اخبار و اطلاعیه ها

۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

طراحی کار ویژه‌های مطلوب نهادهای واسط ارتباطی در اجرای خط مشی‌های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران

عنوان و نام پديدآور : طراحی کار ویژه‌های مطلوب نهادهای واسط ارتباطی در اجرای خط مشی‌های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران/ حسين خضاف مفرد […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

فهم اولویت‌های راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش در دیدگاه امام خامنه‌ای(حفظه الله): توصیه‌های خط مشی گذاری

عنوان و نام پديدآور : فهم اولویت‌های راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش در دیدگاه امام خامنه‌ای حفظه الله: توصیه‌های خطمشی گذاری/ علي خاني محل تحصیل […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

ارزیابی نظریه‌های عدالت در خط مشی‌های آموزشی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: خطمشی ملی اداره مدارس)

عنوان و نام پديدآور : ارزیابی نظریه‌های عدالت در خط مشی‌های آموزشی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: خط مشی ملی اداره مدارس)/ محمد صادق تراب زاده […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

کشف پرسش‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی تئوری‌های تغییر سازمانی ( با استفاده از روش تئوری‌سازی داده‌بنیاد )

عنوان و نام پديدآور : کشف پرسش‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی تئوری‌های تغییر سازمانی ( با استفاده از روش تئوری‌سازی داده‌بنیاد )/ مجتبي امامي محل تحصیل : […]