اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ دی, ۱۳۹۴

كتاب اصول مديريت، دكتر علي رضائيان، انتشارات سمت، ۱۳۶۹

رضاييان، علي، اصول مديريت، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت پاييز ۱۳۶۹٫
۱۳ دی, ۱۳۹۴

انتشار مجله‌هاي علمي پژوهشي مديريت و عضويت در هيأت تحريريه‌ها

انتشار مجله‌هاي علمي پژوهشي مديريت و عضويت در هيأت تحريريه‌ها ۱- دانش مديريت مجله دانشكده مديريت دولتي و بازرگاني دانشگاه تهران تابستاه ۱۳۶۷ مدير مسئول و […]
۱۳ دی, ۱۳۹۴

مقاله‌هاي دكتر علي رضائيان در سمينارها و كنفرانس‌هاي داخلي و خارجي

مقاله‌هاي دكتر علي رضائيان در سمينارها و كنفرانس‌هاي داخلي و خارجي رضاييان، علي “مهارت‌هاي مدير”، اولين سمينار جايگاه مديريت در نظام جمهوري اسلامي ايران دانشگاه تبريز، […]
۱۳ دی, ۱۳۹۴

عناوين سرمقاله‌هاي دكتر علي رضائيان دردانش مديريت

عناوين سرمقاله‌هاي دكتر علي رضائيان دردانش مديريت: مجله دانشكده علوم اداري ومديريت بازرگاني دانشگاه تهران رضاييان، علي”بجاي مقدمه” دانش مديريت، شماره ۱، تابستان ۱۳۶۷ رضاييان، علي […]