اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در سازمان با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

چکیده این پژوهش کیفی با هدف غایی کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در ارتباطات بین‌فردی در سازمان با استفاده از طرح نظام‌مند نظریة داده‌بنیاد […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

انضباط تعالی‌بخش کارکنان:رویکردی اسلامی به مفهوم انضباط در سازمان

چکیده دریافت مفهومی دقیق و نزدیک به آموزه‌های اسلامی از انضباط کارکنان بر اساس مبانی معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی و کشف ابعاد و اصول حاکم بر نظام […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه در رضایت مشتری؛نمونة مطالعه، گروه صنعتی ایران‌خودرو

چکیده این تحقیق درصدد معرفی و بیان رویکرد نوین مدیریت هزینه، یعنی مدیریت راهبردی هزینه و سپس بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه و فنون آن بر […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینۀ بودجه، با رویکرد MADM بودجۀ حمایتی دولت از شهرداری‌های کشور

چکیده عرضة مدل‌های مناسب بودجه‌ریزی برای ِاعمال مواد قوانین برنامه و تبصره‌های بودجه سالیانه، از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است. به‌همین‌منظور، در این مقاله که حاصل مطالعه‌ای […]