معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، یکی از ارکان ساختاری دانشکده است که با ماموریت ارائه خدمات پژوهشی به اساتید و دانشجویان و دانش آموختگان فعالیت می کند.
Picture8Picture7
Picture6Picture5
Picture4Picture3
Picture2Picture1
 

معاونت پژوهشی؛ دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم