دکتر مصباح الهدی باقری کنی

دکتر مصباح الهدی باقری کنی


دکتر مصباح الهدی باقری کنی عضو هیئت علمی گروه بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و همچنین مدیر مسئول فصلنامه اندیشه مدیریت از سال 1385 تاکنون است. قائم مقامی رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، معاونت طرح و برنامه دانشگاه امام صادق (ع) و چندین موارد دیگر از جمله سوابق درخشان ایشان محسوب می شود.

هیات علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی


دکتر باقری کنی، دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(ع) با موفقیت گذراند و همچنین مدرک دکتری خود را در رشته مدیریت بازاریابی بین المللی از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد.مطالعات ایشان در حوزه بازاریابی، بازاریابی بین المللی و مدیریت بازار و همچنین مدیریت و برنامه ریزی میباشد. مبانی سازمان و مدیریت، پژوهش عملیاتی، روش تحقیق، مدیریت و برنامه ریزی، بازرایابی بین المللی و مدیریت بازار از جمله دروسی است که ایشان سابقه تدریس شان را در دانشگاه های مختلف در کارنامه خود دارد. وی استاد راهنمای بسیاری از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد نیز می باشد که از جمله مهمترین آنها میتوان به تدوین الگوی برنامه ریزی مالی شخصی باتوجه به تعالیم اسلامی و طراحی مدل جامع رتبه بندی شرکت های خودروسازی در ایران اشاره کرد. ایشان همچنین دارای مقالات متعددی در زمینه تخصصی خود میباشد که مشارکت در طراحی و اجرای همایش به سوی مرجعیت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و بررسی تاثیر جهانی شدن بر سیستم خط مشی گذاری تجاری جمهوری اسلامی ایران، از جمله ی آن ها است.

دکتر باقری کنی داور بسیاری از مقالات علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی از جمله مدرس، پیام مدیریت، کمال مدیریت، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و پژوهشکده بیمه و کتاب های علمی از جمله مدیریت حجاب، تجارت الکترونیک و مدیریت بحران و ... بوده است. وی همچنین سابقه مشارکت در کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی مربوط به ساختار کلان دانشگاه، طراحی برنامه های عملیاتی یک ساله دانشگاه، بودجه ریزی در دانشگاه، مهندسی مجدد فرایندها، آسیب شناسی و عارضه یابی در دانشگاه، ارزیابی گروه ها و برنامه ها در دانشگاه، نزدیک به دوسال مسئولیت در حوزه طرح و برنامه دانشگاه امام صادق(ع) را در کارنامه اجرایی، مطالعاتی خود دارد.

سوابق آموزشي و تدريس
 • مباني سازمان و مديريت
 • بازاريابي و مديريت بازار
 • پژوهش عملياتي
 • بازاريابي بين‌المللي
 • روش تحقيق
مديريت و برنامه‌ريزي (رشته فرهنگ و ارتباطات)
مسئوليتها و مشاغل
کنوني: مدير مسوول فصلنامه انديشه مديريت                       1385 تاکنون قبلي:
 • معاون طرح و برنامه دانشگاه امام صادق (ع) (1385 – 1387)
 • قائم مقام رييس دانشکده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق (ع) (1385- 1384)
 • مدير دفتر برنامه‌ريزي آموزشي دانشگاه امام صادق (ع) (1380- 1378)
 • کارشناس IT در بنياد مستضعفان و جانبازان (1376)
 • کارشناس دفتر ويژه در حوزه رياست سازمان صدا و سيما (1377)
 • کارشناس امور طرحهاي سازمان بازرسي و نظارت (وزارت بازرگاني) (1378- 1376)
قائم مقام رييس دانشکده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق (ع) (1389- 1388)
برخي آثار و سوابق علمي
 • رويکردي نوين به آميخته بازاريابي اينترنتي (مقاله)، مجله علمي ـ پژوهشي مدرس ـ شماره 15 ـ سال 84
 • جنبه‌هايي از مديريت بحران حضرت رسول (ص) (مقاله) انديشه صادق ـ شماره 3 ـ سال 82
 • واسطه‌هاي الکترونيکي و واسطه‌هاي فيزيکي با ضرورتها و چالشها (فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) ـ شماره 15 ـ سال 81)
 • لجستيک الکترونيکي؛ بايد‌ها و نبايدها (مقاله پذيرفته شده در دومين کنفرانس لجستيک و زنجيره تأمين)، سال 85
 • اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر استراتژي‌هاي بازاريابي فنآوري نانو با استفاده از رويکرد پيمايش محيطي (مقاله پذيرفته شده در همايش دانشجويي فنآوري نانو)، سال 86
 • بررسي نيروهاي رقابتي پورتر در صنعت خودرو ايران، مجله بازاريابي ـ شماره 7 ـ سال 85
 • گزارش تجميع عوارض صنعتي، سازمان بازرسي و نظارت، سال 1377
 • تعامل منطقي فرهنگ و صنعت، نشريه ناظر، سال 1378
 • طراحي مدل مفهومي e – C RM در صنعت خدمات، انديشه مديريت، شماره 2، 1387
 • بررسي تاثير جهاني شدن بر سيستم خط مشي گذاري تجاري جمهوري اسلامي ايران
 • مطالعه اكتشافي آئين رهبري فرماندهان شهيد با استفاده از نظريه مبنايي
 • طراحي و تدوين الگوي برنامه ريزي استراتژيك در دانشگاه هاي ماموريت محور (مورد مطالعه: حوزه آموزش دانشگاه امام صادق عليه السلام)
 • طراحي مدل مولفه هاي موثر بر تصوير سازماني دانشگاه امام صادق عليه السلام
 • ارتقاي قابليت هاي پويا در دانشكده هاي مديريت جمهوري اسلامي ايران (مورد مطالعه: دانشكده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق عليه السلام)
 • طراحي الگوي رهبري معنوي بر اساس ارزش هاي اسلامي (پژوهش مبتني بر راهبرد داده بنياد)
 • طراحي مدل تصميم گيري راهبردي فرماندهان دوران دفاع مقدس با تاكيد بر عمليات هاي موفق سال دوم جنگ
 • طراحي مدل مفهومي نظام علمي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر انديشه مقام معظم رهبري
 • مشارکت در طراحي و اجراي همايش به سوي مرجعيت علمي دانشگاه امام صادق (ع) 1386
 • عضو هيأت تحريريه نشريه انديشه صادق
 
 • عضو کميته علمي همايش چالشهاي فراروي مديريت در نظام‌هاي آموزشي، دانشگاه امام صادق (ع) سال 1385
 • مشارکت در پروژه کلان: تدوين برنامه پنجساله جمعيت هلال احمر (مدير يکي از سه کارگروه، سال 1382 ـ 1384
 • طراحي استراتژي‌‌هاي آموزشي دانشگاه امام صادق (ع)، انديشه مديريت، شماره 3ـ سال 1387
 • داوري کتابهاي متعدد علمي از جمله: مديريت حجاب، تجارت الکترونيک و مديريت بحران و ...
 • داوري دهها مقاله علمي مربوط به مجلات علمي ـ پژوهشي و علمي ـ ترويجي مدرس، پيام مديريت، کمال مديريت، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، پژوهشکده بيمه، کتاب فصل.
 • مديريت و مشارکت در برخي کارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي مربوط به ساختار کلان دانشگاه، طراحي برنامه‌هاي عملياتي يکساله دانشگاه، بودجه‌ريزي در دانشگاه، مهندسي مجدد فرايندها، آسيب‌شناسي و عارضه‌يابي در دانشگاه، طرح جامع دانشگاه، ارزيابي گروهها و برنامه‌ها در دانشگاه طي نزديک به دو سال مسؤوليت در حوزه طرح و برنامه دانشگاه امام صادق (ع)
راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌ها
 • طراحي مدل مفهومي مديريت الکترنيکي ارتباط با مشتريان در صنعت خدمات
 • طراحي استراتژيهاي کلان حوزه آموزش (دانشگاه امام صادق (ع))
 • بررسي عوامل موثر بر استراتژيهاي بازاريابي در فناوري نانو با استفاده از تکنيک محک‌زني
 • بازنگري در تعريف تبليغات بازرگاني مبتني بر تعاليم اسلامي
 • امکان‌سنجي طراحي گردشگري الکترونيکي در جمهوري اسلامي ايران
 • طراحي يک مدل تلفيقي حل مسأله با تأکيد بر هم‌افزايي دو رويکرد مهندسي ارزشي و شش سيگما
 • طراحي مدل جامع رتبه‌بندي شرکتهاي خودروسازي در ايران
 • مطالعه تطبيقي استراتژيهاي توليد در صنعت فناوري اطلاعات ايران، کره و ژاپن
 • طراحي الگوي تعالي سازمانهاي آموزشي بر مبناي EFQM
 • شناسايي مزيت‌هاي رقابتي مورد نياز براي حصول آرمانهاي فنآوري چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران و تدوين استراتژيهاي رقابتي متناسب
 • طراحي و تبيين استعاره سازمان به مشابه موجودي پلاستيکي
 • ارزيابي کارايي استعاره راه در تبيين و فهم حقيقت سازمان
 • تدوين الگوي برنامه‌ريزي مالي شخصي با توجه به تعاليم اسلامي
 • بيانيه مأموريت فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران در انديشه‌هاي مقام معظم رهبري
 • اولويت‌بندي مولفه‌هاي موثر بر تحقيق بيانيه مأموريت
 • تبيين الگوي عمل مديريت خويشتن بر اساس آموزه‌هاي اسلامي با تأکيد بر ديدگاه حضرت امام خميني
 • تدوين بيانيه مأموريت نظام علمي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر انديشه مقام معظم رهبري با استفاده از روش رويش نظريه
 • بررسي پاسخ‌هاي سازماني به فشارهاي نهادي (دانشگاه امام صادق (ع)
 • شناسايي تأثير ارزش‌هاي محوري بر فرآيند‌هاي سازماني
      -  طراحي الگوي رهبري معنوي بر اساس ارزشهاي اسلامي با تکيه بر ويژگيهاي فرماندهان شهيد دفاع مقدس       -   تبيين ابعاد توانمندسازي منابع انساني متناسب با استراتژي رقابتي سازمان      -    طراحي لگوي تصميم‌گيري راهبردي فرماندهان دفاع مقدس با تأکيد بر تصميمات سال دوم جنگ تحميلي -   اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر بروز شخصيت محافظه‌کارانه سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل AHP -    مؤلفه‌هاي مؤثر در موفقيت پيمان‌هاي راهبردي -   تبيين نگاه اسلام به سازمان در پرتو استعاره امانت - مولفه‌هاي اثرگذار بر ميزان برنامه‌محوري مديران سازمانها(مطالعه موردي: دانشگاه امام صادق(ع)) -  وحدت مديريت در حوزه فرهنگ: (مطالعه موردي: شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي)
 • اولويت بندي معيارهاي مديريت اثربخش در دهه پيشرفت و عدالت مبتني بر بيانت مقام معظم رهبري
 • بررسي الگوي هدايت قوم بني اسرائيل توسط حضرت موسي(ع)
 • بررسي عوامل جهت دهنده سرمايه اجتماعي در دوران دفاع مقدس
 • طراحي الگوي بازاريابي براي ارزشهاي اجتماعي: مورد کاوي ترويج ارزش حجاب (پوشش اسلامي)
شناسايي قابليتهاي استراتژيک آموزشي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مديريت اسلامي به منظور تشکيل ائتلاف دانشگاهي با کشور مالزي