دکتر محمدحسین قوام

دکتر محمدحسین قوام


دکتر محمدحسین قوام، از اساتید دانشکده معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق و همچنین قائم‌مقام گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی است. ایشان عضو گروه نظام مالی اسلامی مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز هست.

هیات علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی

و قائم‌مقام گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی

دکتر قوام مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم اقتصادی در دانشگاه تهران دریافت نمود و دوره دکتری خود را نیز در همین دانشگاه و در رشته اقتصاد مالی با موفقیت به پایان رساند.مطالعات دکتر قوام به رشته مدیریت مالی و مالی اسلامی خلاصه نمی‌شود و ایشان در علم اقتصاد نیز سررشته‌دارند. ایشان در حوزه مالی اسلامی نیز پژوهش‌هایی داشته‌اند و در هسته مطالعات مالی اسلامی مرکز رشد فعالیت دارند. حاصل پژوهش‌ها و مطالعات ایشان کتب ارزشمندی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: اقتصاد مالی برای دانشجویان رشته اقتصاد و مدیریت»، بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر روی نرخ تورم در ایران و مقاله‌ی هدفمندسازی یارانه دارو، کارایی و عدالت.

دکتر قوام توانست در سال 84 رتبه 16 کنکور کارشناسی ارشد را به خود اختصاص دهد همچنین ایشان رتبه 6 کنکور دکتری شد. ایشان علاوه بر موارد ذکرشده، در مراکز دیگری نیز سابقه خدمت داشته‌اند که عضویت در گروه مدیریت مالی و اقتصاد دارو دانشگاه تهران، مدیریت گروه مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی و کارشناس حوزه بازار سرمایه و همین‌طور عضویت در هیئت‌مدیره شرکت خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه‌گذاران ازجمله آن‌هاست.

فعالیت های اجرایی دانشگاهی
۱ قائم مقام گروه معارف اسلامي و مديريت مالي- دانشکده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق(ع)  
۲ عضو همكار گروه نظام مالي اسلامي- مركز تحقيقات ميان رشته اي علوم انساني-دانشگاه امام صادق (ع) 
۳ عضو كميته مشترك پژوهشي مركز تحقيقات ميان رشته اي علوم انساني دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس اوراق بهادار
۲ عضو هيئت مديره شرکت خدمات مديريت و تحقيقات سرمايه گذاران – سازمان بازنشستگي كل كشور
۳ كارشناس و مشاور سابق حوزه بازار سرمايه – گروه بازارهاي مالي – دفتر مطالعات اقتصادي – مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
۴ موسس، مدير سابق گروه مطالعات و پژوهشهاي اقتصادي – دفتر پژوهش و فناوري مجتمع علمي پژوهشي كوثر 
۵ عضو همكار در گروه مديريت مالي و اقتصاد صنعت دارو- دانشكده داروسازي دانشگاه تهران
فعالیت های آموزشی
۱ آمار كاربردي و اقتصاد سنجي- دانشجويان مقطع كارشناسي رشته معارف اسلامي و مديريت مالي-دانشكدهمعارف اسلامي و مديريت- دانشگاه امام صادق(ع)-۱۳۸۹  
۲ اقتصاد سنجي مالی- دانشجويان مقطع كارشناسي رشته معارف اسلامي و مديريت مالي-دانشكدهمعارف اسلامي و مديريت- دانشگاه امام صادق(ع)-۱۳۹۱  
۳ مدل سازی سری های زمانی مالی – دانشجويان مقطع كارشناسي رشته معارف اسلامي و مديريت مالي-دانشكدهمعارف اسلامي و مديريت- دانشگاه امام صادق(ع)-۱۳۹۳  
۴ دستيار آموزشي دكتر جعفر عبادي-اقتصاد خرد- مقطع كارشناسي ارشد- دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران 
۵ دستيار آموزشي دكتر حميد ابريشمي- اقتصاد ايران- مقطع كارشناسي ارشد- دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران 
۶ دستيار آموزشي دكتر حميد ابريشمي – اقتصاد كليات- مقطع كارشناسي ارشد- دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
فعالیت های پژوهشی
۱ استاد همكار رسمي در پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان « تحليل بنيادي شرکتهاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»- گروه مديريت و اقتصاد دارو- دانشكده داروسازي دانشگاه تهران 
۲ استاد همكار رسمي در پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان « بررسي سياستهاي خصوصي سازي در صنعت داروسازي ايران و مقايسه آن با کشورهاي منتخب(چين، برزيل، ترکيه و آرژانتين»- گروه مديريت و اقتصاد دارو- دانشكده داروسازي دانشگاه تهران 
۳ استاد همكار رسمي در پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان « تعيين الگوي بهينه قيمت گذاري محصولات دارويي دارو در ايران در مقايسه با الگوي قيمت گذاري دارو در کشورهاي فرانسه،ترکيه و قطر»- گروه مديريت و اقتصاد دارو- دانشكده داروسازي دانشگاه تهران 
۴ استاد همكار رسمي در پايان نامه اي با عنوان « برآورد هزينه اثربخشي رژيمهاي دارويي آسم آلرژي کودکان در ايران»- گروه مديريت و اقتصاد دارو- دانشكده داروسازي دانشگاه تهران 
۵ عنوان تحقيق: «تحليل سيستمي نقش بازار بورس اوراق بهادار در اقتصاد کلان کشور با لحاظ اثر گذاري متغيرهاي برونزاي اقتصاد جهاني ، توسعه مالي بازار مذكور و سياستهاي تحول اقتصادي (كاربرد سيستم معادلات همزمان) »-مركز ميان رشته علوم انساني تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس اوراق بهادار-در حال مذاكره 
۶ عنوان تحقيق :” بررسي تاثيرات تغييرات متغير هاي كلان اقتصادي برVolatility Volatility of Volatility &نرخ بازده در بازار سهام در با تاكيد بر نقش مدل “Spline GARCH_ با مشاوره علمي دكتر محمدي و دكتر بهرادمهر_ در حال بررسي و مطالعه
۷ عنوان مطالعه:” بررسي و تحليل دورنماي مزيتهاي بلند مدت توسعه سرمايه گزاري در حوزه خرده فروشي (داروخانه) در بازار دارويي تهران”_ شركت پارس دارو _ شركت دارويي تامين _ شركت سرمايه گزاري تامين اجتماعي(شستا) 
۸ عنوان تحقيق: «ارزيابي مواد پيشنهادي دولت در لايحه برنامه پنجم در ارتباط با حوزه بازار سرمايه »- گروه بازار هاي مالي – دفتر مطالعات اقتصادي – مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي 
۹ عنوان تحقيق: «آثار بحران مالي جهاني بر اقتصاد كشورهاي عضو APA »- گروه اقتصاد كلان – دفتر مطالعات اقتصادي – مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي 
۱۰ عنوان تحقيق: «بررسي وضعيت و دورنماي واگذاري داراييهاي مالي و انتشار اوراق مشاركت ارزي در قالب لايحه بودجه سال ۱۳۸۹»- گروه بازار هاي مالي – دفتر مطالعات اقتصادي – مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي 
۱۲ عنوان تحقيق: « بررسي نقاط ضعف و قوت مباحث و مسئوليت هاي نظارتي، حقوقي و كيفري مرتبط با مواد لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي »- گروه بازار هاي مالي – دفتر مطالعات اقتصادي – مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي 
۱۳ عنوان تحقيق: «تبيين عملكرد برنامه چهارم توسعه در حوزه بازار سرمايه و بررسي نقاط ضعف و قوت آن »- گروه بازار هاي مالي – دفتر مطالعات اقتصادي – مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي 
۱۴ عنوان تحقيق: «بررسي و تحليل فرايند كنوني خصوصي سازي و واگذاري سهام شركتهاي دولتي در بورس اوراق بهادار »گروه بازار هاي مالي – دفتر مطالعات اقتصادي – مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
ح – مقالات ، كتب و گزارشات پژوهشي رسمي :
۱ كتاب تحت عنوان «اقتصاد مالي براي دانشجويان رشته اقتصاد و مديريت دارو»-گروه اقتصاد و مديريت دارو-دانشكده داروسازي دانشگاه تهران-درحال مذاكره و تاليف 
۲-An article entitled: ” Fundamentals and Stock Return in Pharmaceutical Companies: a Panel Data Model of Iranian Industry ” ; Saman Zartab, S. Farshad Fatemi, Abbas Kebriaee-zadeh, Mohammadhossein Ghavam & Fazlollah Moazami; submitted to the Journal of Economic Modeling 
۳ كتاب تحت عنوان « بررسي اثرات متغيرهاي اقتصاد كلان بر روي نرخ تورم در ايران: مروري بر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با نوسانات نرخ تورم در ايران» بطور مشترك باگروهي از دانشجويان دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران- گروه مطالعات و پزوهشهاي اقتصادي دفتر پزوهش و فناوري مجتمع علمي پزوهشي كوثر _ در مرحله چاپ و انتشار 
۴ استاد همكار رسمي در پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان « تحليل بنيادي شرکتهاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»- گروه مديريت و اقتصاد دارو- دانشكده داروسازي دانشگاه تهران- تاريخ دفاع : مهر ۱۳۹۰ 
۵ استاد همكار رسمي در پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان « تحليل بنيادي شرکتهاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»- گروه مديريت و اقتصاد دارو- دانشكده داروسازي دانشگاه تهران- تاريخ دفاع: مهر ۱۳۸۹ 
۶ عنوان: «ارزيابي عملکرد و فرايند خصوصي سازي در اقتصاد ايران » – گزارش رسمي مركز پژوهشهاي مجلس – بهار ۸۹
۷ عنوان: «اظهارنظر كارشناسي پيرامون لايحه برنامه پنجم در حوزه بازار سرمايه » – گزارش رسمي مركز پژوهشهاي مجلس – بهار ۸۹ 
۸ عنوان مقاله: « هدفمندسازي يارانه دارو، كارايي و عدالت» بطور مشترك با دكتر جعفر عبادي- مجله تحقيقات اقتصادي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران – زمان چاپ :بهار ۸۸ 
۹ عنوان: «ارزيابي عملكرد قانون برنامه چهارم در حوزه بازار سرمايه و ارائه مواد پيشنهادي جهت برنامه پنجم » – گزارش رسمي مركز پژوهشهاي مجلس – زمستان ۸۸
۱۰   عنوان: «گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد شبه دولتي: بررسي فرايند كنوني خصوصي سازي با تاكيد بر بازار نقش بازار سرمايه » – گزارش رسمي مركز پژوهشهاي مجلس – پاييز ۸۸
۱۱ عنوان: « اظهار نظر كارشناسي پيرامون لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي » – شماره هاي ۱و۲و۳ -گزارش رسمي مركز پژوهشهاي مجلس – پاييز و زمستان۸۸ 
۱۲ عنوان: «ارزيابي انتشار اوراق مشاركت ريالي و ارزي در لايحه بودجه ۱۳۸۹ » – گزارش رسمي مركز پژوهشهاي مجلس –زمستان ۸۸ 
۱۳ عنوان: « ارزيابي بخش واگذاري داراييهاي مالي دولت در لايحه بودجه ۱۳۸۹ » – گزارش رسمي مركز پژوهشهاي مجلس – زمستان ۸۸ 
۱۴ عنوان مقاله: «تورم،مانع يا محرك رشد اقتصادي؛ شواهدي از اقتصاد ايران با تاكيد بر تكانه هاي نفتي» بطور مشترك با آقاي وحيد مهرباني- مجله راهبرد ياس –پاييز ۸۷ 
۱۵ پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان: «بررسي اثر سياست هاي تامين كننده عدالت در بخش بهداشت و درمان بر كارايي بخش صنعت دارو(مطالعه موردي يارانه دارو)» به راهنمايي دكتر جعفر عبادي- پاييز ۸۶

 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم