اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

رویکرد چندسطحی و کاربرد آن در نظریه‌پردازی سازمان

چکیده نظریه‌پردازان سازمانی از دیرباز با طرح نظریه‌های کاربردی و نظری به دنبال حل مسائل سازمانی و بسط و توسعه دانش سازمانی هستند. رویکرد متعارف نظریه‌پردازی، […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزۀ توفیق‌طلبی از دیدگاه آموزه‌های دینی

چکیده انگیزه توفیق‌طلبی، یا انگیزه کسب موفقیت، اشتیاق یا نیاز شدید برای موفقیت است که برجسته‌ترین نیاز از نظر رفتار سازمانی بوده، به سبب تأثیراتی که […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی عوامل مؤثر بر پدیدۀ «طفره‌روی اجتماعی» در فعالیت‌های گروهی مورد مطالعه: گروه‌های مطالعاتی دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده درک رفتار طفره‌روی اجتماعی در فعالیت‌های گروهی موضوعی مهم است؛ زیرا طفره‌روی اجتماعی به کاهش عملکرد افراد در گروه‌ها نسبت به زمانی که به‌صورت انفرادی […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در سازمان با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

چکیده این پژوهش کیفی با هدف غایی کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در ارتباطات بین‌فردی در سازمان با استفاده از طرح نظام‌مند نظریة داده‌بنیاد […]