اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

تصویر پردازی از مدیران آینده: به سوی الگوی قرآنی

چکیده آینده‌پژوهی یا آینده‌نگری با رنگ و بوی غربی آن، از مباحث نوپایی است که در کشور ما نیز مطرح شده است. امروزه شاید در هیاهوی […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق‌(ع)

چکیده ارزیابی عملکرد افراد و ارزش‌گذاری به کار و خدمات ارائه‌شده از سوی آنها به منظور تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکردشان، از دیرباز امری شناخته‌شده […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت

چکیده انتخاب کارکنان و مدیران در بخش دولتی از ابعاد مختلفی همچون قوانین و مقررات، فرایندها و حتی معیارهای شخصیتی و عملکردی، با موارد مشابه در […]
۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵

درآمدی بر مفهوم و روش سیاست‌گذاری فرهنگی درس‌هایی برای سیاست‌گذاران

چکیده یکی از مسؤولیت‌های اساسی مدیریت فرهنگی در سطح ملی، پیشبرد توسعه فرهنگی است. مدیریت‌های فرهنگی در مسیر دستیابی به اهداف توسعه فرهنگی ناگزیر به استفاده […]