دکتر میثم لطیفی


دکتر دکتر میثم لطیفی دانشیار گروه مدیریت دولتی در دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق و استاد نمونه کشوری در سال 1392 می‌باشد. وی در حال ریاست دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(علیه السلام) را بر عهده دارد.

هیات علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی

ریاست دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

وی در سال 1375 وارد دانشگاه امام صادق شد و در سال 1382 مدرک کارشناسی ارشد پیوسته خود را در رشته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی اخذ نمود. سپس وارد دوره دکتری مدیریت منابع انسانی در دانشگاه تربیت مدرس شد و در سال 1388 تواسنت مدرک دکتری خود را اخذ کرده و از همان سال به عنوان عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت فعالیت خود را آغاز کرد.میثم لطیفی استاد منابع انسانی و تحلیل مسائل کلان سرمایه انسانی در سازمان‌های ایرانی و بررسی‌های دولتی این حوزه در سطح ملی است. عمده فعالیت‌های وی بر روی استخراج گزاره‌های تجویزی از منابع دینی است و تمرکز اصلی وی ارائه مدل جامع مدیریت نیروی انسانی در سطح ملی است. هم‌چنین وی مدتی است پژوهش‌هایی را در حوزه مسجد و جایگاه و کارکرد‌های آن در نظام اسلامی آغاز کرده است. وی تا به حال دروس «روش تحقیق» و «نظریه سازمان» را به صورت مکرر در دانشگاه‌های امام صادق و فردوسی مشهد در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد تدریس کرده است.

وی در سال 1393 به عنوان استاد برگزیده دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق شناخته شد. از جمله آثار وی می‌توان به «نظم و انضباط در قرآن» و «اموزشNVIVO8» اشاره کرد. وی در حال حاضر علاوه بر ریاست دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، ‌رییس «مرکز ایده‌پردازی علوم انسانی مرکز رشد دانشگاه امام صادق» و عضو شواری مرکزی «بنیاد ملی نخبگان» نیز می‌باشد.

عضويت در انجمن‌ها، شوراها و کميسيون‌ها
 • عضو شوراي نخبگان، بنياد ملي نخبگان کشور از 1389 تاکنون
 • عضو هيات مديره موسسه انتشارات کتاب جمکران از 1395
 • عضو هيات مديره انجمن علمي مديريت دولتي از 1390 تا 1394
 • عضو شوراي پژوهشي سازمان اوقاف و امور خيريه 1390
 • عضو ستاد تنظيم سند ملي نخبگان جمهوري اسلامي ايران 1390
 • عضو کميسيون علوم انساني بنياد ملي نخبگان 1391
 • عضم کميته مهندسي و مديريت شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالي از 1391 تا 1393
 • عضو هيات تحريريه دوفصلنامه تخصصي مدير، دانشگاه امام صادق عليه السلام از سال 1389
 • عضو شوراي پژوهشي مسجد مقدس جمکران از 1393
 • دبير کميسيون علوم انساني بنياد ملي نخبگان از 1392
 • عضو حقيقي شوراي پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام از 1393
 • عضو کميته علمي همايش پيامبر اعظم 1391
 • عضو کميته علمي همايش کاربرد آمار در مديريت و حکمراني، مرکز آمار ايران، آذرماه 1391
 • عضو کميته علمي و رييس پانل در همايش مديريت رضوي، مشهد مقدس 1393
 • عضو کميته علمي فراخوان ايده هاي مسجدي (فام)، مرکز رسيدگي به امور مساجد، 1393
 • عضو کميته علمي مديريت اسلامي، دومين کنگره علوم انساني اسلامي ، 1392
 • عضو کميته علمي مديريت اسلامي، سومين کنگره علوم انساني اسلامي ، 1394
 • عضو دبيرخانه مديريت جهادي، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق، 1393
 • عضويت در پانل تخصصي سياست گذاري در اولين همايش دين و نظريه فرهنگي، شوراي تخصصي حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، قم، 26 آذرماه 1394
افتخارات
 • پژوهشگر برتر دانشگاه امام صادق عليه السلام از دانشکده معارف اسلامي و مديريت، بهمن 1393
 • استاد برگزيده دانشگاه امام صادق عليه السلام از دانشکده معارف اسلامي و مديريت، ارديبهشت 1393
 • کتاب برگزيده دانشکده معارف اسلامي و مديريت 1390 در هفته پژوهش دانشگاه امام صادق (ع)
 • مقاله برگزيده ميان رشته‌اي دانشکده معارف اسلامي و مديريت 1390 در هفته پژوهش دانشگاه امام صادق (ع)
 • طرح پژوهشي برگزيده 1382 دانشكده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق (ع)
سابقه تدريس
کارشناسي:
 • دروس مديريتي: روش تحقيق در مديريت، مديريت منابع انساني، آمار و کاربرد آن در مديريت، مديريت پروژه. دروس معارفي و اسلامي: مديريت اسلامي، انديشه اسلامي، تدبر و تفسير قران کريم.
کارشناسي ارشد:
 • تئوري سازمان و مديريت
 • روش تحقيق
 • مديريت منابع انساني پيشرفته
دکتري:
 • بررسي و نقد ريشه‌هاي فلسفي نظريه‌هاي سازمان و مديريت
 • روش شناسي پژوهش
کتب تاليفي و ترجمه
 • لطيفي، ميثم (1392). مباني و اصول نظم و انضباط در سازمان. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام.
 • ذوالفقاريان، محمدرضا و ميثم لطيفي (1390). مروري بر پژوهش‌هاي کيفي: به همراه راهنماي کاربردي نرم افزارNvivo8. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام.
 • لطيفي، ميثم و سيد محمد سيدصادقي و سيد ابوالحسن حسيني (1387). پرتويي از سيماي وقف. تهران: سازمان اوقاف و امور خيريه (به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي).
 • انتخاب و انتصاب مديران (1382). تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني.
سوابق پژوهشي
 • مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي و علمي ترويجي:
- لطيفي، ميثم و مجيد مطهري نيا (پذيرش نهايي). رستگاري، الهيات و مباحث سازماني در گذر قرن ها. فصلنامه علمي ترويجي معارف عقلي. - قائدعلي، حميدرضا و ميثم لطيفي و محمد سهيل سرو (پذيرش نهايي). شناسايي و تبيين نقطه اهرمي فرهنگي در مديريت يادمان هاي دفاع مقدس، دوفصلنامه علمي- پژوهشي پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي. Latifi, Meisam and Ali Ziaei Boukani.(2015). The Relationship between Social Capital and Knowledge Management, From an Islamic Perspective, Case of: Mashhad University Staff. International Journal of Review in Life Sciences, 5(7):987-995. -لطيفي، ميثم و ميثم ظهوريان ابوترابي(1394). تدوين الگوي ارزيابي شاخص هاي فرهنگ عمومي در دانشگاه ها. فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات فرهنگي ايران، دوره هشتم، شماره 1، بهار. صص 47-70. - لطيفي، ميثم و سيد مهدي عزيزي (1394). بررسي دلالت هاي مديريتي سيره اميرالمومنين علي عليه السلام در عرصه سازماندهي: مطالعه موردي شرطه الخميس. مطالعات راهبردي بسيج. سال هيجدهم، شماره 66، بهار. صص 5-29. - لطيفي، ميثم و سيد مهدي اکراني (1394). رهبري راهبردي و عجين شدگي شغلي و هويت سازماني. مطالعات مديريت راهبردي. سال ششم، شماره 21، بهار. صص 64-84. - رودساز، حبيب و ميثم لطيفي و وجه الله قرباني زاده و مصطفي رشيدي (1393). الگوي اثرسنجي خط مشي هاي مبارزه با قاچاق کالا، مورد مطالعه سيستم جامع مديريت واردات و صادرات، دوفصلنامه پژوهش اطلاعاتي- امنيتي، سال 13، شماره 38. پاييز و زمستان.صص 77-105. - لطيفي، ميثم و حسن سعدآبادي (۱۳۹۳). پژوهشي پديدارشناسانه براي فهم جوهره مديريت جهادي، راهبرد فرهنگ، سال ۷ شماره ۲۸، صص 91-122. - قائدعلي، حميدرضا و ميثم لطيفي (1393). الگوي پارادايمي اردوهاي راهيان نور (استقرايي داده بنياد از ديدگاه مقام معظم رهبري(مد ظله)، دو فصلنامه علمي- پژوهشي پاسداري فرهنگي انقلاب اسلامي، سال چهارم، شماره 10، پاييز و زمستان، صص 1-28. -افخمي روحاني، حسين و علي شيرازي و سعيد مرتضوي و عبدالحميد واسطي و ميثم لطيفي و جهانگير مسعودي. (1393). تدوين شاخص هاي کرامت انساني در سازمان (با تاکيد بر نگرش اسلامي). فصلنامه مديريت در دانشگاه اسلامي. دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان، صفحه 3-20. - عبدالحسين زاده، محمد و ميثم لطيفي (1392) طراحي مدل مفهومي بيداري اسلامي مبتني بر انديشه مقام معظم رهبري (استراتژي تئوري داده بنياد متني)، دو فصلنامه مطالعات بيداري اسلامي، سال 2،شماره 4 ،صص 131-160. -Marzie Qaraaty, Maliheh Tabarrai, Jale Aliasl Mamaghani, Zahra Ghorbanifar, Meisam Latifi. (2014). The role of the Iranian Traditional Medicine in the development of impoverished areas in Iran, Advances in Environmental Biology, 8(6), pp. 1564-1568. -Ahmadi Zahrani, Maryam. and Sahar Nikmaram and Meisam Latifi. (2014). Impact of family business characteristics on succession planning: a case study in Tehran industrial towns. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), Vol. 7, No. 2, 2014. pp. 243-257 - قريب پور، مهشيد و عارف معصومه و ميثم لطيفي (1393). رابطه بين بلوغ سازماني و سبک رهبري با جانشين پروري در کسب و کارهاي خانوادگي. پژوهش هاي مديريت منابع انساني. دوره 4، شماره 3، زمستان ، صفحه 131-149. - آذر، عادل و ميثم لطيفي و مهدي ترکمني. (1392). شناسايي و رتبه بندي معيارهاي موثر بر مكان يابي مساجد. مديريت اسلامي. زمستان (2). ص205-222. - لطيفي، ميثم و سميرا پور و زهرا حسيني و محمد علي حيدري.(1392). " بررسي تاثير رهبري خدمتگزار بر اعتماد در تيم و اثربخشي تيمي (مورد مطالعه: اعضاي هيئت علمي دانشگاه هرات)" ، پژوهش‌نامه مديريت تحول، دانشگاه فردوسي مشهد.پاييز و زمستان (10). صص 65-93. - لطيفي، ميثم و محمد علم خواه (1392). چارچوب روش شناختي بررسي استاندارد از منظر اسلامي. در کتاب" تاملاتي در باب استاندارد در منظر اسلام، ويراستار علمي: روح الله رازيني، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، صص 29-74. -Latifi M., Shooshtarian Z (2014). The Effects of Organizational Structure on Organizational Trust and Effectiveness, Polish Journal of Management Studies, 10(2), p 73-84. - Karimi Mazidi, Ahmad Reza and Alireza Amini and Meisam Latifi. (2014).The impact of information technology capability on firm performance; a focus on employee customer profit chain. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), Vol. 7, No. 1, pp. 95-120 - دانايي‌فرد، حسن و ميثم لطيفي. "تحليلي فلسفي از انضباط کارکنان"، چشم‌انداز مديريت، شماره 10، تابستان 1391، صص 59-76. - فرجي، محسن و ميثم لطيفي. "شايستگي‌هاي مديران در دهه عدالت و پيشرفت، مقدمه‌ي چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404". فصلنامه پژوهش هاي مديريت سرمايه انساني، مرکز آموزش مديريت دولتي، سال اول، شماره يک، بهار 1391، صص 39-60. - لطيفي، ميثم." روش‌شناسي راهبردهاي تدبر در قرآن کريم: استقرايي از پژوهش‌هاي ميان‌رشته‌اي مديريت اسلامي در دهه اخير " انديشه مديريت راهبردي، سال پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1390 صص25-55 . - دانايي‌فرد، حسن و ميثم لطيفي و ولي الله نقي‌پورفر و اصغر مشبکي. " بازپردازي مفهوم انضباط کارکنان: رويکردي قرآني"، مدرس علوم انساني- پژوهش‌هاي مديريت در ايران، دوره 14، شماره 3، پاييز 1389 صص 91-119. - لطيفي، ميثم." انضباط تعالي‌بخش کارکنان: رويکردي اسلامي به مفهوم انضباط کارکنان" انديشه مديريت راهبردي، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان 1389 صص41-80 . - لطيفي، ميثم و ميثم چگين و محسن فرجي. " الگوي عملکرد شوراهاي کميته انضباطي دانشجويي: رويکردي داده‌بنياد" راهبرد فرهنگ، شماره دهم و يازدهم، تابستان و پاييز 1389، صص 67-89. - لطيفي، ميثم و اصغر مشبکي. "تحليل روايي از داستان مديريت نيروي انساني در مجلات مديريت ايران"، دانشور رفتار، تير 1389، سال هفدهم، شماره 41، صص 391-402. - آذر، عادل و ميثم لطيفي. " درآمدي بر الزامات فرايندي و معيارهاي انتخاب مديران منابع انساني دولت" انديشه مديريت، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1387، صفحه 37-70. - رضائيان، علي و ميثم لطيفي. " رويکرد فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP) براي وزن‌دهي معيارهاي انتخاب مديران منابع انساني بخش دولتي" پيام مديريت، سال چهارم، شماره 13 و 14، زمستان 1383و بهار 1384. صفحه 31-60.   2- مقالات علمي داوري شده در همايش هاي معتبر علمي - لطيفي، ميثم، مصطفي يخچالي (1395). الگوي مديريت جهادي در سازمان هاي صنعتي. دومين گردهمايي سراسري مديريت جهادي، دانشگاه امام صادق عليه السلام (مقاله برگزيده). - لطيفي، ميثم، زينب سادات هاشمي (10/6/2015). مسجد، الرافعة (النفوذ) عملية الحضاري في الثقافة الإسلامية. الموتمر الثاني للتجديد و الاجتهاد الفکري عند الامام الخامنئي تحت عنوان استراتيجيات الثقافه الاسلاميه في عالم اليوم، معهد المعارف الحکمي، بيروت، لبنان. 20-21 خرداد 1394. - لطيفي، ميثم، وحيد فرهمند و حسن صالحي (1393). طراحي الگوي شايستگي مديران جهادي با رويکرد ساختاري تفسيري(ISM). اولين گردهمايي سراسري مديريت جهادي، 11 اسفند، شهرداري تهران (مقاله برگزيده). -يار احمدي، ارغوان، روح الله رازيني و ميثم لطيفي (1393). بررسي رابطه بين كيفيت خدمات و رضايت مشتريان در شركت مخابرات شهرستان خرم آباد. سومين کنفرانس ملي حسابداري و مديريت، 29 دي ماه، تهران. -لطيفي، ميثم. (1393). بررسي و پيشنهاد الگوي اوليه برنامه درسي کارشناسي ارشد مديريت امور مساجد. در مجموعه مقالات برگزيده اولين فراخوان ايده هاي مسجدي، قم: دفتر مطالعات و پژوهش هاي مرکز رسيدگي به امور مساجد. صص 9-34. - منفرد، محمود و ميثم لطيفي. رويکرد انتقادي در سازمان؛ کاربردها، کاستي ها، اولين کنفرانس اقتصاد و مديريت کاربردي با رويکرد ملي 31خرداد 1393. -لطيفي، ميثم؛ محمد مهتري آراني؛ داود کيانوش و منصوره مهدوي راوندي(1392). پيامدسنجي آموزش مجازي در دانشگاه پيام نور (مورد مطالعه: دانشگاه پيام نور استان اصفهان و مراکز واحدهاي تابعه)، اولين همايش داخلي مديريت و حسابداري، نظنز، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نظنز، معاونت پژوهشي - مهتري آراني، محمد و ميثم لطيفي و بصيرا مهدوي‌فر و منصوره مهدوي راوندي(1392). " بررسي موانع جانشين‌پروري مديران شعب بانک صادرات شهر تهران" تهران: يازدهمين کنفرانس بين‌المللي مديريت، 28 آذر ماه، صص362-372. - لطيفي، ميثم."بررسي ميزان استناد به آمار رسمي در مجلات علمي پژوهشي منتخب مديريت" همايش کاربرد آمار در مديريت و حکمراني، تهران: مرکز آمار ايران، 21-22 آذرماه 1391 (مقاله برگزيده همايش). - لطيفي، ميثم." بازپردازي مفهوم نخبه در پرتو کلان نظريه انسان کامل". اولين هم‌انديشي امور نخبگان، تهران: بنياد ملي نخبگان، 13-14 مهر ماه 1391. - Latifi, Meisam and Khasaf Mofrd, Hosein, Professors Teaching Ethics: A Thematic Analysis (case Study: Imam Sadiq University in Iran), The International Higher Education Congress: New Trends and Issues, Turkish Council of Higher Education, Istanbul, Turkey, 27-29 may 2011. -Mohammadi, Mahdi and Latifi, Meisam. “The effect of domestic production’s brand in the English language on consumer perception”, 5th International Conference on Managing Business and Economy in Turbulent Times, December 14-15, 2013, Kuala Lumpur, Malaysia - لطيفي، ميثم و حامد نظرپور کاشاني. " مدل مفهومي مديريت زنجيره تامين علم، پژوهش و فناوري در جمهوري اسلامي ايران" مجموعه مقالات همايش ملي مديريت پژوهش و فناوري، تهران:معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري، 6 و 7 دي ماه 1389، جلد 4، صص58-86. - لطيفي، ميثم و مرتضي جوانعلي آذر و محمدحسن ذوالانواري " شناسايي و ارزيابي مؤلفه‌هاي محوري نظام مديريت منابع انساني در سازمان اوقاف و امور خيريه " مجموعه مقالات همايش بين المللي وقف و تمدن اسلامي، 1387 صفحه 300-314. - لطيفي، ميثم و محمدرضا ذوالفقاريان " سازوکارهاي جلب مشارکت و مديريت نيروهاي داوطلب در اداره وقف و امور خيريه" مجموعه مقالات همايش بين المللي وقف و تمدن اسلامي، 1387 صفحه 375-404. - لطيفي، ميثم. "درآمدي بر الزامات مديريت مشارکت مردمي در کميته امداد امام‌خميني (ره)" مجموعه مقالات همايش ملي توسعه مشارکت‌هاي مردمي،کميته امداد امام خميني و مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1387، صفحه 1-18. - لطيفي، ميثم و حجت الله صادقي و اکبر سعيدي " شايستگي هاي آستانه بر فراخناي نظريه پردازي در دانش مديريت اسلامي" مجموعه مقالات اولين همايش به سوي مرجعيت علمي، تهران: دانشگاه امام صادق عليه السلام 1386. - لطيفي، ميثم و اصغر مشبکي " ايجاد مراكز ارزيابي،Assessment centers مهمترين گام براي استقرار نظام شايسته‌سالاري در بخش دولتي ايران" مجموعه مقالات دومين كنفرانس توسعه منابع انساني، 1384. - لطيفي، ميثم. " بررسي و نقد قانون خدمات کشوري از منظر عدالت" مجموعه مقالات همايش توسعه عدالت محور، وزارت اقتصاد و دارايي،1387، صص 773-806. - لطيفي، ميثم و محسن فرجي. "چيستي چرايي و چگونگي استقرار نظام مبتني بر شايستگي در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران" همايش ملي شايسته‌سالاري، بازرسي کل ناجا، تهران 26 بهمن 1390، ص 89. - لطيفي، ميثم و روح الله سهرابي "ارزيابي تطبيقي نظام شايسته‌سالار در كشورهاي منتخب و ارايه پيشنهاد بهبود" اولين همايش ملي شايسته سالاري، تهران، 1384. - لطيفي، ميثم و محمد علي دارياني «بررسي وضعيت موجود شايسته‌سالاري در نظام اداري ايران و ارايه راهكارهاي اجرايي بهبود» اولين همايش ملي شايسته سالاري، تهران، 1384.   2-برگزاري کارگاه و سمينار: - استاد در کارگاه آموزشي نظريه پردازي داده بنياد، 16 شهريور 1395، تهران: پرديس خواهران دانشگاه امام صادق عليه السلام. - استاد در کارگاه آموزشي پايان نامه نويسي، 21-23 بهمن 1394، قم: اردوگاه نرجس خاتون، مرکز مديريت حوزه علميه خواهران. - ناقد در جلسه نقد و بررسي تعالي عملکرد در سازمان هاي فرهنگي. قم: مرکز برنامه ريزي و نظارت راهبردي دفتر تبليغات حوزه. 17 بهمن 1394. - برگزاري دوره آموزشي پژوهشي مديريت جهادي، 14-17 بهمن 1394، قم: مسجد مقدس جمکران - سخنراني در جمع معاونين و مديران مسجد مقدس جمکران با عنوان مديريت راهبردي و الزامات آن در مسجد مقدس جمکران. 3 دي ماه 1394. -استاد Islamic management در دوره آموزشي (16 ساعت) به زبان انگليسي جامعه المصطفي: تهران زمستان 1394. - برگزاري دوره آموزشي پژوهشي مطالعات مسجد به مدت دو هفته، تابستان 1394، تهران: دانشگاه امام صادق - استاد در کارگاه ايده پردازي و نوآوري در عرصه هاي فرهنگي (با تاکيد بر نواوري در مديريت مسجد) قم، مسجد مقدس جمکران، بهار 1394. - استاد در طرح تربيت مربي شهيد بهنام محمدي، بسيج مستضعفين، مشهد مقدس،تابستان 1393 - استاد در طرح توانمند سازي مديران تشکيلات فرهنگي (طرح شهيد متوسليان)، بسيج دانشجويي، تابستان 1393. - استاد در طرح کشوري طليعه حکمت5 : طرح تربيت مربي آثار شهيد مطهري، سازمان بسيج دانشجويي کشور، مشهد مقدس، تابستان 1393. - استاد در کارگاه آموزشي مفاهيم و اصول پروژه و مديريت آن (8 ساعت)، اداره کل اوقاف و امور خيريه استان تهران با همکاري معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، خرداد 1392. - استاد در طرح کشوري طليعه حکمت4 : طرح تربيت مربي آثار شهيد مطهري (174 ساعت)، سازمان بسيج دانشجويي کشور، تابستان 1392. - استاد در طرح کشوري طليعه حکمت3 : طرح تربيت مربي آثار شهيد مطهري (240 ساعت)، سازمان بسيج دانشجويي کشور، تابستان 1391. - استاد در طرح کشوري طليعه حکمت2 : طرح تربيت مربي آثار شهيد مطهري (320 ساعت)، سازمان بسيج دانشجويي کشور، تابستان 1390. - استاد در طرح کشوري طليعه حکمت 1 : طرح تربيت مربي آثار شهيد مطهري (176 ساعت)، سازمان بسيج دانشجويي کشور، تابستان 1389. - سخنران در سمينار "مطهري‌شناسي: مروري بر کتاب جاذبه و دافعه امام علي عليه السلام، نظام حقوق زن در اسلام و مساله حجاب" رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آنکارا، ترکيه، بهار 1390. - استاد در کارگاه "مهارت‌هاي مقاله نويسي" دانشگاه امام صادق عليه السلام، دانشکده معارف اسلامي و مديريت، بهار 1390. - استاد در کارگاه "روش تحقيق: چکيده‌نويسي" دانشگاه عالي دفاع ملي، تهران: پاييز 1389. - استاد در کارگاه "بهره‌وري در مديريت و منابع انساني سازمان‌ها" موسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي، تهران: تابستان 1388. - استاد در کارگاه "تربيت مربي مطهره: آثار شهيد مطهري" اروميه (48 ساعت)، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق 1388. - استاد در کارگاه "طرح ملي مطهره: آثار شهيد مطهري" تهران (288 ساعت)، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق 1387. - کارگاه "تربيت مربي مطهره: آثار شهيد مطهري" آذربايجان شرقي (96 ساعت درسي)، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق 1387. - استاد در کارگاه "تربيت مربي مطهره: آثار شهيد مطهري" مازندران (96 ساعت)، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق 1387. - استاد در کارگاه "تربيت مربي مطهره: آثار شهيد مطهري" در شهرهاي اروميه، تبريز، گرگان، تهران. دفتر امور بانوان وزارت کشور 1387 تا 1389. - سخنراني علمي " شيوه‌هاي جلب مشارکت مردم در کميته امداد امام خميني" دانشگاه امام صادقu پاييز 1387. -سخنراني علمي " الزامات و آسيب‌شناسي پژوهش در مديريت اسلامي" دانشگاه امام صادقu، تابستان 1387. -سخنراني علمي " بررسي و نقد قانون خدمات کشوري" دانشگاه امام صادقu بهار 1387. - استاد در کارگاه آموزشي مديريت بهره وري و بهبود نيروي انساني، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1388. - استاد در کارگاه "روش تحقيق کاربردي" دانشگاه امام صادقu 1386. - استاد در کارگاه "ارزيابي عملكرد كاركنان" موسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه ريزي تبريز، 1383. - استاد در کارگاه "طراحي نظام شايسته سالاري و تحول در نظام اداري" ششمين جشنواره شهيد رجايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و چندين استان، 1382. - استاد در کارگاه "مراكز توسعه و ارزيابي مديران" سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمانشاه و همدان ، 1383.   3-پژوهش‌هاي ملي: - مجري پروژه "تدوين سند تعامل کودک، نوجوان و جوان با مسجد" (1394)، مرکز رسيدگي به امور مساجد. - مجري پروژه "راه اندازي و راهبري اتاق فکر تعالي مسجد" (1394)، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق و مرکز رسيدگي به امور مساجد. - مجري پروژه " تدوين راهبردهاي بهبود و توسعه منابع انساني (با تاکيد بر اعضاي هيات علمي دانشگاه امام صادق u) (1394)، دانشگاه امام صادق u. - مديرکميته‌مديريت‌و‌اقتصاد پروژه‌ي آسيب‌شناسي سازمان اوقاف و امور خيريه کشور (1386)، دانشگاه امام صادق u. - مدير پروژه مطالعات تطبيقي وقف و امور خيريه در عربستان، کويت، آمريکا و انگليس (1386)، دانشگاه امام صادق u. -مجري پروژه "بررسي ساختار وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و ارايه پيشنهاد بهبود" (سال1384 ) ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. - مجري پروژه بررسي مفهوم و طراحي مركز ارزيابي و بهبود مديران ارشد دولت جمهوري اسلامي ايران (سال 1383-1384) ، دفتر مديران ارشد نهاد رياست جمهوري. - مجري پروژه طراحي نظام ارزيابي علمكرد وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، امور خارجه و نيرو (سال 1382-1383) ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. - مجري پروژه مطالعاتي طراحي نظام انتخاب، انتصاب و تغيير مديران دولت (نظام شايسته‌ سالاري)(سال 1381-1382)، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور. - مشاور پروژه مطالعاتي طراحي نظام انتخاب و انتصاب مديران بخش فرهنگ و آموزش (1382)، شورايعالي انقلاب فرهنگي.   4-پژوهش هاي خرد: - مجري پروژه تدوين برنامه راهبردهاي منابع انساني (با تاکيد بر اعضاي هيا ت علمي و مدعو) دانشگاه امام صادق عليه السلام در راستاي مرجعيت علمي، (1394)، به سفارش اداره کل طرح و برنامه دانشگاه امام صادق عليه السلام. - مجري پروژه افکارسنجي دانشجويان در حوزه‌هاي دانشجويي و فرهنگي، (1391-92)، به سفارش معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه امام صادق عليه السلام. - مجري پروژه بازنگري دروس رشته معارف اسلامي و مديريت (کارشناسي و کارشناسي ارشد در چهار رشته بازرگاني، دولتي، صنعتي، مالي) (1390-91) به سفارش معاونت آموزشي دانشگاه امام صادق عليه السلام. - مجري پروژه طراحي دوره آموزش تابستاني روش تحقيق ، (1391) به سفارش معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام. - مجري پروژه سنجش و اندازه گيري رفتار دانشجويان در دانشگاه امام صادق عليه السلام. (1391) به سفارش معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه امام صادق عليه السلام. - ناظر پروژه بررسي علل افت تحصيلي دانشجويان دانشگاه امام صادق عليه السلام. (1388) به سفارش مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام. - مجري پروژه طراحي سيستم‌ توانمند سازي و انگيزش كاركنان در راستاي اهداف كيفي شركت توليدي ايران تاير (سال 1382)، شركت ايران تاير. - مجري پروژه طراحي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان شركت ايران تاير (سال 1380)، شركت ايران تاير. - همکار پروژه مطالعاتي شناسايي راهكارهاي ايجاد انگيزه در دانشجويان دانشگاه امام صادق u (سال 1382)، دانشگاه امام صادق‌u.   5- دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده: - شرکت در کارگاه دوساعته دانش افزايي" تبيين پاره اي از ملاحظات حقوقي در خصوص فعاليت هاي اقتصادي و پژوهشي اعضاي هيات علمي". 12مرداد ماه 1395. دانشکده معارف اسلامي و مديريت. - دوره مکاسب محرمه در محضر آيت الله زنجاني از سال 1392 تاکنون. - دوره مکاسب محرمه در محضر آيت الله باقري کني از سال 1390 تا 1392. - دوره فرائد الاصول (رسائل) در محضر آيت الله سيد حسن مصطفوي از سال 1390 تا 1392. - شرکت در کارگاه آموزشي مديريت دانش و آشنايي با نرم افزار ENDNOTE (1385) دانشگاه امام صادقu. -شرکت در کارگاه آموزشي مديريت گروه‌هاي آموزشي دانشگاه ها (1385) دانشگاه تربيت مدرس. -شركت در سمينار "تمرکز زدايي در بخش دولتي" (1383) -شرکت در اولين كنفرانس توسعه منابع انساني (1382) -شركت در اولين كنفرانس بين‌المللي مديريت (1382) -شركت در نخستين همايش تعالي سازماني (1382) -شرکت در كارگاه آموزشي "نحوه محاسبه حسابهاي ملي و منطقه‌اي" (1382) -شركت در سمينار آموزشي "دولت كارآفرين" (1382) -شركت در سمينار آموزشي "ويژگي‌هاي دولت سالم و شايسته و نقش آن در بالندگي نهضت خدمت رساني" (1382) -شركت در سمينار آموزشي "بازتاب باورهاي اخلاقي در عملكرد سازماني" (1382) -شركت در هم‌انديشي "مديريت توسعه منابع انساني، نگرش‌ها، راهبردها و برنامه‌ها" (1381) -شركت در هم‌انديشي "تمركززدايي در نظام اداري و اجرايي كشور با رويكرد مطالعه تطبيقي" (1381) -شركت درهم‌انديشي "مديريت عملكرد و سازمان‌هاي دولتي" (1381) -شركت در سمينار آموزشي "پيشگيري از فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري" (1381) -شركت در سمينار آموزشي "ملاحظات كليدي در مفهوم كيفيت خدمات سازمان دولتي..." (1381) -شركت در سمينار آموزشي " ضرورت گسترش تفكر فرآيند محوري در نظام‌هاي مديريت منابع انساني" (1381)
سوابق اجرايي
 • معاون آموزشي دانشکده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق u (1384 - 1388).
 • مسوول بررسي و طراحي تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور(1383 -1384).
 • مسوول طرح نظام شايسته‌سالاري و گروه امور مديران دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (1381 تا 1383).
 • مسوول ارزيابي عملكرد وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، امور خارجه، نيرو و شركت‌هاي مخابرات ايران و پست جمهوري اسلامي ايران (1381 تا 1383)، دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملکرد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
 • بازرس ويژه معاون رييس جمهور در وزارت نيرو و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور –طرح تكريم (1381 تا 1383).
 • نماينده حضرت آيت الله مهدوي کني در شوراي دانشجويي دانشگاه امام صادق u (1380-1381).
 • مشاور امور منابع انساني شركت ايران تاير (1380).

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم