اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

انضباط تعالی‌بخش کارکنان:رویکردی اسلامی به مفهوم انضباط در سازمان

چکیده دریافت مفهومی دقیق و نزدیک به آموزه‌های اسلامی از انضباط کارکنان بر اساس مبانی معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی و کشف ابعاد و اصول حاکم بر نظام […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه در رضایت مشتری؛نمونة مطالعه، گروه صنعتی ایران‌خودرو

چکیده این تحقیق درصدد معرفی و بیان رویکرد نوین مدیریت هزینه، یعنی مدیریت راهبردی هزینه و سپس بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه و فنون آن بر […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینۀ بودجه، با رویکرد MADM بودجۀ حمایتی دولت از شهرداری‌های کشور

چکیده عرضة مدل‌های مناسب بودجه‌ریزی برای ِاعمال مواد قوانین برنامه و تبصره‌های بودجه سالیانه، از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است. به‌همین‌منظور، در این مقاله که حاصل مطالعه‌ای […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی سنجه اندازه‌گیری بی‌تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی

چکیده یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران، برانگیختن کارکنان بهعنوان سرمایه‌های استراتژیک سازمان است. سازمان‌های سالم به‌طورخودکار انگیزشآورند. عوامل متعددی بر انگیزشزایی سازمانی مؤثرند. بیتوجهی رفتار جان‌سوزی […]