دکتر سید مجتبی امامی

دکترسید مجتبی امامی


دکتر امامی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته معارف اسلامی و مدیریت دولتی از دانشگاه امام صادق (ع) اخذ نمود و همچنین دوره دکتری خود را در رشته مذکور گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی گذاری عمومی در دانشگاه تهران، پردیس قم با موفقیت پشت سر گذاشت.

هیات علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی

و استاد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

دکتر سید مجتبی امامی از اساتید گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی و همچنین عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است. ایشان همچنین مدیر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) می باشد. وی از سال 90 به عنوان بازرس و دبیر انجمن علمی مدیریت دولتی ایران نیز فعالیت دارد.دکتر امامی مطالعات و پژوهش های خود را در زمینه های خط مشی گذاری عمومی، واکاوی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و چندین موضوع دیگر متمرکز کرد و در همین راستا چندین کتاب و مقاله را تالیف نموده است. از جمله مهمترین کتاب های وی «استراتژی نظریه داده بنیاد در مطالعات سازمان و مدیریت» و «روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع» و همچنین از جمله مقالات برجسته میتوان به «آموزش میان رشته ای مدیریت دولتی در ایران: الزامات برنامه ریزی درسی»، «فهم جوهره خط مشی های عمومی: واکاوی نظری تقلید پذیری خط مشی گذاران ملی» و «تحلیلی انتقادی بر بکار گیری شاخص های مرسوم جهانی توسعه» اشاره کرد. وی سابقه تدریس دروسی نظیر مدیریت رفتار سازمانی، بررسی متون برگزیده اسلامی، روش تحقیق، اندیشه اسلامی و چندین درس دیگر را دارد.

مقاله «ارزیابی و پایش برنامه‌ی پیشرفت و عدالت: تحلیلی انتقادی بر به‌کارگیری شاخص‌های مرسوم جهانی توسعه» به‌عنوان مقاله برتر شناخته‌شده و توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موردتقدیر قرار گرفت. دکتر امامی چندین طرح و پروژه تحقیقاتی را به سفارش مراکز و سازمان‌های مختلف کشور به انجام رسانده است که همکاری در کمیته اقتصاد و مدیریت (پروژه همکاری دانشگاه امام صادق (ع) و سازمان اوقاف و امور خیریه) و طراحی بیش از 140 پروژه برای اصلاح اقتصادی و مدیریتی این سازمان ازجمله مهم‌ترین آن‌ها است. از دیگر سوابق اجرایی درخشان ایشان مشاور کارگروه انگیزش پروژه اتاق فکر منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران می باشد.

فعالیت های علمی
۱ – مشاور و همکار «پروژه طراحی و تدوین سرفصلهاي دروس رشته مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام». (۱۳۹۱ ) ۲– مدیر علمی دوره «بهبود مدیریت» براي مدیران مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري، از طرف مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام. (مردادماه ۱۳۸۳ ۳- طراحی دوره کارشناسی ارشد «مدیریت دولتی و سیاستگذاري عمومی در بخش انرژي». (۱۳۸۷ تاکنون)۴ – مشاور و همکار طراحی دکتري «سیاستگذاري فرهنگی». دبیرخانه شوراي عالی انقلاب فرهنگی. (۱۳۸۷-.(۱۳۸۸۵ – مشاور و همکار طراحی کارشناسی ارشد «سیاستگذاري در سازمانهاي اقتصادي». دانشکده علوم اقتصادي. (۱۳۸۷) ۶ – استاد مشاور کارگروه «انگیزش» پروژه «اتاق فکر منابع انسانی» شرکت ملّی گاز ایران. (۱۳۸۷)۷ ۷- طراحی دوره کارشناسی ارشد پیوسته «مدیریت دولتی و سیاستگذاري عمومی» & Policy Public)(Administration دانشگاه امام صادق علیه السلام. (۱۳۸۶-۱۳۸۷). ۸ – همکاري در «کمیته اقتصاد و مدیریت»، پروژه همکاري دانشگاه امام صادق علیه السلام و سازمان اوقاف و امور خیریه و طراحی بیش از ۱۴۰ پروژه براي اصلاح اقتصادي و مدیریتی این سازمان، (۱۳۸۶-۱۳۸۷). ۹ – ارائه طرح «نقد و ارزیابی فرایند تدوین برنامه چهارم توسعه از نگاه اصول و الزامات فرایند سیاستگذاري عمومی در ایران اسلامی» به مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام براي مطالعات نظري برنامه پنجم توسعه. (زمستان ۸۶٫) .۱۰- طراحی تفصیلی «کانون مطالعات سازمان و مدیریت در ایران اسلامی» براي دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام. (۱۳۸۵)۱۱ – همکاري در پروژه پژوهشی «طراحی نظام انگیزش مالی دانشجویان»، دانشگاه امام صادق علیه السلام، .(۱۳۸۳-۱۳۸۲)
فعالیت های پژوهشی و علمی
عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام (مهر ۶ ۱۳۸ تاکنون)مدیر مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع . مقالات علمی-پژوهشی: ۱ – سید مجتبی امامی، حسین خصاف مفرد و محمدمهدي ذوالفقارزاده. «آموزش میانرشتهاي مدیریت دولتی درایران: الزامات برنامهریزي درسی». فصلنامه مطالعات میانرشتهاي در علوم انسانی. (پذیرش براي چاپ) ۲ – علینقی امیري، حسن داناییفرد، حسن زارعیمتین و سید مجتبی امامی. (۱۳۹۰). «فهم جوهرة خطمشیهاي عمومی: واکاوي نظري تقلیدپذیري خطمشیگذاران ملّی».دوفصلنامۀ اندیشۀ مدیریت راهبردي.۵(۱). ۳ – سید مجتبی امامی، مسعود بنافی و سید علیرضا سجادیه. (۱۳۸۹). « تحلیلی انتقادي بر بکارگیري شاخص- هاي مرسوم جهانیِ توسعه». فصلنامه برنامهریزي و بودجه. ۱۵ ( ۱): ۱۳۵-۱۹۰٫ مقالات تخصصی: ۱ – سید مجتبی امامی. ( ۱۳۹۱). «مدیریت تقلیدپذیري در خطمشیهاي عمومی: ضرورتیدر تحقّق الگوي اسلامی-ایرانی پیشرفت». مقاله ارائه شده در سلسله نشستهاي تخصصی طراحی نقشه راه در تدوین الگوي اسلامی-ایرانی پیشرفت. دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد. ۲ – سید مجتبی امامی. ( ۱۳۹۱). «آسیبشناسی حرکتهاي جاري براي دستیابی به الگوي اسلامی-ایرانی پیشرفت: مداقّههایی از منظر خطمشیگذاري عمومی». مقاله ارائه شده در سلسله نشستهاي تخصصی طراحی نقشه راه در تدوین الگوي اسلامی-ایرانی پیشرفت. دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد. ۳ – سید مجتبی امامی. (۱۳۹۰). «ظهور جهاد سازندگی در تجربۀ انقلاب اسلامی: معرّفی یک فناوري اجتماعی نرم». ماهنامه سوره اندیشه. ۵۴ و ۵۵: ۱۱۰-۱۰۷٫ ۴ – سید مجتبی امامی، مسعود بنافی و سید علیرضا سجادیه. (۱۳۸۹). «ارزیابی و پایش برنامهي پیشرفت و عدالت:تحلیلی انتقادي بر بکارگیري شاخصهاي مرسوم جهانیِ توسعه». در قالب طرح «تبیین و تنظیم مبانی نظري پیشرفت و عدالت در برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران»، مرکز مطالعات میانرشتهاي علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام. (حائز رتبهي اول مقالات و قدردانی شده توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دکتر لطف االله فروزنده) ۵ – سید مجتبی امامی، علی کوشازاده و غلامرضا سلیمی. (۱۳۸۷). «پیشدرآمدي بر مطالعات عدالت سازمانی در اسلام». فصلنامه برداشت دوم، سال پنجم (سري جدید)، شماره ۸٫ بازرس و دبیر انجمن علمی مدیریت دولتی ایران (مرداد ۱۳۹۰ تاکنون) ۶ – سید مجتبی امامی و حسن داناییفرد. (۱۳۸۶). «استراتژيهاي پژوهش کیفی: تأملی بر نظریهپردازيدادهبنیاد». دوفصلنامه اندیشه مدیریت، ۱(۲): ۶۹- ۹۷٫ ۷ – سید مجتبی امامی. (۱۳۸۴). مقاله «کاوشی در روششناسی اقدام اسلامی در عرصه تولید علم». برنده رتبه اول در مسابقه مقالهنویسی پژوهش رمضان دانشگاه امام صادق علیه السلام. ۸ – سید مجتبی امامی. (۱۳۸۱). «مقدمهاي بر مدیریت اسلامی». مدیر، شماره ۱۴٫

 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم