راهنماي تدوين طرح پيشنهادي و نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد




مقدمه و آشنایی




نگارش پايان نامه




فرايند دفاع

 
 
 
 
 
 



فارغ‌التحصيلی

 
آشنايي با فرايند انتخاب موضوع و نگارش پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد

پايان نامه به عنوان مهمترين فعاليت پژوهشي در طول دوره كارشناسي ارشد محسوب شود كه معمولا يكي از اولين مواجهه‌هاي دانشجو در انجام يك پژوهش جدي است. از اين‌رو كيفيت و نحوه انجام پايان نامه نقش مهمي در شكل‌گيري آينده علمي دانشجو دارد. پايان نامه مجالي است كه دانشجو مي تواند به دغدغه‌هاي علمي خود كه در طول دوران تحصيلي شكل گرفته، به شكلي علمي و زير نظر يك استاد مجرب پاسخ دهد. انتخاب استاد همراه و جذاب بودن موضوع براي دانشجو از جمله عوامل توفيق و استمرار حركت صحيح دانشجو در اين مسير مي باشد.

براي آشنايي كلي با فرايند انجام پايان نامه بر روي اين لينك كليك كنيد.

طرح موضوع در گروه و أخذ تاييد اوليه

دانشجو مي‌بايست پس از ثبت عنوان و کليدواژه‌هاي پايان‌نامه در سامانه پيشينه پژوهش ايرانداک، فرم طرح اوليه پايان‌نامه خود را که شامل حداقل محورهاي عنوان، بيان مسأله، استاد راهنماي پيشنهادي مي‌باشد در قالب فرم تعيين‌شده توسط هر دانشکده به‌همراه گزارش پيشينه پژوهش، جهت بررسي در گروه به دانشكده تحويل دهد. همچنين در اين گام كارشناس گروه بهمراه دانشجو تکراري نبودن عنوان پايان‌نامه در نرم‌افزارهاي تشابه‌ياب و پايگاه‌هاي اطلاعاتي مربوط را كنترل مي نمايد. بعد از آن طرح اوليه‌ به منظور بررسي و تأييد در شوراي گروه مطرح مي‌شود. چنانچه طرح اوليه در گروه با اصلاحات همراه باشد، اصلاحات توسط دانشجو اعمال شده، به تأييد مدير گروه مي‌رسد و طرح اوليه جهت تصويب نهايي در شوراي دانشکده مطرح مي‌شود.

طرح موضوع و كليات در شوراي دانشكده

دانشجو موظف‌ است‌ نهايتاً تا پايان نيم‌سال‌ دوم تحصيلي‌ کارشناسي‌ارشد، طرح اوليه پايان‌نامة خود را مطابق با اولويت‌هاي پژوهشي مصوب دانشگاه به تصويب شوراي دانشكده برساند. پس از تصويب طرح اوليه در شوراي دانشکده، دانشجو مي‌بايست نسبت‌به تکميل پيشنهاده (طرح تفصيلي پايان‌نامه)، اقدام کند.

تاييد نهايي در گروه و انتخاب نهايي اساتيد راهنما و مشاور

دانشجو موظف است پيشنهاده تکميل‌شده بر اساس اصلاحات مد نظر شوراي دانشكده را، پس از اخذ تأييد استاد راهنما جهت تصويب در گروه به كارشناس گروه تحويل دهد. قرار دادن استاد مشاور در تيم راهبري پژوهش به نظر استاد راهنما بستگي دارد و استاد راهنما مي‌تواند استاد مشاوري را با تأييد شوراي گروه و شوراي دانشكده، به‌عنوان همکار خود و عضو هيأت داوران پيشنهاد کند.

تبصره1: چنانچه موضوع پايان‌نامة دانشجو ناظر به موضوعات تلفيقي يا ميان‌رشته‌اي باشد، استاد راهنما مي‌تواند با تأييد شوراي گروه و شوراي دانشکده، يکي از متخصصين مربوط را به‌عنوان استاد مشاور دوم در هدايت پايان‌نامه پيشنهاد کند.

پس از تصويب پيشنهاده در گروه و تأييد نهايي استاد راهنما، دانشجو پيشنهاده را به كارشناس دانشكده (آقاي احمدي) جهت تصويب نهايي در شوراي دانشکده تحويل مي‌دهد.

تاييد در شوراي دانشكده، كارگروه تخصصي و گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي

دانشجو مي بايست پس از تصويب پيشنهاده در شوراي دانشکده، پيگيري لازم در راستاي ارسال طرح به کارگروه تخصصي و گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي ارسال مي‌کند. کارگروه تخصصي حداکثر تا يک‌ماه بعد از وصول پيشنهاده، آن را از جهت سازگاري با اهداف و اولويت‌هاي پژوهشي دانشگاه و رعايت ضوابط و مقررات دانشگاه کنترل کرده و در صورت مغايرت به دانشکده اعلام کند. گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي نيز موظف است پيشنهاده را از جهت تأييديه ايرانداک کنترل کرده و در صورت مغايرت به دانشکده اعلام کند. در غير اين صورت بعد از گذشت يک‌ماه، پيشنهاده مورد تأييد کارگروه تخصصي و گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي تلقي خواهد شد.

پس از تصويب پيشنهاده در شوراي دانشکده، دانشجو مطابق دستورالعمل معاونت پژوهشي ملزم به ثبت پيشنهاده در ايرانداک مي‌باشد. پس از اخذ تأييديه، دانشجو مجاز است نگارش پايان‌نامه را آغاز کند.

دانشجو موظف است پس‌ از انتخاب‌ واحد پايان‌نامه و تصويب پيشنهاده، تا اتمام نگارش پايان‌نامه در نيم‌سال‌(هاي‌) بعد نيز واحد پايان‌نامه را اخذ کند و نمرة پايان‌نامه‌ در آخرين‌ نيم‌سال‌ تحصيلي، در كارنامه دانشجو ثبت خواهد شد. نام‌نويسي و انتخاب واحد در نيم‌سال چهارم مقطع کارشناسي‌ارشد منوط به تصويب پيشنهاده پايان‌نامه دانشجو در شوراي دانشکده است.



تدوين پايان‌نامه و ارائه گزارش‌هاي پيشرفت كار

تدوين پايان‌نامه كه بر اساس دستور‌العمل نگارش و ساخت پايان‌نامه‌ها و رسالات تدوين شده است انجام مي‌شود.

استاد راهنما ضمن برگزاري جلسات مستمر با دانشجو بر حسن تدوين پايان‌نامه در چارچوب طرح پيشنهادي و ضوابط و مقررات نظارت دارد. همچنين استاد مشاور مسئول مشاوره مستقيم و فعال به دانشجو مي‌باشد.

لازم است دانشجو در محدوده زماني تدوين پايان‌نامه، پس از تصويب در شوراي دانشکده تا برگزاري جلسه دفاع، هر سه ماه يک‌بار گزارش‌ پيشرفت کار تدوين پايان‌نامه را تهيه و پس از تأييد استاد راهنما در تاريخ مقرر مندرج در مصوبه ابلاغ شده،‌به معاون تحصيلات تكميلي دانشکده تحويل دهد. يک نمرة مربوط به گزارش‌هاي سه‌ماهه به‌تناسب زمان‌بندي و تعداد گزارش‌هاي ارائه شده، توسط معاون دانشکده اختصاص خواهد يافت.

زمانبندي نگارش پايان‌نامه

دانشجو مي‌بايست حداقل شش‌ماه و حداکثر يک‌سال پس از تاريخ تصويب پيشنهاده در شوراي دانشکده، از پايان‌نامة خود دفاع کند. درصورتي‌که پس از ارائه گزارش سوم پيشرفت کار پايان‌نامه، به تشخيص استاد راهنما به فرصتي بيش از مدت يادشده نياز داشته باشد، شوراي دانشکده مي‌تواند در محدوده فرصت مجاز تحصيلي دانشجو به‌مدت حداکثر يک نيم‌سال فرصت دفاع از پايان‌نامه را براي دانشجو تمديد کند. تمديد مهلت دفاع بيش از يک نيم‌سال مستلزم اخذ موافقت شوراي دانشكده و تأييد نهايي اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه است.
تبصره: در صورت تمايل دانشجو، انجام دفاع قبل از اتمام شش‌ماه با اخذ تأييد کفايت علمي پايان‌نامه توسط استاد راهنما و تصويب شوراي دانشکده امکان‌پذير خواهد بود.
تبصره: کلية درخواست‌هاي دانشجو شامل، تغيير اساتيد راهنما يا مشاور و تغيير در عنوان، همراه با ذکر دلايل پس از تأييد مدير گروه و تصويب شوراي دانشكده و اعلام به کارگروه تخصصي امکان‌پذير است.



فعاليت‌هاي پيش از فرايند دفاع

پس از اتمام نگارش پايان‌نامه، دانشجو موظف است ابتدا جهت کنترل همانندجويي، متن کامل پايان‌نامه خود را در سامانه همانندجويي ايرانداک ثبت نموده و پس از تأييد سلامت پژوهش،  نسبت به امور ذيل اقدام کند:

استاد داور پس از معرفي توسط مدير گروه و تأييد رئيس دانشكده تعيين مي‌شود. استاد داور نيز فرصت دارد ظرف يك ماه نظر نهايي خود را درخصوص قابليت دفاع پايان‌نامه اعلام كند.

برگزاري جلسه دفاعيه از پايان‌نامه

دانشجو ضمن هماهنگي با اعضاي هيأت داوران، زمان قطعي برگزاري جلسة دفاع را به كارشناس معاونت تحصيلات تكميلي جهت اعلام به هيأت داوران و آموزش دانشگاه اطلاع مي‌دهد. دانشجو علاوه بر اطلاع‌‌رساني رسمي برگزاري جلسة دفاع، مي‌بايست يک نسخه از اطلاعيه را به آموزش تحويل دهد.
دانشجو موظف است پس از اتمام فرآيند تدوين پايان‌نامه و اخذ مجوزهاي لازم درخصوص قابل دفاع بودن پايان‌نامه خود، در جلسه‌اي متشکل از اعضاي هيأت داوران (شامل اساتيد راهنما، مشاور و داور) از پايان‌نامه‌ خود دفاع کند. اين جلسه مي‌بايست در غير از تعطيلات رسمي و در محل دانشگاه برگزار شود.
درصورتي‌که پايان‌نامه فاقد استاد مشاور باشد، هيأت داوران با ترکيب استاد راهنما و دو استاد داور تشکيل خواهد شد.
يکي از اعضاي هيأت داوران به‌عنوان نماينده تحصيلات تکميلي دانشکده توسط معاون دانشکده تعيين مي‌شود که مسئول تأييد حسن انجام جلسه دفاع و رعايت ضوابط است. چنانچه پايان‌نامه مشروط به انجام اصلاحات مورد نظر هيأت داوران پذيرفته شود، دانشجو موظف است طي مدت زماني (حداکثر يک‌ماه پس از جلسه دفاع) نسبت به انجام اصلاحات مورد نظر که در کاربرگ مربوط به اصلاحات توسط هيأت داوران مشخص و کتباً تحويل دانشجو مي‌شود، اقدام و پس از تأييد نماينده منتخب هيأت داوران، کاربرگ تأييديه را تسليم معاون تحصيلات تكميلي دانشکده نمايد. در غير اين صورت معاون دانشکده موظف است نمرة پايان‌نامه را با حداقل نمرة قبولي (14 از 20) به آموزش دانشگاه اعلام کند.
تأييديه جلسه دفاع و صدور مدرک دانش‌آموختگي براي دانشجو، منوط به اعمال اصلاحات و گواهي پذيرش پايان‌نامه از ايرانداک خواهد بود.
چنانچه ارزشيابي پايان‌نامه غير قابل قبول (کمتر از 14) باشد، دانشجو موظف است ظرف يك هفته نسبت به تعيين تكليف درخصوص دفاع مجدد پايان‌نامه يا گذراندن واحد معادل (مطابق ماده 25 آيين‌نامه آموزشي دوره کارشناسي‌ارشد ناپيوسته) اقدام كند. درصورت درخواست تکرار جلسة دفاع، دانشجو مجاز است حداكثر پس از يک نيم‌سال در مدت‌ مجاز تحصيل‌ مجدداً از پايان‌نامه‌ دفاع کند.

تركيب نمرات و محورهاي ارزشيابي متناسب با هر محور

نمرات اعضاي هيأت داوران، از نمرة 17 محاسبه و در انتهاي جلسه دفاع بايد به‌صورت علني در همان جلسه اعلام شود. 3 نمرة ديگر پايان‌نامه، به ترتيب «يک نمره به گزارش‌هاي سه‌ماهة دانشجو»، «يک‌ونيم نمره به مقالة مستخرج از پايان‌نامه» و «يک نمره به سير پيشرفت کار تدوين پايا‌ن‌نامه»  اختصاص دارد. در هر صورت چنانچه دانشجو موفق شده باشد تمامي نمرات پايان نامه را تا سقف 5/20 كسب کند، نمرة دانشجو تا سقف 20 محاسبه و اعلام خواهد شد.

كسب نمره مقاله دانشجو منوط به كسب نمره 14 از ساير محورها و ارائه گواهي پذيرش قطعي مقاله يا اصل مقالة چاپ‌شده در چارچوب ضوابط معاونت پژوهشي حداکثر تا 6 ماه پس از دفاع، به معاون پژوهشي دانشکده مي‌باشد. در غير اين صورت از نمرة مقاله محروم خواهد شد.

ارزيابي‌کننده محورهـاي ارزشيابـي سقف امتياز سقف‌نمرات
ارزيابي هيأت داوران رعايت شكل و معيارهاي نگارش پايان‌نامه 2 17
روش تحقيق، چارچوب نظري و انسجام منطقي 7
نوآوري و خلاقيت 3
چگونگي دفاع و توانايي پاسخگويي به سؤالات 5
مدير گروه سير پيشرفت كيفي تدوين پايان‌نامه 1 1
معاون تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه گزارش‌هاي سه‌ماهه‌ 1 1
معاون‌پژوهشي‌دانشكده ارائه گواهي پذيرش مقالة مستخرج از پايان‌نامه از مجله علمي پژوهشي 1.5 1/5
ارائه گواهي پذيرش مقالة مستخرج از پايان‌نامه از مجله علمي ترويجي 0.75
ارائه گواهي پذيرش مقالة مستخرج از پايان‌نامه از نشريات علمي تخصصي 0.5
جمع کل 20/5
 

فعاليت‌هاي پس از برگزاري جلسه دفاع

دانشجو مي‌بايست پس از برگزاري جلسة دفاع و اعمال نظرات اصلاحي هيأت داوران با رعايت تمامي مفاد «دستور‌العمل ساخت و نگارش پايان‌نامه‌ها و رسالات دانشگاه» پايان‌نامة خود را آماده و پس از اخذ تأييد نسخة نهايي از معاونت پژوهشي نسخه‌هاي زير را به مراجع مربوطه تحويل دهد.

  • ارائة يک نسخة الكترونيكي از پايان‌نامه به دانشکده؛
  • ارائة مجلد پايان‌نامه به هر يک از اساتيد راهنما، مشاور و داور در صورت تمايل اساتيد؛
  • ثبت اطلاعات و بارگذاري متن کامل پايان‌نامه در ايرانداک مطابق دستورالعمل معاونت پژوهشي؛
  • ارائة يک مجلد و يك نسخة الكترونيكي از پايان‌نامه به کتابخانه و مرکز اطلاع‌رساني دانشگاه.
هرگونه بهره‌برداري و ارائه نسخه پايان‌نامه به اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از دانشگاه، بايد در چارچوب ضوابط و مقررات اعلامي و با هماهنگي معاونت پژوهشي دانشگاه باشد.
در صورتي‌که تا قبل از اتمام مهلت شش ماهة ثبت فراغت از تحصيل، دانشجو درخواست صدور هر نوع گواهي دال بر اعلام نمره پايان‌نامه را داشته باشد، نمره پايان‌نامه او نهايي تلقي شده و فرصت کسب نمره مقاله را از دست خواهد داد.