گراميداشت روز معلم از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق عليه‌السلام
۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵
رزومه دکتر مصباح‌الهدي باقري
۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵
نمایش همه

سوابق و پژوهش های دکتر عادل آذر

Azar

رزومه دكتر عادل آذر

دكتري:  مديريت – گرايش تحقيق در عمليات

كارشناسي ارشد:  مديريت صنعتي- گرايش تحقيق در عمليات

كارشناسي:  مديريت صنعتي

پست الكترونيك: azara@modares.ac.ir

زمينه هاي مورد علاقه تحقيقاتي:

۱          علم مديريت فازي

۲          مدلسازي سيستم هاي اقتصادي و مديريتي

۳          مهندسي مجدد فرآيندها در سازمان

۴          مهندسي سيستم‌ها

۵          مديريت عملكرد

۶          بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد (PBB)

سوابق تحصيلي:

۱          دكتري: مديريت صنعتي، گرايش OR، دانشگاه تهران، ایران، ١٣٧٤ (معدل ۲۰/۱۹)

۲          كارشناسي ارشد: مديريت صنعتي ، دانشگاه تربيت مدرس، ایران، ١٣٧٠ (معدل ۶۸/۱۸)

۳          كارشناسي: مديريت صنعتي ، دانشگاه علامه طباطبائي ، ایران، ١٣٦٧ (معدل ۱۶/۱۸)

عنوان رساله دكتري: طراحي مدل رياضي بودجه دستگاههاي دولتي با رويكرد فازي

كتب منتشر شده:

۱          عادل آذر (۱۳۷۸)، تحقيق در عمليات (۱)، دانشگاه پيام نور، ايران.

۲          عادل آذر (١٣٧٩)، تحقيق در عمليات (۲)، دانشگاه پيام نور، ايران.

۳          عادل آذر- منصور مومني- سعيد جعفري (۱۳۸۱)، آمار و احتمالات، سازمان سنجش آموزش كشور، ايران.

۴          دانائي فرد-  الواني- عادل آذر (۱۳۸۵)، روش تحقيق كمي در مديريت، صفار، ايران.

۵          دانائي فرد-  الواني- عادل آذر (۱۳۸۵)، روش تحقيق كيفي در مديريت، صفار، ايران.

۶          عادل آذر- علي شا ئمي (١٣٨٨)، مديريت فازي، نشر علوم نوين، ايران.

۷          عادل آذر، چاپ سوم (١٣٨۹)، تحقيق در عمليات، نشر علوم نوين، ايران.

۸          عادل آذر، چاپ سوم (۱۳۸۹)، تحقيق در عمليات، سمت، ايران

۹          عادل آذر- علي رجب زاده، با تجديد نظر (١٣۸۹)، تصميم گيري كاربردي )رويكرد MADM )، نشر قلم، ايران.

۱۰        عادل آذر- منصور مومني، چاپ هفدهم (١٣۹۰)، آمار و کاربرد آن در مديريت جلد ۱، انتشارات سمت، ايران.

۱۱        عادل آذر- منصور مومني، چاپ چهاردهم (١٣۹۰)، آمار و كاربرد آن در مديريت (تحليل آماري)، انتشارات سمت، ايران.

۱۲        عادل آذر- فرجي خورشيدي، چاپ چهارم (١٣۹۰)، علم مديريت فازي، مركز مطالعات مديريت و بهروري ايران، ايران.

۱۳        عادل آذر-  سعيد جهانيان (١٣۹۰)، مهندسي مجدد كسب و كار، سمت، ايران.

۱۴        عادل آذر- طيبه امير خاني (۱۳۹۰)، بودجه ريزي بخش عمومي: مفاهيم و نظريه ها، سمت، ايران.

۱۵        نورمحمد يعقوبي – عادل آذر(۱۳۹۰)، روش تحقيق در مديريت، دانشگاه سيستان و بلوچستان، ايران.

۱۶        عادل آذر- رسول غلامزاده- مهدي قنواتي (۱۳۹۱)، مدلسازي مسيري- ساختاري در مديريت، نگاه دانش ، تهران.

۱۷        عادل آذر- سعيد جهانيان (۱۳۹۲)، روش شناسي علم مديريت، انتشارات نشر دانشگاهي، ايران.

۱۸        عادل آذر- فرزانه خسرواني- رضا جلالي (۱۳۹۲)، تحقيق در عمليات نرم، انتشارات مديريت صنعتي، تهران.

۱۹        عادل آذر- حامد فلاح (۱۳۹۲)، تفكر سيستمي، دانشگاه امام صادق، تهران.

۲۰        عادل آذر- آمنه خديور (۱۳۹۲) پارادايم هاي مدلسازي و اجراي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تهران.

۲۱        عادل آذر- عباس رضايي پندري (۱۳۹۲)، مديريت عمليات و خدمات بهبود ارائه خدمات، نگاه دانش، تهران.

۲۲        عادل آذر- طيبه امير خاني (۱۳۹۲)، مدل پياده‌سازي بودجه ريزي برمبناي عملكرد، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، تهران.

۲۳        عادل آذر، محمد حسن خاكباززاده، ۱۳۹۲، اخلاق كسب و كار رويكردي كاربردي، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران.

۲۴        سيد حيدر ميرفخرالديني، عادل آذر، مسعود پور حميدي، ۱۳۹۲، منطق فازي و كاربرد آن در مديريت، انتشارات دانشگاه يزد، يزد.

۲۵        سيد حيدر ميرفخرالديني، عادل آذر، مجتبي جوانبخت، ۱۳۹۲، شش سيگما رويكرد حل مسئله(نگرش كاربردي)، انتشارات دانشگاه يزد، يزد.

۲۶        عادل آذر، بيژن نهاوندي، نويد جعفري‌نژاد، ۱۳۹۲، چكيده مديريت استراتژيك (آنجه ئبايد براي ماندگاري كسب و كار بدانيد)، كارنامه كتاب، تهران.

۲۷        بيژن نهاوندي، نويد جعفري‌نژاد، الهويردي تقوي، عادل آذر، ۱۳۹۲، تحليل استراتژي در عصر حاضر، انتشارات رسا ويراست هفتم، تهران.

۲۸        عادل آذر، آمنه خديور، ۱۳۹۳، كاربرد تحليل آماري چند متغيره در مديريت، انتشارات نگاه دانش، تهران.

مقالات داخلي چاپ شده:

۱          عادل آذر ١٣٦٩،” کاربرد شبيه سازي در ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري”،  فصلنامه دانش مديريت، جلد ۳، شماره ۱۲٫

۲          عادل آذر ١٣٦٩، “دامهاي آماري در علوم رفتاري”، فصلنامه دانش مديريت- دانشگاه تهران، جلد ۴، شماره ۱۱٫

۳          عادل آذر ١٣٧٠، “تجزيه و تحليل کيفيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت مديران “،  فصلنامه دانشگاه شاهد، شماره ۲٫

۴          عادل آذر ١٣٧٠، ” طراحي مدل رياضي ارزيابي طرحهاي حمل و نقل “،  فصلنامه دانش مديريت- دانشگاه تهران ، جلد ۵، شماره ۱۱٫

۵          عادل آذر ١٣٧١، “برنامه ريزي آرماني فازي تکنيکي نوين براي برنامه ريزي”،  فصلنامه دانشگاه شاهد، شماره ۴٫

۶          عادل آذر ١٣٧٣، “مباني تئوريک طراحي آزمايشات در تجزيه و تحليل سود”، فصلنامه مديريت مالي- دانشگاه تهران، جلد ۳، شماره ۵ و ۶٫

۷          عادل آذر ١٣٧٣، ” تبيين آماري فرضيات درعلوم رفتاري و مديريت “، فصلنامه دانش مديريت- دانشگاه تهران، جلد ۶، شماره ۲٫

۸          عادل آذر- عزيزاله معمارياني ١٣٧٣، “برنامه ريزي شولا تكنيكي نوين براي برنامه ريزان”، مجلة علمي پژوهشي دانشور، شماره ۵ و۶٫

۹          عادل آذر- ميرمهدي سيداصفهاني ١٣٧٤، “رويكردهاي رياضي در تنظيم بودجه”، دانش مديريت، شماره ۳۱ و۳۲٫

۱۰        عادل آذر- مهران فرازمند ١٣٧۵، “طراحي مدل بهره برداري از سد کرخه با افراز فازي”، فصلنامه علمي- پژوهشي مدرس-  دانشگاه تربيت مدرس، جلد ۲، شماره ۲٫

۱۱        عادل آذر ١٣٧۵، “طراحي مدل رياضي برنامه ريزي هزينه در سازمانهاي دولتي”، دانش مديريت، شماره ۳۵ و ۳۶٫

۱۲        عادل آذر- ميرمهدي سيداصفهاني ١٣٧٦، “طراحي مدل رياضي بودجه”، مجله علمي پژوهشي مدرس، شماره ۲٫

۱۳        عادل آذر- شعبان الهي ١٣٧٧، “منطق فازي رويكردي نوين به مديريت”، مجله علمي پژوهشي مدرس، شماره ۶٫

۱۴        عادل آذر- احمد تلنگي ١٣٧٧، “مدل برنامه ريزي آرماني فازي براي انتخاب پرتفوليو”، فصلنامه مطالعات مديريت.

۱۵        عادل آذر- اسداله كردنائيج ١٣٧٧، “طراحي مدل سنجش اندازه سازمان در ادارات آموزش و پرورش استان تهران”، مجله علمي پژوهشي دانشور، شماره ۲۱٫

۱۶        عادل آذر- شعبان الهي ١٣٧٨، “سيستم هاي هوشمند اطلاعاتي مديريت رويكرد فازي- عصبي”، فصلنامه علمي پژوهشي مدرس، شماره ۱٫

۱۷        عادل آذر ١٣٧٨، “بررسي تحليلي تطبيقي از بودجه ريزي در شرايط قطعي و فازي”، فصلنامه علمي پژوهشي مدرس، شماره ۱٫

۱۸        عادل آذر ١٣٧٩، “فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي”، مديريت و توسعه، شماره ۴، صفحات ۳۸-۴۶٫

۱۹        عادل آذر- علي رجب زاده ١٣٧٩، “ارزيابي تركيبي روشهاي پيش بيني در بورس اوراق بهادار تهران”، مدرس، شماره ۲٫

۲۰        عادل آذر- گوي آبادي- غلامرضا امينيان ١٣٨٠، “برنامه ريزي توليد سلسله مراتبي (HPP)-  مورد: شركت ايپاكو”، مدرس علوم انساني، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۱۰۷-۱۲۷٫

۲۱        عادل آذر- مهدي عبديان ١٣٨٠، “طراحي مدل تصميم گيري چند شاخصه با رويكرد  AHP به منظور انتخاب بهينه سيستم ارابه فرود هواپيماي فجر ۳″، مدرس علوم انساني، جلد ۵، شماره ۱، صفحات ۱۲۹-۱۴۸٫

۲۲        عادل آذر- صفايي قاديكلايي ١٣٨٠، “سيستم توليد در سطح جهاني و مراحل استقرار”، مجله دانشور، جلد ۸، شماره ۳۳، صفحات ۱-۱۲٫

۲۳        عادل آذر ١٣٨٠، “بسط و توسعه روش آنتروپي شانون براي پردازش داده ها در تحليل محتوا”، فصلنامه علوم انساني دانشگاه الزهرا، جلد ۱۱، شماره ۳۷ و۳۸، صفحات ۱-۱۸٫

۲۴        عادل آذر- حيب ا… طباطباييان ١٣٨٠، “انتقال تكنولوژي، نيازمند نگرشي جامع″، مدرس علوم انساني، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۶۱-۸۳٫

۲۵        عادل آذر- فرهاد وفايي ١٣٨٠، “طراحي مدل تصميم گيري چند شاخصه براي تخصيص كارانه”، مديريت و توسعه، جلد ۳، شماره ۹، صفحات ۳۵-۴۶٫

۲۶        عادل آذر- حميد رضا حسن زاده كريم آبادي١٣٨١، “نگاشت مفهومي و كاركردهاي مديريتي آن”، پيام مديريت، جلد ۲، شماره ۳ و ۴، صفحات ۷۵-۱۰۴٫

۲۷        عادل آذر- عظيم زارعي ١٣٨١، “تبيين عوامل مؤثر بر بهره وري سازمان با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه”، دانشور – دو ماه نامه علمي، جلد ۱۰، شماره ۴۲، صفحات ۱-۱۶٫

۲۸        عادل آذر- ابراهيم نجفي ١٣٨١، “طراحي مدل رياضي فازي برنامه ريزي نيروي انساني(مورد: ارتش بيست ميليوني)”، مدرس علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس، جلد ۶، شماره ۱، صفحات ۱۳۵-۱۵۵٫

۲۹        صفر فضلي- عادل آذر ١٣٨١، “طراحي مدل رياضي ارزيابي عملكرد مدير با استفاده از  DEA “، مدرس علوم انساني، جلد ۶، شماره ۳، صفحات ۹۹-۱۲۴٫

۳۰        حميد نجف آقايي- هاشم كوزه چيان- عادل آذر- محمد احساني ١٣٨١، “بررسي شيوه هاي تصميم گيري مديران تربيت بدني دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري”، حركت، شماره ۱۴، صفحات ۹۱-۱۰۷٫

۳۱        حسن عامري – هاشم كوزه چيان-  عادل آذر- محمد احساني ١٣٨١، “رابطه سبك رهبري و خلاقيت با ميزان اثربخشي مديران تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري”، حركت، شماره ۱۳، صفحات ۱۲۳-۱۴۱٫

۳۲        علي منصوري- عادل آذر ١٣٨۱، “طراحي و تبيين مدل كارآمد تخصيص تسهيلات بانكي-رويكرد شبكه هاي عصبي، رگرسيون لجستيك و خطي”، مدرس علوم انساني، جلد ۶، شماره ۳، صفحات ۱۲۵-۱۴۶٫

۳۳        حبيب الله مير غفوري- مير مهدي سيد اصفهاني- عادل آذر ۱۳۸۲، “طراحي مدل سلسله مراتبي زنجيره عرضه(مورد: مجتمع صنايع لاستيك يزد)”، مدرس علوم انساني، جلد ۷، شماره ۳، صفحات۱۶۰- ۱۳۷٫

۳۴        عادل آذر- علي رضا موتمني ١٣٨٢، “طراحي مدل پوياي بهره وري با رويكرد تحليل پوششي داده ها”، مدرس علوم انساني، جلد ۷، شماره ۳، صفحات ۱-۲۲

۳۵        عادل آذر- علي رجب زاه ١٣٨٢، “ارزيابي روشهاي پيش بيني تركيبي: با رويكرد هاي شبكه هاي عصبي-كلاسيك در حوزه اقتصاد”، تحقيقات اقتصادي، شماره ۳۶، صفحات ۸۷-۱۱۴٫

۳۶        شعبان الهي- عادل آذر- علي رجب زاده ١٣٨٣، “طراحي مدل تجربه سازماني مديران و تبيين عناصر اصلي آن”، دانشور- مديريت، جلد ۱۱، شماره ۱، صفحات ۶۵-۷۷٫

۳۷        سعيد صفري-  عادل آذر ١٣٨٣، “ارزيابي عملكرد سازمان بر اساس شاخص هاي جوايز كيفيت – رويكرد DEA “، دانشور- مديريت، جلد ۱۱، شماره ۱، صفحات ۱-۱۴٫

۳۸        عادل آذر-  علي رضا موتمني ١٣٨٣، “اندازه گيري بهره وري در شركت هاي توليدي به وسيله مدل هاي تحليل پوششي داده¬ها”، دانشور- مديريت، جلد ۱۱، شماره ۱، صفحات ۴۱-۵۴٫

۳۹        محمود محمدي- محمدرضا امين ناصري- عادل آذر ۱۳۸۳، “الگوي انتخاب و به كارگماري نيروي انساني در سازمانها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي”، مدرس علوم انساني، ويژه نامه مديريت، صفحات ۱۳۵-۱۵۶٫

۴۰        عادل آذر- سعيد صفري ۱۳۸۳، “مدلسازي تعالي سازماني با رويكرد تحليل پوششي داده ها”، مدرس علوم انساني، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۱-۳۳٫

۴۱        عادل آذر- ايرج نوري ١٣٨٣، “انتخاب مدير عالي با به كارگيري فن فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي”، دانش مديريت، جلد ۱۷، شماره ۶۵، صفحات ۳-۲۷٫

۴۲        عادل آذر – كامران قرباني ١٣٨٣، “تعيين كارايي نسبي دانشكده هاي مديريت با رويكرد تحليل فراگير داده ها “، مديريت صنعتي، شماره ۶، صفحات ۱-۲۶٫

۴۳        عادل آذر- كريم بيات ١٣٨٣، “استانداردسازي كيفيت نظام آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي”، استاندارد و استانداردسازي در آموزش و پرورش، شماره ويژه نامه، صفحات ۱۳۱-۱۴۷٫

۴۴        مصباح الهدي باقري-  عادل آذر ١٣٨٤، “رويكردي جديد به آميخته بازاريابي اينترنتي”، مدرس علوم انساني، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۱-۲۷٫

۴۵        حجت فرجي خورشيدي- عادل آذر ١٣٨٤، “طراحي مدل هوشمند ارزيابي جذابيت بازارهاي بين المللي”، مدرس علوم انساني، ويژه نامه، صفحات ۱۲۱-۱۴۸٫

۴۶        رامتين جولايي- عادل آذر- امرحسين چيذري ١٣٨٤، “مدلهاي برنامه ريزي چند منطقه اي و كاربرد آن در كشاورزي- مطالعه موردي استان فارس″،  اقتصاد كشاورزي و توسعه، جلد ۱۳، شماره ۵۱، صفحات ۸۷-۱۱۲٫

۴۷        عادل آذر- بهروز زارعي- عظيم زارعي ١٣٨٤، “ارائه يك روش براي شبيه سازي ارتباطات بين سازماني دستگاههاي دولت”، دانشور رفتار، جلد ۱۲، شماره ۱، صفحات ۱۹-۳۶٫

۴۸        جيران محمدي- عادل آذر- حسن زارعي ١٣٨٤، “طراحي مدل برنامه ريزي نيروي انساني براي بيمارستانهاي آموزشي- مورد مطالعه بيمارستانهاي آموزشي شهر اهواز″، دانشور رفتار، جلد ۱۲، شماره ۱، صفحات ۷۹-۹۰٫

۴۹        عادل آذر- علي رجب زاده ١٣٨٤، “طراحي مدل پيش بيني تركيبي در صنعت نفت (مدل سيستم هاي خبره تصميم گيرنده)”، پژوهشنامه بازرگاني، شماره ۳۴، صفحات ۳۳-۶۲٫

۵۰        عادل آذر- عبدالعلي پور ١٣٨۵، “ارزيابي سازمانهاي بازرگاني استانها با رويكرد  MADM “، پژوهشنامه بازرگاني، شماره ۳۹، صفحات ۱۵۷-۱۸۹٫

۵۱        عادل آذر- امير افسر ١٣٨۵، “مدلسازي پيش بيني قيمت سهام با رويكرد شبكه هاي عصبي فازي”، پژوهشنامه بازرگاني، شماره ۴۰، صفحات ۳۳-۵۲٫

۵۲        عادل آذر- عليرضا تركاشوند ١٣٨۵، “ارزيابي عملكرد آموزشي و پژوهشي با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها: گروههاي آموزشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس″، مدرس علوم انساني، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۱-۲۳٫

۵۳        عادل آذر- داوود غلامرضايي ١٣٨۵، “رتبه بندي استانهاي كشور با رويكرد  DEA (با به كارگيري شاخصهاي توسعه انساني)”، پژوهشهاي اقتصادي ايران، شماره ۲۷، صفحات ۱۵۳-۱۷۳٫

۵۴        عادل آذر- امير افسر- پرويز احمدي ١٣٨۵، “مقايسه روش هاي كلاسيك و هوش مصنوعي در پيش بيني شاخص قيمت سهام و طراحي مدل تركيبي”، مدرس علوم انساني، جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۱-۱۶٫

۵۵        عادل آذر- غلامرضا توكلي ١٣٨۵، “توسعه مدل تعالي بنياد كيفيت اروپا: طراحي يك مدل غربالگري فازي براي انتخاب مساله هاي كليدي در سازمانهاي صنعتي ايران”، فصلنامه علوم مديريت ايران ، شماره ۴، صفحات ۵۵-۷۷٫

۵۶        عادل آذر- مريم دانشور- محمدرضا زالي ١٣٨۵، “طراحي مدل ارزيابي عملكرد شعب بيمه با استفاده از تكنيك DEA “، پژوهشنامه ي علوم انساني و اجتماعي ، جلد ۶، شماره ۲۳، صفحات ۳۷-۶۲٫

۵۷        عادل آذر- علي محمدلوي ١٣٨٦، “طراحي مدل رياضي مديريت موجودي در زنجيره تامين”، مدرس علوم انساني، شماره ۳٫

۵۸        عادل آذر- علي اصغر انواري رستمي- محمدرضا رستمي ١٣٨٦، “اندازه گيري كارآيي نسبي شركتهاي حاضر در بورس اوراق بهادار با رويكرد تحليل پوششي داده ها (شاخصهاي تكنولوژي اطلاعات)”، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره ۵۰، صفحات ۱۱۹-۱۳۸٫

۵۹        عادل آذر- عظيم زارعي- شعبان اللهي- حبيب ا … رعنايي ١٣٨٦، “طراحي مدلي مبتني بر شبيه سازي جهت بررسي و تحليل ارتباطات بين سازماني”، فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره ۵۵، صفحات ۳۱-۵۸٫

۶۰        عادل آذر- فرهاد وفايي ١٣٨۹، “رتبه بندي فنون تصميم گيري چند شاخصه با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره در محيط فازي و مقايسه آن با رتبه بندي به روش DEA “، دانشور رفتار، سال۱۷،‌ شماره۴۱، صفحات ۲۳-۳۸٫

۶۱        عادل آدر – مريم دانشور ١٣۸۷، “مروري بر روشهاي ارزيابي عملكرد شعب بيمه”، فصلنامه صنعت بيمه، جلد ۸۶، شماره ۲، صفحات ۱۲۳-۱۵۲٫

۶۲        عادل آذر- كريم بيات ١٣٨٧، “طراحي مدل فرآيند محوري كسب و كار با رويكرد مدلسازي ساختاري”، دانش مديريت -مديريت فناوري اطلاعات، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۳-۱۸٫

۶۳        عادل آذر- محمودرضا حقي فام- نيما علي بابايي ١٣٨٧، “مدلسازي و بهينه سازي كاهش بار و جابجايي ميزان توليد نيروگاهها در شرايط اضطراري شبكه انتقال برق”، دانش مديريت -مديريت صنعتي، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۳-۲۰٫

۶۴        عادل آذر- مسعور ربيعه- فاطمه قيطاسي ١٣٨٧، “اخلاق در علم مديريت”، اخلاق در علوم و فناوري، جلد ۳، شماره۱۲، صفحات ۶۱-۷۰٫

۶۵        عادل آذر- سيدحيدر مير فخرالديني- علي اصغر انواري رستمي ١٣٨٧، “بررسي مقايسه اي تحليل داده ها در شش سيگما با كمك ابزارهاي آماري و فنون تصميم گيري چند شاخصه”، فصلنامه علمي- پژوهشي مدرس علوم انساني- پژوهشهاي مديريت در ايران- مديريت، جلد ۱۲، شماره ۴، صفحات ۱-۳۶٫

۶۶        عادل آذر- بيژن نهاوندي- علي رجب زاده قطرمي ١٣٨٧، “طرح ريزي و بهبود بسط عملكرد كيفيت با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي فازي و برنامه ريزي آرماني”، فصلنامه علمي- پژوهشي مدرس علوم انساني- پژوهشهاي مديريت در ايران- مديريت، جلد ۱۲، شماره ۴، صفحات ۳۷-۶۸٫

۶۷        عادل آذر- ميثم لطيفي ١٣٨٧، “درآمدي بر الزامات فرآيندي و معيارهاي انتخاب مديران منابع انساني دولت”، فصلنامه انديشه مديريت، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۳۷-۷۰٫

۶۸        عادل آذر- غلامرضا توكلي- سيدحميد خداداد حسيني١٣٨٧، “طراحي يك مدل غربالگري رياضي براي انتخاب مساله هاي كليدي درمدل تعالي بنياد كيفيت اروپا  (EFQM) “، مدرس علوم انساني فصلنامه علمي- پژوهشي دانشكده علوم انساني، جلد ۱۲، شماره ۱٫

۶۹        عادل آذر- رضا فرهي بيلوبيي- علي رجب زاده قطرمي ١٣٨٧، “مقايسه تطبيقي مدلهاي رياضي قطعي و فازي در برنامه ريزي توليد «مورد: شركت پالايش نفت شيراز»”، مدرس علوم انساني فصلنامه علمي- پژوهشي دانشكده علوم انساني، جلد ۱۲، شماره ۱٫

۷۰        عادل آذر- احمد علي خائف اللهي- حسن دانايي فرد- زهرا علي پور درويشي ١٣٨٨، “طراحي مدل مديريت منابع انساني منصفانه (رويكرد قطعي و فازي)”، فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني، جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۱-۲۸٫

۷۱        علي گرزي- امير افسر- محمد احساني- سردار محمدي- عادل آذر- علي رضا ايزدي ١٣٨٨، “مدلسازي پيش بيني جايگاه تيم ملي فوتبال ايران در رده بندي فيفا با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي”، المپيك، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات۱۱۳-۱۲۶٫

۷۲        عادل آذر- مهشيدالسادات محمدي جهرمي- حامد شفيعي حسن آبادي ۱۳۸۸، “شناسايي و اولويت بندي معيارهاي موثر در مديريت سبد محصولات شركتهاي بيمه اي”، فصلنامه علمي- ترويجي صنعت بيمه، جلد ۲۴ ، شماره ۳و ۴، صفحات ۱۵۷-۱۸۶٫

۷۳        عادل آذر- سيدحميد خدادادحسيني- مهران رضواني- پرويز احمدي ١٣٨٨، “مفهوم پردازي «بازاريابي كارآفرينانه بين المللي» در بنگاههاي كارآفرين ايراني:بخش صنايع غذايي”، توسعه كارآفريني، جلد ۲، شماره ۵، صفحات ۳۱-۵۴٫

۷۴        عادل آذر- پرويز احمدي- محمد وحيد سبط ١٣٨٨، “تعيين شاخصهاي موثر بر گزينش منابع انساني با رويكرد داده كاوي”، تعليم و تربيت، جلد ۲۵، شماره ۴، صفحات ۸۵-۱۱۰٫

۷۵        عادل آذر- علي رضا پويا- اصغر مشبكي اصفهاني- احمد جعفر نژاد ١٣٨٨، “رابطه بين تصميم توليدي سبك رهبري و هدف توليدي نوآوري در استراتژي توليد رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري”، دانشور مديريت.

۷۶        محمدعلي آقايي- حسين اعتمادي- عادل آذر- پري چالاكي ١٣٨٨، “بررسي رابطه بين ويژگي هاي حاكميت شركتي و محتواي اطلاعاتي سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر نقش مديريت سود”، فصلنامه علوم مديريت ايران.

۷۷        حسن دانايي فرد- محمدجواد حضوري- سيد حميد خداداد حسيني- عادل آذر- مهشيد فرهوني ١٣٨۷، ” طراحي نظام نامه عملكرد سازماني نيروي انتظامي”، دانش انتظامي، سال ۱۰، شماره ۳و۴ پياپي ۴۱، صفحات ۴۸-۶۲٫

۷۸        ميثم شيرخدايي- سيدحميد خدادادحسيني- عادل آذر- پرويز احمدي، ١٣٨٨، “مفهوم پردازي سرآمدي بازاريابي در شركت هاي توليدي با رويكرد كيفي”، چشم انداز مديريت بازرگاني ، سال هشتم، شماره ۳۱، صفحات ۴۳-۶۲٫

۷۹        عادل آذر- سيدحميد خدادادحسيني- مهران رضواني- پرويز احمدي ١٣٨٨، “تاملي بر مباني پاراداميك و پارادايم نگاري در مطالعات ميان رشته اي (مورد مطالعه: بازاريابي كارآفرينانه)”، مطالعات ميان رشته اي علوم انساني، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۱۱۹-۱۳۸٫

۸۰        عادل آذر- محمدعلي آقايي- حسين اعتمادي- پري چالاكي ١٣٨٨، “ويژگيهاي حاكميت شركتي و محتواي اطلاعاتي سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر نقش مديريت سود”، فصلنامه علوم مديريت ايران، جلد ۴، شماره ۱۶٫

۸۱        عادل آذر- فاطمه قيطاسي- مسعود ربيعه ١٣٨۹، “طراحي مدل رياضي تخصيص اعتبارات بنگاههاي كوچك و زود بازده در بخش هاي عمده اقتصادي”، توسعه كارآفريني، جلد۲، شماره ۷، صفحات۱۶۵-۱۹۴٫

۸۲        عادل آذر- داوود عندليب اردكاني- اسماعيل شاه طهماسبي ١٣٨٩، “ارزيابي كارآيي استانها در بخش بهداشت و درمان روستايي در برنامه هاي سوم و سالهاي ابتداي برنامه چهارم”، مديريت سلامت، جلد ۱۳، شماره ۳۹، صفحات ۶۵-۷۸٫

۸۳        عادل آذر- حسين اعتمادي- جعفر باباجاني- زهرا ديانتي ديلمي ١٣۸۸، ” تاثير فرهنگ سازماني، تمركز مالكيت و ساختار مالكيت بر كيفيت اطلاعات مالي شركتهاي پذيرفته در بورس تهران”، فصلنامه علوم مديريت ايران، سال ۴، شماره ۱۵، صفحات ۵۹-۸۵٫

۸۴        عادل آذر- ايرج نوروش- حسين اعتمادي- حسن سراجي ١٣٨٩، “طراحي و تبيين مدل پيش بيني محافظه كاري حسابداري با تاكيد بر ارتباط آن با ميانگين موزون هزينه سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، تحقيقات حسابداري، جلد ۲، شماره ۵، صفحات ۶-۲۵٫

۸۵        عادل آذر- پرويز احمدي- محمد وحيد سبط ١٣٨٩، “طراحي مدل انتخاب نيروي انساني با رويكرد داده كاوي”، دانش مديريت- فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۳-۲۲٫

۸۶        عادل آذر- مسلم علي محمدلو ۱۳۸۹، “طراحي مدل كيفيت خدمات در زنجيره تامين:تبيين مفهوم كيفيت خدمات دوسويه”، فصلنامه چشم انداز مديريت بازرگاني جلد ۳۴، شماره ۱، صفحات ۲۳-۳۴٫

۸۷        عباس مقبل باعرض- عادل آذر- رضا عباس آبادي ۱۳۸۹،” تاثير هوش هيجاني مديران بر رضايت شغلي كاركنان”، پژوهشهاي مديريت، جلد ۳، شماره ۷، صفحات ۳۹-۵۴٫

۸۸        اسدا… كرد نائيج- عادل آذر- نازيلا نياكان لاهيجي ۱۳۸۹، “تدوين استراتژي اثربخش سازماني در بخش دولتي- مطالعه موردي گمرك ج.ا.ايران”، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، جلد ۱۰، شماره۲، صفحات ۹۱-۱۱۴٫

۸۹        عادل آذر- مريم قره ولي لو- ميلاد هادي زاده ۱۳۸۹، “ملاحظات اخلاقي در مدلسازي”، فصلنامه اخلاق در علوم و فن آوري، جلد ۵، شماره ۱و ۲، صفحات ۱-۷٫

۹۰        عادل آذر- عليرضا پويا ۱۳۸۹، “طراحي چارچوبي جهت فرموله كردن استراتژي توليد”، مديريت فردا، جلد ۹، شماره ۲۳، صفحات۴۹-۶۲٫

۹۱        عادل آذر- محمدعلي حسين پورفيضي- ابوذر زنگويي نژاد ۱۳۸۹، “تدوين استراتژي تحقيق و توسعه با استفاده از گسترش عملكرد كيفيت تكنولوژي: رويكرد كشش بازار”، دانش مديريت: مديريت صنعتي، جلد۲، شماره ۴، صفحات ۳-۱۸٫

۹۲        حسين اعتمادي- عادل آذر- مهدي ناظمي اردكاني ۱۳۸۹، ” بررسي نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مديريت واقعي سود و عملكرد عملياتي آتي”، فصلنامه دانش حسابداري، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۹-۲۹٫

۹۳        عادل آذر- شمس السادات زاهدي- طيبه اميرخاني ۱۳۸۹، “طراحي مدل پياده سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد با رويكرد پويايي سيستم”، فصلنامه علوم مديريت ايران، جلد ۵، شماره ۱۸، صفحات ۲۹-۵۴٫

۹۴        ابوالفضل كزازي- عادل آذر- ابوذر زنگويي نژاد ۱۳۸۹،” الگوريتمي براي اندازه گيري قابليت خدمت رساني زنجيره هاي تامين با رويكرد MCDM  فازي”، فصلنامه علمي و پژوهشي مدرس علوم انساني- پژوهشهاي مديريت در ايران،جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۱۴۹-۱۷۲٫

۹۵        عادل آذر- آمنه خديور ۱۳۸۹، ” كاربرد رويكرد سيستم دايناميك در فرآيند ره نگاري و سياست گذاري آموزش عالي”، سياست علم و فن آوري، جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۱-۲۲٫

۹۶        عادل آذر- زهرا عليپور درويشي- حسن دانايي فرد ۱۳۸۹، “رويكرد فازي به ادراك عدالت در چارچوب تئوري انصاف بانك ملت”، فصلنامه مدرس علوم انساني ، جلد ۱۴، شماره ۳، صفحات ۶۱-۹۰٫

۹۷        طيبه عباسي- حسن دانائي فرد- عادل آذر- مهدي الواني ۱۳۸۹، “تبيين تغيير خط مشي با استفاده از نظريه جريانات چندگانه كينگدون”، سياست علم و فن آوري، جلد۳، شماره ۱، صفحات ۸۱-۹۸٫

۹۸        عادل آذر- سيروس كريمي ۱۳۸۹، “پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبت هاي حسابداري با رويكرد شبكه هاي عصبي”، تحقيقات مالي، جلد ۱۱، شماره ۲۸، صفحات ۳-۲۰٫

۹۹        عادل آذر- زهرا عليپور درويشي ۱۳۸۹، “طراحي الگوي ارتباط فرهنگ سازماني و فرهنگ فردي با ادراك عدالت كاركنان”، اخلاق در علوم رفتاري، جلد ۵، شماره ۳ و ۴، صفحات ۵-۱۴٫

۱۰۰      عادل آذر- علي تيزور- عباس مقبل باعرض- علي اصغر انوار رستمي ۱۳۸۹، “طراحي مدل چابكي زنجيره تامين: رويكرد مدلسازي تفسيري- ساختاري”، فصلنامه علمي و پژوهشي مدرس علوم انساني- پژوهشهاي مديريت در ايران، جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۱-۲۶٫

۱۰۱      عادل آذر- عباس رضائي پندري- نويد جعفري نژاد ۱۳۸۹، “ارزيابي كيفيت خدمات بخش دولتي با داده هاي فازي”، مجله علمي و پژوهشي پژوهشنامه مديريت اجرايي- دانشگاه مازندران، جلد ۱۰، شماره ۲، صفحات ۱۳-۳۸٫

۱۰۲      حسن دانائي فرد- عادل آذر- عليرضا صالحي ۱۳۸۹، “قانون گريزي در ايران، تبيين نقش عوامل سياسي، اقتصادي، قانوني، مديريتي و اجتماعي-فرهنگي”، دانش انتظامي، جلد۱۱، شماره ۳، صفحات ۷-۶۵٫

۱۰۳      حسن دانائي فرد- عادل آذر- فاطمه ديده ور ۱۳۸۹، “تدوين الگوي نهادي كردن كارآفريني در بخش كشاورزي”، توسعه كارآفريني، جلد۳، شماره ۱۰، صفحات ۷-۲۸٫

۱۰۴      مصطفي هادوي ن‍ژاد- حسن دانائي فرد- عادل آذر- احمدعلي خائف الهي ۱۳۸۹، “كاوش فرآيند رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بين فردي درسازمان با استفاده از نظريه داده بنياد”،  انديشه مديريت راهبردي، جلد ۱، شماره ۴، صفحات ۸۱-۱۳۰٫

۱۰۵      عادل آذر- علي قشقايي ۱۳۸۹، “طراحي مدل رياضي تخصيص بهينه بودجه با رويكرد MADM: بودجه حمايتي دولت از شهرداريهاي كشور”،  انديشه مديريت راهبردي، جلد ۱، شماره ۴، صفحات ۸۱-۱۳۰٫

۱۰۶      عادل آذر- مسعود ربيعه- محمد مدرس يزدي- محمد فطانت فرد حقيقي ۱۳۹۰، “مدل رياضي منبع يابي چند هدفه استوار- فازي: رويكردي در مديريت ريسك زنجيره تامين”، چشم انداز مديريت، جلد ۱۵، شماره ۱، صفحات ۵۱-۷۶٫

۱۰۷      عادل آذر- فرزاد ستاري اردبيلي- علي اصغر انوار رستمي- پرويز احمدي ۱۳۹۰، “بهينه سازي پورتفوليو با رويكرد متغيرهاي تصادفي فازي”، مديريت فردا، جلد ۳، شماره ۸، صفحات ۴۲-۶۱٫

۱۰۸      عادل آذر- علي رجب زاده – علي حسيني، ۱۳۹۰″تدوين و تحليل مولفه هاي برون سپاري در بخش دولتي” دو ماهنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار، جلد۱۲، شماره۳، صفحات ۱۵-۳۵٫

۱۰۹      عادل آذر- ابراهيم نجفي- سجاد نجفي، ۱۳۹۰ “مدل سازي رياضي استوار، رويكردي نوين در بودجه ريزي عمومي ايران”، فصلنامه علمي و پژوهشي مدرس علوم انساني- پژوهشهاي مديريت در ايران، جلد۷، شماره ۱۰، صفحات ۱-۲۷٫

۱۱۰      عادل آذر، رحمت ا… قلي پور- سيد مهدي الواني- اكبر كميجاني- اسفنديار محمدي۱۳۹۰، “طراحي مدل جامع خصوصي سازي و واگذاري بنگاههاي دولتي در ايران با رويكرد خط مشي گذاري مورد :صنعت پتروشيمي”، فصلنامه علمي و پژوهشي مدرس علوم انساني- پژوهشهاي مديريت در ايران، شماره ۴ (پياپي ۷۴)، زمستان.

۱۱۱      عادل آذر- داوود عندليب اردكاني- سيد حيدر ميرفخرالديني۱۳۹۰، “طراحي مدل رياضي كسري برنامه ريزي توليد با رويكرد فازي/ مورد مطالعه شركت مبل خاورميانه”، فصلنامه مطالعات مديريت صنعتي، پاييز; ۹(۲۲):۲۳-۴۸٫

۱۱۲      عادل آذر، مريم شريعتي راد، ۱۳۹۱ ” طرح ريزي و بهبود بسط عملكرد كيفيت (رويكرد مدل كانو فازي)”، فصلنامه مطالعات مديريت صنعتي، جلد۱۰، شماره۲۷، صفحات ۱-۱۵٫

۱۱۳      عادل آذر- عليرضا پويا، ۱۳۹۱ “تاكسونومي از استراتژيهاي توليد در ايران”، فصلنامه علمي و پژوهشي مدرس علوم انساني- پژوهشهاي مديريت در ايران، جلد۵، شماره۸، صفحات ۳-۲۹٫

۱۱۴      پرويز احمدي- عادل آذر- فرديس صمصامي، ۱۳۹۱ “بخش بندي بازار دارو با رويكرد شبكه هاي عصبي (موردكاوي بازار دارو در ايران)”، فصلنامه تخصصي مديريت بازرگاني، جلد۱۴، شماره۶، صفحات ۱۰۷-۱۳۲٫

۱۱۵      عادل آذر- امين ناصري- آمنه خديور ۱۳۹۰، “ارائه معماري نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد با رويكرد سيستم پشتيبان تصميم هوشمند”، فصلنامه علمي و پژوهشي مدرس علوم انساني- پژوهشهاي مديريت در ايران، جلد ۱۵، شماره ۳٫

۱۱۶      عادل آذر، نجمه راموز، عليرضا عاطفت دوست ۱۳۹۱ “كاربرد روش تخمين مجموعه غير مرجح در انتخاب پرتفوي بهينه مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار تهران” نشريه علمي پژوهشي تحقيقات مالي، جلد ۱۴ شماره ۲ صفحات ۱-۱۴٫

۱۱۷      عادل آذر- فرزانه خسرواني- رضا جلالي- عادل دهدشتي ۱۳۹۰، “تدوين چرخه عمر دانشگاه- رويكرد فازي”، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره ۵۹، صفحات ۱-۲۵٫

۱۱۸      عادل آذر- امير وفائي ۱۳۸۹، “بررسي عوامل موثر بر اثربخشي نظام بودجه ريزي عملياتي در سازمانهاي عمومي”، دو فصلنامه برنامه و بودجه، جلد ۱۵، شماره ۱، صفحات ۷۹-۸۸٫

۱۱۹      عادل آذر- سهيلا خدامي ۱۳۹۰، ” اخلاق در پژوهش عمليات”، اخلاق در علوم و فن¬آوري، جلد ۶، شماره ۱، صفحات ۱-۱۱٫

۱۲۰      احمدرضا صيادی-  محمد حياتی- عادل آذر ۱۳۹۰، ” ارزيابی و رتبه‌بندی ريسک در پروژه‌های تونل‌سازی با استفاده از روش تخصيص خطی”، جلد۲۲، شماره ۱، صفحات ۲۷-۳۸٫

۱۲۱      عادل آذر، مريم شريعتي راد، ۱۳۹۲ ” برنامه‌ريزي آرماني فازي، رويكردي نوين در بست عملكرد كيفيت “، مهندسي صنايع و مديريت شريف، جلد۱، شماره۱، صفحات ۴۳-۵۲٫

۱۲۲      عادل آذر- عليرضا پويا- اصغر مشبكي- احمد جعفرنژاد، ۱۳۹۰ “رابطه بين تصميم توليدي سبك رهبري و هدف توليدي نوآوري در استراتژي توليد رويكرد معادلات ساختاري”، دانشور مديريت، جلد۱۲، شماره۳، صفحات ۳۷-۵۱٫

۱۲۳      عادل آذر، محمد زارعی محمد آبادی، علی اصغرانواری رستمی ١٣٩١, “ارزیابی عملکرد متوازن با تاکید بر شاخصهای BSC مورد شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد “مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن, جلد سال نهم , شماره ۴, صفحات صفحات ۶۳ الی ۷۹٫

۱۲۴      عادل آذر؛ آمنه خدیور؛ محمدرضا امین ناصری؛ علی اصغر انواری رستمی ۱۳۹۰، “ارائه برنامه ريزي خطي با رويكرد استوار براي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد PBB “، مديريت دولتي دانشگاه تهران، دوره ۴، شماره ۸، صفحه ۹۳-۱۲۰٫

۱۲۵      عادل آذر- حامد عباسي۱۳۹۰، “طراحي مدل رياضي انعطاف پذيري سيستم توليدي”،  چشم انداز مديريت صنعتي، جلد ۱۶، شماره ۴٫

۱۲۶      عادل آذر- رضا جلالي- فرزانه خسرواني-  حسين كرمي، “رويكرد تركيبي براي انتخاب استراتژي كسب و كار”، كاوشهاي مديريت بازرگاني يزد، زمستان ۱۳۸۹٫

۱۲۷      عادل آذر، فرزاد ستاری اردبیلی، علی اصغر انواری رستمی، پرویز احمدی ١٣٩٠, “بهینه سازی پورتفولیو با اعداد تصادفی فازی” مدیریت فردا, جلد سال دهم , شماره ۲۷, صفحات صفحات ۴۱ تا ۵۸

۱۲۸      عادل آذر- آرش صادقي۱۳۹۰، ” الگوسازي عامل بنيان رويكردي نوين در مدلسازي مسائل پيچيده اخلاقي”، اخلاق در علوم و فن¬آوري، جلد ۷، شماره ۱٫

۱۲۹      عادل آذر- مهسا پيشدار ۱۳۹۰، ” شناسايي و اندازه گيري شاخص هاي چابكي سازماني”، پژوهشهاي مديريت در ايران، جلد ۴، شماره ۱۱، صفحات ۲۰- ۵٫

۱۳۰      عباس رضايي پندري- دكتر عادل آذر- عليرضا رعيتي شوازي ۱۳۹۰،  “به كارگيري الگوريتم ژنتيك براي انتخاب پرتفوليوي بهينه اي با اهداف غير خطي (بورس اوراق بهادار تهران(“، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، شماره ۴۸٫

۱۳۱      عادل آذر ۱۳۹۱، ” تجزيه تشخيص آرماني پارادايمي نوين  به طبقه بندي در علم مديريت”، پژوهشهاي مديريت در ايران، جلد ۱، شماره ۱۶، صفحات ۳۹- ۵۲٫

۱۳۲      علي آذر، سجاد نجفي  ۱۳۹۰، “مدل رياضي بودجه ريزي در بخش عمومي: رويكرد بهينه سازي استوار”، فصلنامه چشم انداز مديريت دولتي، شماره ۸، زمستان ۱۳۹۰  صفحات ۹۸-۸۳٫

۱۳۳      عادل آذر ، خديجه مصطفايی ، پرويز احمدی ۱۳۹۰، “طراحی مدل بودجه‌ريزی عملياتی با تلفيق فن انگاره‌نگاری شناختی و فنون سلسله‌مراتبی (مورد مطالعه مرکز آمار ايران(“، فصلنامه برنامه ريزي و بودجه، دوره ۱۶, شماره ۳، صفحات ۳-۲۲٫

۱۳۴      عادل آذر ، محمدعلی آقايی ، احمدرضا جعفری ۱۳۹۰، ” بررسی زير‌ساخت‌های موجود مؤسسات اعتباری غيربانکی برای استقرار نظام بودجه‌ريزی عملياتی”، فصلنامه برنامه ريزي و بودجه، دوره ۱۶, شماره ۴، صفحات ۴۹-۸۱٫

۱۳۵      دكتر علي اصغر فاني ، جيران محمدي ، دكتر عادل آذر و دكتر سعيد فتحي ۱۳۹۰، ” تبيين الگوي رابطه بين تنيدگي و رفتار شهروندي سازماني با رويكرد فراتحليل”، مجله پژوهش هاي مديريت ، شماره ۱۲، صفحات ۲۹-۵۲٫

۱۳۶      مريم ابراهيمي ، دكتر عباس مقبل باعرض ، دكتر سيد حميد خداداد حسيني ، دكتر عادل آذر   ۱۳۹۰، ” طراحي مدل برنامه ريزي استراتژيك فناوري با رويكرد هوشمند تركيبي”، مجله پژوهش هاي مديريت ، شماره ۱۴، صفحات ۲۳-۳۹٫

۱۳۷      عادل آذر، آرش صادقي، اسدا… كردنائيج ۱۳۹۱، ” اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت كسب وكارهاي كوچك و متوسط حوزه فناوري هاي برتر-رويكرد فرايند تحليل شبكه‌اي فازي”، نشريه توسعه كارآفريني، شماره ۲، صفحات ۱۶۵-۱۸۴٫

۱۳۸      عادل آذر، رامين سپهري راد ۱۳۹۰، ” ارائه مدل رياضي ارزيابي عملكرد ۳۶۹ درجه (پيمايشي در سازمان ملي بهره وري(“،فصلنامه مطالعات مديريت بهبود و تحول، شماره ۶۶، صفحات ۱-۲۳٫

۱۳۹      دكتر حسن دانايي فرد، حسين شول، دكتر عادل آذر  ۱۳۹۰، ”  طراحي چارچوبي براي پيشنهاديه خط مشي عمومي: پژوهش تركيبي”، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره ۶۸، صفحات ۷-۳۲٫

۱۴۰      علي تيزرو ، عادل آذر ، رضا احمدي ، مجيد رفيعي ۱۳۹۰،” ارائه مدل چابكي زنجيره تامين مورد مطالعه: شركت سهامي ذوب آهن”، نشريه مديريت صنعتي، سال سوم، شماره ۷، صفحات ۱۷-۳۶٫

۱۴۱      سيد حميد خداداد حسيني ، عادل آذر ، اسماعيل شاه طهماسبي ۱۳۹۰،” اندازه گيري كارايي نسبي مزيت رقابتي ايران بر اساس مدل كمي الماس گون پورتر در مقايسه با كشورهاي منتخب رويكرد DEA”، فصلنامه مديريت بازرگاني ، شماره ۹، صفحات ۱۱۲-۹۱٫

۱۴۲      محمد باشكوه اجيرلو ، سيد حميد خداداد حسيني ، اسدالله كردنائيج ، عادل آذر   ۱۳۹۱،”  بررسي عوامل موثر بر هماهنگي كانال هاي توزيع چندگانه از منظر عرضه‎كنندگان”، فصلنامه مديريت بازرگاني ، شماره ۱۱، صفحات ۱۱۲-۹۱٫

۱۴۳      دكتر عليرضا پويا ، دكتر عادل آذر ۱۳۹۱،” تاكسنومي استراتژيهاي توليد در ايران مورد مطالعه: شركتهاي توليدي شهرستان مشهد”، مجله پژوهش هاي مديريت ، شماره ۱۶، صفحات ۲۱-۵٫

۱۴۴      دكتر حسين اعتمادي ، دكتر عادل آذر، وحيد بقائي ۱۳۹۱، ” به كارگيري شبكه هاي عصبي در پيش بيني سودآوري شركت ها (شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران(“،فصلنامه دانش حسابداري، شماره ۱۰، صفحات ۲۱-۵٫

۱۴۵      عادل آذر ، خديجه مصطفايي دولت آباد ۱۳۹۱، ” نگاشت شناخت فازي رويكردي نوين در مدلسازي نرم: مدلسازي بودجه ريزي در مركز آمار ايران”، فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره ۷۷، صفحات ۱۰۳-۸۴٫

۱۴۶      دكتر عادل آذر، سيد مهدي ميرمهدي  ۱۳۹۱، ” اخلاق در پژوهش عملياتي و توسعه پايدار”، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري، شماره ۳، صفحات ۱۳-۱٫

۱۴۷      عادل آذر، محمد زارعي محمودآبادي ، علي اصغر انواري رستمي ۱۳۹۱، ” ارزيابي عملكرد متوازن با تاكيد بر شاخص هاي BSC (مورد: شركت هاي كاشي و سراميك استان يزد)”،مجله رياضيات كاربردي، شماره ۳۲، صفحات ۲۳-۵٫

۱۴۸      حسن دانائي فرد ، جبار باباشاهي ، عادل آذر ، اسدالله كردنائيج  ۱۳۹۱، ” تحول در رفاه ملي: آيا حكمراني خوب نقش مهمي ايفا مي كند؟”، فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره ۷۸، صفحات ۴۵-۶۲٫

۱۴۹      عادل آذر ، محمود صفارزاده، علی احسانی ۱۳۹۱، “طراحي مدل رياضي مسيريابي حمل مواد خطرناك”، عمران مدرس، دوره ۱۲، شماره ۴، صفحات ۲۷-۳۵٫

۱۵۰      حسن دانايي فرد ، منصور خيرگو ، عادل آذر ، علي اصغر فاني، ۱۳۹۱، ” فهم انتقال خط مشي اصلاحات اداري در ايران پژوهشي بر مبناي راهبرد داده بنياد”، مجله مديريت فرهنگ سازماني، دوره ۱۰، شماره ۲۶، صفحه ۵-۲۸٫

۱۵۱      ابوالفضل كزازي، عادل آذر و ابوذر زنگويي نژاد ۱۳۹۱، “اندازه گيري رقابت پذيري زنجيره هاي تامين با رويكرد فازي”، دانشور، سال ۲، شماره ۲ صفحات ۱-۲۷٫

۱۵۲      بيژن نهاوندي، عادل آذر، عباس مقبل باعرض، نويد جعفري نژاد و رضا فرهي ۱۳۸۹، “امتيازدهي نيازمنديهاي طراحي در بسط عملكرد كيفيت با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي”، دانشور، سال ۱، شماره ۴۱، صفحات ۱۸-۳۹٫

۱۵۳      حسين اعتمادي، علي رحماني، عادل آذر و رضا حصار زاده ۱۳۹۱، ” نقد پژوهش هاي كيفيت گزارشگري مالي و ارايه نظريه” اطلاعات-عدم اطمينان محور” جهت ارايه تعريف مفهومي”، حسابداري مديريت، سال ۵، شماره ۱۵، صفحات ۱-۱۸٫

۱۵۴      عادل آذر، خداداد حسيني، كردنائيج، معزز،  بهار ۹۱، “طراحي مدل زنجيره ارزش آفريني استراتژيك سازماني”، انديشه نوين در مديريت، سال ۳، شماره ۳، صفحات ۳۳-۶۴٫

۱۵۵      عادل آذر، گوهري فر، بقايي، زمستان۹۱، “ارزيابي عملكرد شركت‌هاي صنعت سيمان بورس اوراق بهادار با استفاده از FAHP وTOPSIS”، دانش حسابرسي، سال ۱۲، شماره ۴۹، صفحات ۹۹-۱۱۶٫

۱۵۶      عادل آذر، غلامرضايي، دانائي‌فر، خداداد حسيني، بهار ۹۲، “تحليل چالش كيفيت آموزش عالي در برنامه پنجم توسعه”، راهبرد فرهنگ، سال۶، شماره ۲۱، صفحات ۱۳۹-۱۷۲٫

۱۵۷      عادل آذر، سعيد جهانيان، تابستان۹۲، “استخراج چهارچوبي مبتني بر فهم چند جنبه‌اي به منظور ارزيابي موفقيت سيستم ERP” پژوهش مديريت در ايران، دوره ۱۷، شماره۲، صفحات ۱۰۵-۱۲۴٫

۱۵۸      عادل آذر، صالح آبادي، تاجمير ۹۱، “بررسي كارآيي شركتهاي كارگزاري بر اساس معيارهاي عملكرد حرفه اي(رويكرد DEA)”بورس اوراق بهادار، شماره ۱۹، سال ۵ صفحات ۸۵-۱۰۳٫

۱۵۹      حسين اعتمادي، علي رحماني، عادل آذر، رضا حصارزاده، ۹۱ “نقد پژوهش هاي كيفيت گزارشگري مالي و ارائه نظريه اطلاعات- عدم اطمينان محور جهت ارائه تعريف مفهومي كيفيت” حسابداري مديريت، سال ۵، شماره ۱۵، صفحات ۱-۱۸

۱۶۰      عادل آذر، محمدپور، منصوري ۹۲ ” رويكرد اخلاقي در پژوهش عملياتي” اخلاق در علوم و فناوري، سال۸، شماره ۱، صفحات ۵-۱۴٫

۱۶۱      عادل آذر، آمنه خديور، ۹۱ ” ارائه يك الگوي شبكه عصبي براي تخمين روابط هزينه-فعاليت در بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد” برنامهريزي و بودجه، سال ۱۷، شماره ۲، صفحات ۷-۳۸٫

۱۶۲      عادل آذر، محمد زارعي، محمد حسين طحاري مهرجردي، ۹۱ ” اولويت بندي عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي انساني در صنعت كاشي با رويكرد تركيبي تصميم گيري چند شاخصه و تحليل پوششي داده‌ها” چشم انداز مديريت صنعتي، سال ۲، شماره ۵، صفحات ۹-۲۵٫

۱۶۳      عادل آذر، غلامرضايي، دانائي فرد، خداداد حسيني، ۹۲ “طراحي مدل تحليل سياست‌هاي آموزش عالي كشور با استفاده از پويايي سيستم؛ مورد برنامه پنجم توسعه” سياست علم و فناوري، سال ۵، شماره ۴، صفحات ۱-۱۸٫

۱۶۴      عادل آذر، مريم دانشور، سيد حميد خداداد حسيني، شهريار عزيزي، ۱۳۹۱ ” طراحي الگوي ارزيابي عملکرد گروه هاي کاري: تبيين و بسط الگوي تحليل پوششي داده هاي استوار” بهبود مديريت، سال ۶، شماره ۴، صفحات ۳۴-۵۶٫

۱۶۵      عادل آذر، محمدرضا رستمي، محمد صفري، ۹۲ ” تحليل مقايسه‌اي عوامل مؤثر در قيمت گذاري زير ارزش ذاتي در عرضه عمومي اوليه سهام شركت‌هاي دولتي و غير دولتي ( مطالعه موردي: شركت‌هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌هاي ۱۳۸۰تا ۱۳۸۸″ انديشه مديريت راهبردي، سال ۷، شماره ۱ پياپي ۱۳، صفحات ۱۵۷-۱۸۵٫

۱۶۶      حسن دانايي فر، عادل آذر، مهدي شيرزادي، ۱۳۹۱ ” چارچوبي براي شناسايي شايستگي‌هاي خط مشي گذاران ملي (نمايندگان مجلس قانونگذاري) ” مجلس و راهبرد، سال ۱۹، شماره ۷۰، صفحات ۵-۳۴٫

۱۶۷      عباسعلي حاجي كريمي، علي رضائيان، عادل آذر، حامد دهقانيان، ۱۳۹۰، ” تحليل ميان سطحي تأثير رهبري تحولي و روابط گروه كاري بر توانايي حل مسأله و رفتارهاي نوآورانه كاركنان” مطالعات مديريت راهبردي، شماره ۵، صفحات ۱۵-۳۱٫

۱۶۸      عادل آذر، زهرا عليپور درويشي، ۱۳۸۹ “مقايسه روش شبكه‌ي عصبي مصنوعي با روش معادلات ساختاري در طراحي مدل ادراك عدالت كاركنان (مطالعه موردي: بانك‌هاي دولتي)” پژوهش‌هاي مديريت منابع انساني، سال ۲، شماره ۳و۴ صفحات ۸۱-۱۰۰٫

۱۶۹      عادل آذر، ابوذر زنگويي نژاد، ۱۳۸۸، “ارزيابي كيفيت خدمات و رضايتمندي ارباب رجوع با استفاده از الگوي سروكوال” فصلنامه نظارت و بازرسي، سال ۳، شماره ۷، صفحات ۶۹-۱۰۱٫

۱۷۰      جعفر باباخاني، عادل آذر، مرتضي معيري، ۱۳۹۲ “عوامل و محرك‌هاي تحول در نظام پاسخگويي مالي و عملياتي بخش عمومي ايران” فصلنامه مطالعات تجربي حسابداري مالي، سال ۱۱، شماره ۳۷، صفحات ۱-۳۷٫

۱۷۱      علي نقي مشايخي، عادل آذر، ابوذر زنگويي نژاد، ۱۳۹۲ “مدلسازي ديناميكي كاهش متوسط زمان پرداخت خسارت در شركت‌هاي بيمه: رويكرد پويا شناسي سيستم” پژوهش نامه مديريت تحول، سال ۰۰، شماره ۰۰، صفحات ۰۰-۰۰٫

۱۷۲      علي‌اصغر انواري رستمي، عادل آذر، محمد نوروزي، ۱۳۹۲ ” الگوسازي و پيش بيني EPS شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد شبكه‌ي عصبي GMDH” بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال ۲۰، شماره ۱، صفحات ۱۸-۱٫

۱۷۳      دکتر عادل آذر، دکتر علی اصغر فانی، سیدصادق داج خوش، ۱۳۹۲ ” سنجش اخلاق بر اساس مدل شبکه ای فازی از اخلاق کسب و کار” فصلنامه اخلاق در علم و فناوري، سال ۸، شماره ۳، صفحات ۱-۱۳٫

۱۷۴      رضا حسنوي، قدیر نظامیپور، علیرضا بوشهري، عادل آذر، سعید قربانی، ۱۳۹۲ ” طراحی مدل تأثیر آینده نگاري بر سیاستگذاري علم، فناوري و نوآوري در سطح ملی با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاري” سیاست علم و فناوري، سال ۶، شماره ۱، صفحات ۲۱-۳۴٫

۱۷۵      عادل آذر، مسلم علي‏محمدلو، عباس مقبل‌باعرض، پرويزاحمدي، ۱۳۹۱، ” طراحي چارچوبي براي اندازه‌گيري كيفيت خدمات درزنجيره ‌تأمين” چشم‌انداز مديريت صنعتي، سال ۰، شماره ۶، صفحات ۹-۲۴٫

۱۷۶      عادل آذر، داود غلامرضايی، حسن دانايي‌فرد، حميد خداداد حسيني،۱۳۹۲، ” تحلیل پوياي ارتباط صنعت و دانشگاه در خط‌مشی‌‌های آموزش-عالی برنامه‌ پنجم توسعه با رويكرد پويايی سيستم” چشم‌انداز مديريت صنعتي، سال ۰، شماره ۹، صفحات ۷۹-۱۱۵٫

۱۷۷      عليرضا موغلي، سيدعلي اکبراحمدي، عادل آذر، عبدالصمدخدامي، ۱۳۹۲، “شناسايي عوامل مؤثر بر ايجاد سازمان مربي گرا” فصلنامه علمي  پژوهشي مطالعات مديريت(بهبود و تحول)، سال ۲۳، شماره ۷۱، صفحات ۱۶۱-۱۸۵٫

۱۷۸      بهزاد جعفري، دكتر عادل آذر، ۱۳۹۲، “درخت تصميم فازي ؛ رويكردي نوين در تدوين استراتژي” پژوهشهاي مديريت عمومي، سال ۶، شماره ۱۹، صفحات ۲۵-۳۹٫

۱۷۹      مصطفي هادوي نژاد، حسن دانايي فرد، عادل آذر، احمدعلي خائف الهي، بهار ۱۳۹۲، “رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بين فردي سازمان” چشم انداز مديريت دولتي، ، سال۴، شماره ۱۳، صفحات ۱۵-۴۰٫

۱۸۰      دكتر عادل آذر، دكتر علي اصغر فاني، سيدصادق داج خوش، پاييز ۱۳۹۲، “سنجش اخلاق بر اساس مدل شبكه اي فازي از اخلاق كسب و كار” فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري، سال ۸، شماره ۳ (پياپي ۲۵)، صفحات ۱-۱۳٫

۱۸۱      عادل آذر، محمد زارعی محمودآبادی، تابستان ۱۳۹۲، “بهبود سنجش کارآیی و قدرت تفکیک در الگوهای DEA با ارئه یک الگوی جدید CSW” بهبود مديريت، سال۷، شماره ۲ پياپي ۲۰، صفحات ۹۹-۱۱۴٫

۱۸۲      عادل آذر، محمد ولي پور خطير، عباس مقبل باعرض، يحيي حساس يگانه، پاييز ۱۳۹۲ “ارزيابي كارايي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران با استفاده از تحليل پوششي داده ها (۱۳۹۰-۱۳۸۸)” فصلنامه مديريت سلامت، سال ۱۶، شماره ۵۳، صفحات ۳۶-۴۶٫

۱۸۳      عادل آذر، زينب رضايي، حميدرضا مرادي،۱۳۹۲، “ارزيابي پراكنش عوامل زنجيرة تأمين صنعت مبلمان و شناسايي شاخص هاي مؤثر بر رشد اين صنعت (مورد مطالعه منطقة يافت آباد تهران)” فصلنامه جنگل و فرآورده هاي چوب، سال۶۶، شماره ۴، صفحات ۴۵۳-۴۶۵٫

۱۸۴      عادل آذر، محمدرضا اميني، پرويز احمدي ، ۱۳۹۲، “مدل بودجه ريزي بر مبناي عملكرد استوار- فازي رويكردي در مديريت ريسك تخصيص بودجه” فصلنامه مدرس علوم انساني ( پژوهش هاي مديريت در ايران) ، سال ۱۷، شماره ۴ (پياپي ۸۲)، صفحات ۶۵-۹۵٫

۱۸۵      عادل آذر، سيدفاضل موسوي، ۱۳۹۲، “طراحي مدل احتمالي و استوار يکپارچه سه مرحله‌اي براي انتخاب تامين‏کننده با رويکرد عدم قطعيت”، تحقيق در عمليات در  كاربردهاي آن ،  سال يازدهم،  شماره اول (پياپي  ۴۰)،بهار ۹۳،  ص ص  ۱۸-۱

۱۸۶      عادل آذر، مريم دانشور، سيد حميد خداد حسيني، شهريار عزيزي، “طراحي مدل ارزيابي عملكرد گروه‌هاي كاري: رويكرد تحليل پوششي داده‌هاي چند سطحي”، پژوهش‌هاي مديريت منابع انساني، دوره۲، شماره۳، پاييز۱۳۹۱

۱۸۷      عادل آذر ، محمد زارعي محمود آبادي ، ” بهبود سنجش كارآيي و قدرت تفكيك در الگوهاي DEA باارئه يك الگوي جديد CSW” ، نشريه علمي پژوهشي بهبود مديريت سال هفتم شماره ۲ پياپي ۲۰ تابستان ۱۳۹۲ صفحات ۹۹-۱۱۴

۱۸۸      عادل آذر، محمدرضا اميني، پرويز احمدي ، “طراحي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد (مورد مطالعه: دانشگاه تربيت مدرس)” ، چشم انداز مديريت دولتي شماره ۱۵، پاييز ۱۳۹۲،  صفحه ۵۳-۷۲

۱۸۹      عبدالرضا ركن‌الدين افتخاري، حمدالله سجاسي قيداري ، مهدي پورطاهري ، عادل آذر ، ” كاربرد روش تلفيقي MCDM و GIS در شناسايي مناطق روستايي با پتانسيل اكوتوريستي مطالعه موردي رودره‌هاي گردشگري استان تهران” ، پژوهش هاي روستايي، دوره ۴ ، شماره ۳ ، پاييز ۱۳۹۲ ، صفحه ۶۴۱-۶۶۰

۱۹۰      عليرضا موغلي ، سيد علي اكبر احمدي ، عادل آذر ، عبدالصمد خدامي ، ” مدل سازمان مربي گرا درصنعت بيمه ايران براساس عوامل منابع انساني، زمينه هاي كسب و كار ونقش واسطه اي فرهنگ مربي گري” ، پژوهش‌هاي مديريت عمومي ، سال ششم ، شماره ۲۱ ، پاييز ۱۳۹۲ ، صفحه ۲۵ تا۴۸

مقالات بين المللي چاپ شده:

Azar, A., Hoseini, F., H., (2002) “Fuzzy partitioning and its application to reservoir operation problem (A multistage approach using Markov chain)”, Journal of the Operations Research Society of Japan, Vol. 45, No.1, PP 27-35. (ISI Indexed)          ۱۷۹

Anvar Rostami, A., Azar, A., Khodadad Hoseini, H., (2003) “A mixed integer goal programming (MIGP) model for multi -period complex corporate financing problems”, Finance India, Vol. 17, No. 2, PP 495-510. (ISI Indexed)   ۱۸۰

Motamed zadeh, M., Shahnavaz, H., Kazem Zadeh, A., Azar, A., Karimi, H., (2003) “The impact of participatory ergonomics on working conditions, quality, and productivity”, JOSE, Vol. 9, No. 2, PP 135-147. (ISI Indexed)        ۱۸۱

Khodadad Hoseini, H., Azar, A., Anvar Rostami,, A., (2003) “The intervening role of innovative climate: A study of middle managers in manufacturing organizations in Iran”, Public Organization Review: A Global Journal, No. 3, PP 151-170.     ۱۸۲

Riahi khoram, M., Shariat, M., Azar, A., Moharram nejad, Mahjoob, A., (2005) “Ecological capability evaluation for aquaculture activities by GIS”, Iranian Journal of Environ. Health. Sci. Eng, Vol. 2, No. 3, pp 183-188.        ۱۸۳

Riahi khoram, M., Shariat, M., Azar, A., Moharram nejad, Mahjoob, A., (2006) “Survey on Knowledge, Attitude and practice on sustainable agriculture among rural farmers in Hamadan province”, Sarhad journal Agric, Vol. 22, No. 4, PP 701-705. (ISI Indexed)  ۱۸۴

Azar, A., Tabatabaeian, H., “Designing a decision making model for selecting technology transfer projects”, Iranian Journal of information science and technology, Vol. 1, No. 2, PP 1-13.     ۱۸۵

Mohammadi, M., Azar, A., Anvar Roami, A., (2006) “Two-Sided Linear Norm: A New Approach to Improve the Linear Norm Method for Multi-attribute Decision Making Methods”, Journal of Academy of Business and Economics, Vol. 6, No. 2, PP 153-160. (ISI Indexed)            ۱۸۶

Riahi khoram, M., Shariat, M., Azar, A., Moharram nejad, Mahjoob, A., (2006) “Impementing and prioritizing the strategies of sustainable agriculture using fuzzy analytic hierarchy process( FAHP); Case study; Hamadan province agriculture field”, P J B S, Vol. 9, No. 13, PP 2462-2467. (ISI Indexed)      ۱۸۷

Riahi khoram, M., Shariat, M., Azar, A., Moharram nejad, Mahjoob, A., (2007) “Prioritizing the strategies and methods of treated wastewater reusing by fuzzy analytic hierarchy process (FAHP): a case study”, International journal of Agribiol, Vol. 9, No. 2, PP 319-323. (ISI Indexed) 188

Anvar Rostami, A., Khodadad Hoseini, H., Azar, A., Khaef, A., (2008) “Employees Social Status in Iranian Public and Governmental Organization: Effect of Individual, Organizational, and Social Factors”, Singapore Management Review, Vol. 30, No. 1, PP 319-323.        ۱۸۹

Azar, A., Sarari Ardabili, F., Hmadi, P., (2010) “Portfolio Optimization with Fuzzy Returns”, World Applied Science Journal, Vol. 11, No. 10, PP 1248-1254. (ISI Indexed)     ۱۹۰

Azar, A., Ahmadi Kohanali, R., Allahverdi, T., (2010) “The relationship between supply chain quality management practices and their effects on organizational performance”, Singapore Management Review, Vol. 32, No. 2, PP 45-68. (ISI Indexed)     ۱۹۱

Abbas Moghbel Baerz, Tayebeh Abbasnejad, Ali Asghar Anvary Rostamy and Adel Azar,”Exploring of the Role and Position of Institutional Actors in the University-industry Interactions”, World Applied Science Journal, 11 (11): 1432-1438, 2010.      ۱۹۲

Rahmati, M.H., Moghimi, S.M., Alvani, M., Azar, A., (2010) “Policy making for university entrepreneurship education in Iran”, European journal of social sciences, Vol. 17, No 3, PP 327-339.     ۱۹۳

Zangoei nejad, A., Azar, A., Kazazi, A., (2011) “Using SCOR model With Fuzzy MCDM approach to assess competitiveness”, Maritime Policy & Management, Vol. 15, No. 3, PP 327-339. (ISI Indexed)      ۱۹۴

Azar, A., Alipour Darvishi, Z., (2011) “Development and validation of justice perception in the frame of Fairness theory- Fuzzy approach”, Expert Systems With Applications, Vol. 38, No. 6, PP 7364-7372. (ISI Indexed)  ۱۹۵

Azar, A., Olfat, L., Khosravani, F., Jalali, R., (2011) “A BSC method for supplier selection strategy using TOPSIS and VIKOR: A case study of part marker industry”, Management Science Letters, Vol. 1, NO. 4, PP 559-568. (ISI Indexed)            ۱۹۶

Azar, A., Noruzi, M.R., (2011) “Fuzzy Implication in the Area of Policy and Policy Making; a Short Non-Mathematical Introduction for Policy Makers”, Journal of public Administration and Gavernance, Vol. 1, No. 2, PP 8-16.            ۱۹۷

Abbas Moghbel Baerz, Tayebeh Abbasnejad, Ali Asghar Anvary Rostamy and Adel Azar, “

The Role of Governmental Policies in Improving National Innovation System: A Case Study of Iran”, Middle East Journal of Scientific Research, Volume 7 Number (4), 2011        ۱۹۸

Tayebeh Abbasnejad, Abbas Moghbel Baerz, Ali Asghar Anvary Rostamy and Adel Azar, “Factors affecting on collaboration of industry with University”, African Journal of Business Management, December, 2011; 5(32).      ۱۹۹

Seyed Hamid Khodadad Hosseini, Soheila Khoddami*, Asghar Moshabaki and Adel Azar, ” Designing the model of customer agility and competitive activity”, African Journal of Business Management, December, 2011; 5(33).     ۲۰۰

Abbas Mogbel Baerz, Alla Talal Yassin, Adel Azar, and Seyyed Esfehany, “Mass Customization Cycle (MCC) through ETLC System Dynamics Modeling: A Case Study in Consay Company,” International Journal of Innovation, Management and Technology vol. 3, no. 4, pp. 378-381, 2012.           ۲۰۱

Adel Azar, Davood Andalib, and Seyed Haidar Mirfakhroddini, ” Production planning modeling: A fuzzy multi objective fractional programming approach”, African Journal of Business Management, April, 2012; 6(15). 202

Abbas Rezaei Pandari, Adel Azar and Alireza Rayati Shavazi, “Genetic algorithms for portfolio selection problems with non-linear objectives”, African Journal of Business Management, May, 2012; 6(20).       ۲۰۳

Farzad Sattari Ardabilili, Adel Azar, Asghar Anvary Rostamy, Parvi Ahmadi, ‘Linear and Nonlinear Approximation of Fuzzy Random Variables’, Middle East Journal of Scientific Research, 11 (6): 734-739, 2012.       ۲۰۴

Adel Azar, Nasibeh Mohammadpour and Maryam Shariati Rad, “FUZZY QFD: DESIGNING A MATHEMATICAL MODEL FOR QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT BY FUZZY METHOD”, Advances in Fuzzy Sets and Systems, 2012. 205

Adel Azar, Laya Olfat, Farzane Khosravani & Reza Jalali, “Designing a Mathematical Model for Order Planning Based on Balance Score Card Approach (Case Study: Sapco Company)”, International Journal of Reliability Quality and Operations Management, Vol.2 No.1-2 2011.   ۲۰۶

Ali Asqar Fani, Ardeshir Shiri, Adel Azar, Seyed Reza Seyed Javadin,” A Prioritization of Competency Components of Operational Managers from Management Experts’View”, International Business Research, Vol. 5, No. 9, 2012.    ۲۰۷

Abbas Mogbel Baerz, Alla Talal Yassin, Adel Azar, and Seyyed Esfehany, “Responsiveness of Inventory Order Cycle Policies (IOCP) with Unpredicted Events Occurrence through System Dynamics Modeling: A Case Study in Consay Company”, International Journal of Innovation Management and Technology (IJIMT), 2012 Vol.3(1)       ۲۰۸

Saeed Jahanyan, Adel Azar, Hasan Danaee Fard, (2012) “Utilising multi-aspectual understanding as a framework for ERP success evaluation: A case study”, Journal of Enterprise Information Management, Vol. 25 Iss: 5, pp.479 – ۵۰۴٫            ۲۰۹

Ehsan Taghiloo, Adel Azar, Ebrahim Nasiri, Hossein Ghaedrahmati (2012) “A New Model for Insurance Fraud Detection in Car Accidents Using a Combined Fuzzy DEMATEL and ELECTRE-TRI Approach”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 Iss: 22, pp.122 – ۲۳۶٫        ۲۱۰

Abbas Mogbel Baerz, Alla Talal Yassin, Adel Azar, Seyyed Esfehany(2012, ” The models of system dynamics (SD) Interventions on Capacity Scalability Policies”, international journal of engineering, Volume 4, Issue 9, pp.1 – ۵٫  ۲۱۱

Ramin Sepehrirad, Adel Azar, Arash Sadeghi, “Developing a Hybrid Mathematical Model for 360-Degree Performance Appraisal: A Case Study”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 62, 24 October 2012, Pages 844-848.            ۲۱۲

Arash Sadeghi, Adel Azar, Ramin Sepehri Rad, “Developing a Fuzzy Group AHP Model for Prioritizing the Factors Affecting Success of High-Tech SME’s in Iran: A Case Study”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 62, 24 October 2012, Pages 957-96.    ۲۱۳

Azar, Adel, Seyed mirzaee, Seyed moslem (2013), “Providing new meta-heuristic algorithm for optimization problems inspired by humans’ behavior to improve their positions”, Volume 4, Number 1, pp. 1 – ۱۲٫         ۲۱۴

Adel Azar, Mahmoud Haghifam, Nima Alibabaei (2013), “A new approach for modeling and optimizing load shedding ‎and generation reallocation in emergency condition of ‎power system”, MESA , Vol 4, No 1, pp77-94.      ۲۱۵

Zahra Foroutani, Adel Azar, SyyedAliakbar Ahmadi, Monireh Askarinejad (2013) “Examining the relationship between attitudinal factors and self-development of the nurses, emphasizing the Islamic attitude toward the work”, Word of Sciences Journal, Vol 1, Iss 7, PP. 12-19. 216

M.Ebrahimi, A. Moghbel baerz, SH. Khodadad hosseini, A. azar “A new model of petrochemical Technology Strategic planning” business administration, Vol4, No2, pp 57-73. 217

  1. alikhani, A. Azar, 2013 “A COMBINED GOAL PROGRAMING MODEL FOR GAS RESOURCES ALLOCATION UNDER UNCERTAINTY” Advances in Fuzzy Sets and Systems, Vol15, No1, PP17-42. 218

A.azar, MV.Sebt, P.Ahmadi, A.Rajaeian, 2013 “A model for personnel selection with a data mining approach: A case study in a commercial blank” S A Journal of Human Resource Management, Vol11, No1, PP1-10. 219

A.Moghbel Baerz, A.Talal Yassin, A.Azar, Seyyd Esfehany, 2013 “Validation Problem aspect in System Dynamics Simulation Model (SDSM) a case study in Consay Company” جامعه بغداد, Vol0, No9.           ۲۲۰

A.azar, A.zangoueinezhad, SH.elahi, A.moghbel, 2013 “Assessing and understanding the key risks in a PPP power station projects” advances in management & Applied Economics, Vol3, No1, PP11-33.   ۲۲۱

Ali Asqar Fani, Ardashir Shiri, Adel Azar and Seyed Reza Seyed Javadin, 2013 “Designing a Pattern for Apparent Competencies in Operational Managers’ Behavior“American Journal of Scientific Research, Vol1, No90, PP12-20.            ۲۲۲

Adel Azar, Karim Bayat, 2013 “Designing a model for ‘Business process-orientation’ using interpretive structural modeling approach (ISM)” African Journal of Business Management, Vol. 7(26), pp. 2558-2569, 223

Adel Azar, Abouzar Zangoueinezhad, Shaban Elahi, Abbas Moghbel, 2013 “Assessing and understanding the key risks in a PPP power station projects” Advances in Management and Applied Economics, Vol. 3, pp. 11-33,     ۲۲۴

Adel Azar, Farzaneh Khosravani, Reza Jalali, 2013, “Drama Theory: A Problem Structuring Method in Soft OR (A Practical Application: Nuclear Negotiations Analysis between Islamic Republic of Iran and the 5+1 Group)” The International Journal of Humanities, Volume 19,  Issue 4,  Page 1-14      ۲۲۵

Seyed Mostafa Razavi,Adel Azar,Hossein Safari, Saeed Jafari Titkanloo, “Designing a Cleaner Production Excellence Model with the application of Interpretive Structural Modeling”, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 2 (4) 2014: 7-18          ۲۲۶

Adel Azar, Davood Andalib Ardakanib,” Application of grey-based DEMATEL technique in designing of the aggregate green supply chain management’s model”, Uncertain Supply Chain Management (uscm), Available Online, March 2014    ۲۲۷

Sepehr GHAZINOORY, Parisa RIAHI, Adel AZAR, Tahereh MIREMADI, ” Measuring Innovation Performance of Developing Regions: Learning and Catch-up in Provinces of Iran”, Technological and economic development OF ECONOMy

Volume 20, Issue 2, 2014

۲۲۸

مقالات ارائه شده  در همايش‌هاي علمي، ملي و بين المللي:

۱          عادل آذر ۱۳۷۵، “طراحي مدل رياضي برنامه ريزي هزينه رويكرد قطعي و فازي”، نخستين سمينار مديريت مالي ايران دانشگاه شهيد بهشتي و سازمان بورس اوراق بهادار تهران،  تهران، ايران.

۲          عادل آذر ۱۳۷۵، “منطق فازي رويكرد نوين به علم مديريت”، گرهمايي ماهانه انجمن علوم مديريت،  تهران، ايران.

۳          عادل آذر- عبدالحميد صفائي ۱۳۷۵، “اصول عملياتي در استقرار سيستم (توليد در مقياس جهاني)”، صنعت خودرو سازي ساختار مناسب و توسعه،  تهران، ايران.

۴          عادل آذر ۱۳۷۸، “افرازبندي فازي و كاربرد آن در مساله بهره برداري از مخزن آب”، سمينار احتمال و فرآيندهاي تصادفي،  تهران، ايران.

۵          عادل آذر ۱۳۷۸، “نظام بودجه ريزي: ابزاري موثر در ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور”، دومين جشنواره شهيد رجايي،  تهران، ايران.

۶          عادل آذر ۱۳۸۰، “متدلوژي تحقيقات مديريتي بر مبناي نهج البلاغه علي (ع)”، نخستين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان كشور،  تهران، ايران.

۷          عادل آذر ۱۳۸۱، “تجزيه تشخيص آرماني رويكردي نوين به استراتژي طبقه بندي در علم مديريت”، دومين همايش روش هاي تحقيق در علوم و فنون مهندسي دانشگاه امام حسين (ع)،  تهران، ايران.

۸          عادل آذر- صفر فضلي ۱۳۸۱، “طراحي مدل جامع ارزيابي عملكرد مدير با استفاده از DEA “، اولين كنفرانس ملي مديريت عملكرد دانشگاه تهران،  تهران، ايران.

۹          علي اصغر انوار رستمي- حميد خداداد حسيني- عادل آذر ۱۳۸۱، “طراحي نظام ارزيابي دستگاه هاي اجرائي”، اولين كنفرانس ملي مديريت عملكرد، دانشگاه تهران،  تهران، ايران.

۱۰        عادل آذر- علي منصوري ۱۳۸۱، “ارزيابي عملكرد شركت ها در بازپرداخت ديون- رويكرد شبكه هاي عصبي و رگرسيون لجستيك”، اولين كنفرانس ملي مديريت عملكرد دانشگاه تهران،  تهران، ايران.

۱۱        عادل آذر- علي رجب زاده ۱۳۸۱، “مقدمه اي بر به كارگيري روش الگوبرداري  (Benchmarking) در مديريت عملكرد”، اولين كنفرانس ملي مديريت عملكرد دانشگاه تهران،  تهران، ايران.

۱۲        عادل آذر ۱۳۸۲، “يك متدلوژي جديد براي تحليل ويژگي هاي مديران از  ديدگاه امام علي (ع)”، دومين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان كشور،  تهران، ايران.

۱۳        محمود شريعت- عادل آذر- مهدي رياحي خرم ۱۳۸۲، “اولويت بندي روش هاي استفاده مجدد از فاضلاب شهري با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP)  “، ششمين همايش كشوري بهداشت محيط،  تهران، ايران.

۱۴        سعيد صفري- عادل آذر ۱۳۸۲، “ارزيابي عملكرد سازمان با تاكيد بر شاخص هاي مديريت كيفيت (جوايز كيفيت)”، كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي شريف،  تهران، ايران.

۱۵        بهروز زارعي- عادل آذر- عظيم زارعي ۱۳۸۳، “ارائه يك متدلوژي براي شبيه سازي ارتباطات بين سازماني دستگاههاي دولت”، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع،  تهران، ايران.

۱۶        عبدالرسول قاسمي- عادل آذر- نوروز كهزادي- اميرحسين چيذري ۱۳۸۳، “برنامه ريزي توليد محصولات زراعي در شرايط عدم قطعيت با رويكرد فازي”، پنجمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران،  تهران، ايران.

۱۷        عادل آذر- محمد علي دارياني- علي بنيادي نائيني۱۳۸۴، “طراحي مدل رياضي ارزيابي عملكرد وزارت صنايع و معادن”، دومين كنفرانس ملي مديريت عملكرد دانشگاه تهران،  تهران، ايران.

۱۸        عادل آذر- امير افسر۱۳۸۴، “سنجش عملكرد اثربخشي در بانكهاي ايران با نگاه استراتژيك و رويكرد مدل كارت امتيازي متوازن”، دومين كنفرانس ملي مديريت عملكرد دانشگاه تهران،  تهران، ايران.

۱۹        عادل آذر- محمد نجفي۱۳۸۴، “رتبه بندي مناطق بانك با استفاده از روشهاي MADM “، دومين كنفرانس ملي مديريت عملكرد دانشگاه تهران،  تهران، ايران.

۲۰        اسد ا…  كرد نائيج- عادل آذر ۱۳۸۵، “تدوين استراتژي اثربخشي سازماني در بخش دولتي: مطالعه موردي گمرك جمهوري اسلامي ايران”، كنفرانس مديريت استراتژيك، تهران، ايران.

۲۱        عادل آذر- فرهاد وفائي ۱۳۸۶، “طراحي روش نوين براي ارزيابي فنون تصميم گيري جبراني در مديريت”، كنفرانس ملي مديريت عملكرد دانشگاه تهران،  تهران، ايران.

۲۲        عادل آذر- زهرا عليپور درويشي ۱۳۸۶، “بهبود سيستم كارت امتيازي متوازن بر اساس منطق فازي”، كنفرانس ملي مديريت عملكرد دانشگاه تهران،  تهران، ايران.

۲۳        عادل آذر- علي رجب زاده- سهيلا جاويدان ۱۳۸۶، “ارائه مدل ارزيابي عملكرد حوزه يك دانشگاه با استفاده از نشانگر هاي ارزيابي”، كنفرانس ملي مديريت عملكرد دانشگاه تهران،  تهران، ايران.

۲۴        عادل آذر- ابوذر زنگوئي نژاد ۱۳۸۸، ” The model of world class manufacturing maturity for car manufacturing industry”، مديريت اجرائي، تهران، ايران.

۲۵        عادل آذر- طيبه امير خاني ۱۳۸۸، “الزامات استقرار بودجه ريزي عملياتي”، سومين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي، تهران، ايران.

۲۶        ابوذر زنگوئي نژاد- عادل آذر ۱۳۸۸، ” An innovative framework for measurement of competitiveness in supply chains: a fuzzy approach”، كنفرانس بين المللي مديريت، تهران، ايران.

۲۷        عادل آذر ۱۳۸۸، “حسابرسي عملكرد و بودجه ريزي عملياتي”، حسابرسي عملكرد: پاسخگوئي و ارتقاي بهره وري، تهران، ايران.

۲۸        عادل آذر- ابوذر زنگوئي نژاد ۱۳۸۸، ” بكارگيري مفاهيم مديريت زنجيره تامين در طراحي نظام اجرايي شركت هاي كشتي سازي”، يازدهمين همايش ملي صنايع دريايي، جزيره كيش، ايران.

۲۹        عادل آذر- مسلم علي محمد لو ۱۳۸۹، “طراحي مدل مديريت عملكرد لجستيك در زنجيره تامين: تبيين مفهوم شكاف عملكرد دو سويه”، چهارمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي مديريت عملكرد،  تهران، ايران.

۳۰        عادل آذر۱۳۸۹، “علم مديريت فازي و آينده مديرت فازي”، دهمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران،  تهران، ايران.

۳۱        عادل آذر- حسين قائد رحمتي- عماد روغنيان ۱۳۸۹، ” تحليل پوششي داده هاي فازي(FDEA) راهبردي براي آناليز حالات بالقوه خطا و آثار آن (FMEA) در زمينه مديريت ايمني شغلي “، دومين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها، رشت، ايران.

۳۲        عادل آذر- تانيا پرتاني- مهدي حاجي عليشاهي ۱۳۸۹، “طراحي مدل تركيبي  GP-FANP براي توليد محصول جديد در بسط عملكرد كيفيت”، هشتمين كنفرانس بين المللي مديريت، تهران، ايران.

۳۳        زينب رضايي- عادل آذر- حميد رضا مرادي ۱۳۸۹، “ارزيابي پراكنش عوامل زنجيره تامين صنعت مبلمان”، سومين كنفرانس بين المللي تجارت جهاني- دكو ۲۰۱۰، تهران، ايران.

۳۴        زينب رضايي- عادل آذر- حميد رضا مرادي ۱۳۸۹، “ارزيابي نوع محصول توليدي صنعت مبلمان منطقه يافت آباد- تهران”، سومين كنفرانس بين المللي تجارت جهاني- دكو ۲۰۱۰، تهران، ايران.

۳۵        حسن قائد رحمتي، عادل آذر، محرم تقي پور، عزت اله محمدپور، ۱۳۹۰ ” محاسبه عدد RPN فازي بصورت جمعي و بر مبناي تحليل پوششي داده‌ها” چهارمين كنفرانس بين‌المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات ، دانشگاه گيلان، گيلان، ايران.

۳۶        عادل آذر، احمد پور نقي، كريم اسكندري، ۱۳۹۰ “كارت ارزيابي متوازن: حلقه‌ي ارتباطي بين بودجه‌ريزي عملياتي و حسابرسي عملياتي” هشتمين كنفرانس بين‌المللي مديريت استراتژيك،

۳۷        عادل آذر، آمنه خديور، ۱۳۹۱ “استفاده از رويكرد داده كاوي در پيش بيني بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد” پنجمين كنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد، تهران ايران.

۳۸        عادل آذر، محمدرضا اميني، پرويز احمدي، ۱۳۹۱ “طراحي مدل رياضي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد: رويكرد بهينه‌سازي استوار-فازي (مورد مطالعه: دانشگاه تربيت مدرس)” پنجمين كنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد، تهران ايران.

۳۹        عادل آذر، كريم اسكندري، غلامرضا اسكندري، شهره پوربابايي، ۱۳۹۱ “اولويت بندي عوامل مؤثر در استقرار بودجه‌ريزي عملياتي” پنجمين كنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد، تهران ايران.

۴۰        عادل آذر، محمد ولي پور خطير، رامين رحيم نيا، ۱۳۹۱ “رويكرد نوين در تلفيق نتايج عملكردي با بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد” پنجمين كنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد، تهران ايران.

۴۱        عادل آذر، خديجه مصطفايي، ۱۳۹۱ “طراحي الگوي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد بر مبناي نقشه‌هاي شناخت فازي و به كمك يادگير غير خطي هبين” پنجمين كنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد، تهران ايران.

۴۲        احسان تقيلو، عادل آذر، ابراهيم نصيري، ۱۳۹۱ “طراحي مدل كشف تقلب در صنعت بيمه-با رويكرد ELECTRE TRI (مورد بررسي: تصادفات تحت پوشش بيمه شخص ثالث)” دوازدهمين كنفرانس سيستم‌هاي فازي ايران دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران.

۴۳        محسن خيرآبادي، عادل آذر، وحيد شهروزي، ۱۳۹۱ “شناسايي، تدوين و انتخاب مؤلفه‌هاي زنجيره تأمين سبز(صنعت شيشه)” اولين همايش ملي صنعت شيشه ايران، تهران، ايران.

۴۴        علي‌اكبر چرچيان، عادل آذر، ۱۳۹۲ “ارزيابي چابكي سازماني با استفاده از تكنيك‌هاي چند معياره فازي (مطالعه موردي: صنايع غذايي ايران)” ششمين كنفرانس بين‌المللي تحقيق در عمليات، تهران، ايران.

۴۵        عادل آذر، جواد سياهكالي مرادي، فرزانه خسرواني، ۱۳۹۲ “بررسي رابطه ابعاد معنويت سازماني با ايجاد اعتماد و مسئوليت پذيري در كاركنان” يازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت، تهران، ايران.

۴۶        عادل آذر، فرزانه خسرواني، جواد سياهكالي مرادي، ۱۳۹۲ ” تئوري درام و تحليل تقابلي: روشي براي ساختاردهي مسأله در مدلسازي سيستمهاي پويا” يازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت، تهران، ايران.

۴۷        عادل آذر، جواد سياهکالي مرادي، فرزانه خسرواني “عقلانيت و احساس؛ از تئوري بازي تا تئوري درام” هفتمين كنفرانس بين‌المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، ۲۴و ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ دانشگاه سمنان، ايران.

۴۸        عادل آذر، احسان دهقان، مجيد خازني، ۱۳۹۲ “طراحي يك مدل مديريت پروژه با رويكرد مدلسازي ساختاري-تفسيري” نهمين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه، تهران، ايران.

۴۹        عادل آذر، محمد مهتري آراني، مهدي گل‌وردي، مسعود آريان‌فر، ۱۳۹۲، “بازكاوي مفهوم عدالت سازماني:‌ (مفاهيم، ابعاد، راه كارها)”، اولين همايش داخلي مديريت و حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز٫

Riahi khoram، M.، Shariat، M.، Azar، A.، (۲۰۰۴) “Prioritizing the methods of threaded wastewater reuses by the fuzzy analytic hierarchy process”, International conference on water security for future generations, Changchun, China.            ۴۷

Riahi khoram، M.، Shariat، M.، Azar، A.، (۲۰۰۴) “GIS application for land evaluation and planning of Hamadan province for agricultural activity”, FOSS/GRASS, Bangkok, Thailand.        ۴۸

Riahi khoram، M.، Shariat، M.، Azar، A.، (۲۰۰۵) “Environmental evaluation and planning for agricultural activity”, World Aquaculture, Indonesia. 49

Riahi khoram، M.، Shariat، M.، Azar، A.، Moharram nejad, (2005) “KAP Study on sustainable agriculture among rural farmers in Hamadan province, Iran”, International conference, east and southeast Asia, Philippines.        ۵۰

Alipour darvishi, Z., Azar, A., (2010) “Designing the fairness human resource management model based on a fuzzy measurement of employees justice”, Rights and equality in the global community, Alberta Canada.         ۵۱

A.azar, A.Sadeghi, h.karimi, 2013 “ An MCDM-Based DEA Approach to Evalate the efficiency Medical Servic” operation research institute          ۵۲

A.Azar, A.Zangoueinezhad, A.Moghbel, SH.Elahi, (2011) “CSFs manage risk in energy infrastructure projects by public-private partnership” International conference on Construction and project management, singapoure.     ۵۳

A.Azar, Z.Kalantary, (2013) “A Robust data envelopment analysis model for ranking Case study: Hospitals of Tehran” ۱۱th international conference on data envelopment analysis (DEA2013), Samsun, Turkey.          ۵۴

پروژه‌هاي تحقيقاتي:

۱          ارائه راهكارهاي اجرايي جهت برنامه انگيزش كاركنان در بانك رفاه كاركنان، مديريت، بانك رفاه، ايران، مرداد ۷۹- آذر ۸۰

۲          اندازه گيري بهره وري برق منطقه اي زنجان، بهره وري، زنجان، ايران، ١٧/٠١/١٣٨١ – ١۵/٠٢/١٣٨٢

۳          بررسي برون¬سپاري فعاليتها در وزارت امور اقتصادي، مديريت، وزارت امور اقتصادي و دارائي، ايران، ٢٢/٠٤/١٣٨٣ – ٣٠/٠٨/١٣٨٤

۴          بررسي فرآيندهاي سيستم سيبا ، BPR، بانك ملي، ايران، ١٧/٠٢/١٣٨٠ – ٢٠/٠٢/١٣٨١

۵          بررسي نظام پرداخت در بانك رفاه، مديريت، بانك رفاه، ايران، ٠١/٠٩/١٣٧٦ – ١٢/١٢/١٣٧٧

۶          بررسي و طراحي ساختار سازماني دانشگاه تهران ، مديريت، ایران، ٢٩/٠١/١٣٧۵ – ٠١/٠٣/١٣٧٦

۷          بررسي و طراحي ساختار كلان دانشگاه تربيت مدرس و ساختار تفصيلي معاونت پژوهشي دانشگاه ، مديريت، ایران، مرداد ۸۰- تير ۸۵

۸          برنامه ريزي استراتژيك در گمرك ايران، مديريت، گمرك ايران، ايران، ٢۵/٠٢/١٣٨٢ – ٣٠/٠٤/١٣٨٣

۹          تدوين سند تحول راهبردي نظام آموزش عالي كشور، وزارت علوم تحقيقات و فن آوري، پاييز ۸۷- پاييز ۸۸

۱۰        تدوين شاخصهاي بهره وري و اندازه گيري كارآئي، بهره وري، شركت ملي نفت، ايران، ١۵/٠٢/١٣٨٨ –

۱۱        تعيين الگوي بهينه عملكرد و كليات طرح درجه بندي شعب بانك رفاه كارگران، مديريت، بانك رفاه، ايران، دي ۷۸- آبان ۸۱

۱۲        تعيين شاخص هاي اندازه گيري عملكرد ناجا، ناجا، ايران، اسفند ۷۹- خرداد ۸۴

۱۳        شناسائي عوامل موثر ارتقاي منزلت اجتمائي كاركنان دولت، مديريت، ايران، ٢۵/٠١/١٣٧٧ – ١۵/٠٣/١٣٧٩

۱۴        شناسائي نيروهاي مستعد مديريت(طرح شهيد بهشتي)، مديريت، ايران، ٢٠/٠١/١٣٧٧ – ١۵/٠٢/١٣٧٨

۱۵        طراحي تفصيلي مستند سازي تجربيات مديران و ارائه الگوي عملي، مديريت، سازمان برنامه و برنامه ريزي، دي ۸۰- اسفند ۸۲

۱۶        طراحي سيستم اطلاعاتي مركز جهاني علوم اسلامي، MIS، ايران، ٠۵/٠۵/١٣٧٦ – ١٠/٠٧/١٣٧٨

۱۷        طراحي سيستم اطلاعاتي نيروي انساني ذوب آهن: فاز I، II، III ، MIS، ذوب آهن اصفهان، ٢٩/٠١/١٣٧٢ – ٢٩/٠١/١٣٧٣

۱۸        طراحي سيستم اطلاعاتي نيروي انساني ذوب آهن: فاز VI و V، MIS، ذوب آهن اصفهان، ايران، ٢٩/٠١/١٣٧٣ – ٢٩/٠١/١٣٧٤

۱۹        طراحي طرح طبقه بندي مشاغل بنياد شهيد، مديريت، ايران، ٢٩/٠١/١٣٧١ – ٢٩/٠١/١٣٧٣

۲۰        طراحي نطام بودجه ريزي عملياتي ، بودجه، موسسه مهر، ايران، ٢٠/٠٢/١٣٨٨ –

۲۱        طراحي نظام ارزيابي عملكرد مركز آمار ايران، مديريت، مركز آمار ايران، ايران، ٢۵/٠٧/١٣٨٠ – ١٨/٠٤/١٣٨١

۲۲        طراحي نظام ارزيابي عملكرد و تدوين برنامه پنج ساله هلال احمر، مديريت، هلال احمر ايران، ايران، ٢٨/٠٨/١٣٨٣ – ٣٠/٠٣/١٣٨۵

۲۳        طراحي نظام استقرار شعب در بانك رفاه، مديريت، بانك رفاه، ايران، ١٢/٠٧/١٣٧٦ – ٢٠/١٢/١٣٧٦

۲۴        طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي ، بودجه، بانك تجارت، ايران، ٢۵/٠١/١٣٨٨ –

۲۵        طراحي نقشه جامع علمي و فن آوري كشور، وزارت علوم تحقيقات و فن آوري، بهار ۸۷- پاييز ۸۸

۲۶        طراحي نقشه نظام علم و فناوري كشور، Mapping، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ايران، ٠٢/٠٢/١٣٨٧ – ٣١/٠۵/١٣٨٨

۲۷        طراحي و تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد دستگاههاي دولتي ايران، مديريت، سازمان برنامه و بودجه، ١٦/٠٦/١٣٧٨ – ٢٠/٠٤/١٣٨٠

۲۸        طرح بررسي نظام ارتباطات در بانك رفاه، مديريت، بانك رفاه، ايران، مرداد ۷۹- شهريور ۸۰

۲۹        مستند سازي مديريت كيفيت بر اساس استانداردهاي ايزو ۹۰۰۰ در شعب مستقل بانك رفاه، مديريت، بانك رفاه، ايران، مرداد ۷۹- بهمن ۸۰

۳۰        مستندسازي تجربه مديران و طراحي مدل مستندسازي تجربه مديران، مديريت، مركز آموزش مديريت دولتي، ١٨/٠٧/١٣٨٢ – ٢٦/١٠/١٣٨٤

۳۱        مستندسازي نظام بودجه ريزي در سازمان تامين اجتماعي، بودجه، ايران، ٠٩/٠٣/١٣٧٦ – ١٩/١٠/١٣٧٧

۳۲        مهندسي مجدد فرآيندها و روشهاي بانك كشاورزي، مديريت، بانك رفاه، ايران، خرداد ۸۱- بهمن ۸۳

۳۳        مهندسي مجدد فرآيندهاي بانك كشاورزي، BPR، بانك كشاورزي، ايران، ٢٦/٠٣/١٣٨٢ – ١٨/٠۵/١٣٨٤

۳۴        مهندسي مجدد فرآيندهاي بنياد مستضعفان و طراحي ساختار كلان، BPR، بنياد مستضعفان، ايران، ٢٨/٠٤/١٣٨٠ – ١٩/١٢/١٣٨٢

۳۵        مهندسي مجدد فرآيندهاي وزارت امور خارجه و طراحي ساختار سازماني، BPR، وزارت امور خارجه، ايران، ١٧/٠٣/١٣٧٧ – ١٩/٠٤/١٣٧٩

۳۶        مهندسي مجدد فرآيندهاي وزارت كار و طراحي ساختار سازماني، BPR، وزارت كار وامور اجتمائي، ايران، ٣٠/٠٤/١٣٧٨ – ٢٠/٠٧/١٣٧٩

۳۷        طراحي ساختار سازماني مبتني بر فرآيندهاي اصلاحي بانك ملي ايران، بانك ملي ايران، ۱/ ۶/۱۳۸۸- ۱/۱۲/۱۳۸۸٫

۳۸        طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي ، بودجه، ستاد اجرايي فرمان امام، ايران، ۱۳۸۹ –

۳۹        تدوين برنامه ريزي استراتژيك ، استراتژي، بانك سپه، ۱۳۹۰-

دروس تدريس شده:

۱          تئوري مجموعه هاي فازي در مديريت، دكتري

۲          مدلسازي رياضي در مديريت، دکتري

۳          تصميم گيري چند معياره (MCDM)، دكتري

۴          تئوريهاي کمي در مديريت، دکتري

۵          برنامه ريزي حمل و نقل، دكتري

۶          مديريت كيفيت فراگير، كارشناسي ارشد

۷          آمار براي مديران، کارشناسي ارشد

۸          آمار استنباطي، کارشناسي ارشد

۹          کاربرد تئوري تصميم گيري در مديريت، کارشناسي ارشد

۱۰        تحقيق در عمليات پيشرفته، کارشناسي ارشد

۱۱        روش تحقيق پيشرفته، كارشناسي ارشد

۱۲        سمينار در مديريت صنعتي، کارشناسي ارشد

۱۳        بودجه ريزي در دستگاههاي دولتي، كارشناسي ارشد

۱۴        تحليل آماري، کارشناسي ارشد

۱۵        آمار و کاربرد آن در مديريت، کارشناسي

۱۶        تحقيق در عمليات (۱، ۲، ۳)، کارشناسي

عضويت در مجامع علمي:

۱          عضو کميته تخصصي گروه مديريت، انتشارات سمت، ٢٩/٠١/١٣٧٤ – ۱۳۸۵٫

۲          عضو هيأت مديره انجمن سيستم‌هاي فازي ايران، ۱۳۹۰ – ادامه دارد.

۳          رئيس هيأت مديره انجمن علوم مديريت ايران، ۱۳۹۱- ادامه دارد.

۴          عضو شوراي كسترش وزارت علوم، وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، ۱۳۸۹- ادامه دارد.

۵          عضو انجمن تحقيق در عمليات ايران، ۱۳۸۷- ادامه دارد.

۶          عضو هسته مركزي كرسي‌هاي نظريه پردازي در رشته مديريت، ۱۳۸۸- ۱۳۹۰٫

۷          رئيس هيأت مديره انجمن مديريت صنعتي ايران، ۱۳۹۱- ادامه دارد.

۸          عضو هيأت مديره انجمن تعالي كسب و كار، ۱۳۹۲- ادامه دارد.

مشاوره/ راهنمايي رساله هاي دكتري:

۱          اسفنديار ملكيان، “جامعيت گزارشهاي سالانه و ويژگيهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در سازمان”، مشاوره.

۲          حسن اعتمادي، “شناسائي عوامل و موانع رشد آموزش حسابداري در ايران وارائه برنامه”، مشاوره.

۳          غلامرضا حيدري، “طراحي مدل خصوصي سازي در ايران مورد: صنعت برق ايران”، مشاوره.

۴          غلامعلي طبري، “طراحي و تعيين الگوي ارزيابي عملكرد مديران عامل”، مشاوره.

۵          محمد طالبي، “بررسي و طراحي الگوي بهينه مديريت سرمايه گذاري در ايران”، مشاوره.

۶          مرتضي موسي خاني، “طراحي الگوي مديريت موفق در شركت هاي صنعتي ايران”، راهنمايي.

۷          شعبان الهي، “طراحي و تبيين الگوي سياستگذاري اقتضاي فازي”، راهنمايي.

۸          سيدحبيب الله طباطبائيان، “طراحي مدل تصميم گيري در انتخاب پروژه هاي انتقال تكنولوژي رويكرد فازي – امكان”، مشاوره.

۹          عبدالحميد صفائي، “طراحي مدل استقرار سيستم توليد در مقياس جهاني”، راهنمايي.

۱۰        صفر فضلي، “طراحي مدل ارزيابي عملكرد مدير با رويكرد  DEA “، راهنمايي.

۱۱        عليرضا مؤتمني، “اندازه گيري بهره وري با رويكرد DEA  پويا”، راهنمايي.

۱۲        ابراهيم نجفي، “طراحي مدل برنامه ريزي نيروي انساني – رويكرد فارسي”، راهنمايي.

۱۳        نوري، “طراحي مدل ارزيابي و انتخاب فراگير مدير”، راهنمايي.

۱۴        نجف آقايي، “طراحي و تبيين الگوي مناسب تصميم گيري مديران تربيت بدني دانشگاه هاي وابسته به وزارت”، راهنمايي.

۱۵        ميرحسن سيدعامري، “طراحي و تبيين مدل سه بعدي سبك هاي رهبري خلاقيت و اثربخشي دانشگاه هاي كشور”، راهنمايي.

۱۶        حجت فرجي خورشيدي، “طراحي نظام هوشمند ارزيابي بازاريابي بين المللي”، راهنمايي.

۱۷        مسعود كنعاني اميري، “ارائه مدل بهينه سرمايه گذاري در “، مشاوره.

۱۸        محمد توكلي محمدي، “ارائه مدل اقتضايي جهت تبيين رفتار سود حسابداري”، مشاوره.

۱۹        سيد محمود موسوي شوشتري، “ارائه مدل اقتضايي مفهومي جهت تبيين روش هاي مناسب اندازه گيري حسابداري در ايران”، مشاوره.

۲۰        حسين رضايي، “طراحي مدل مديريت مشتري در صنايع شيمايي”، مشاوره.

۲۱        فرشاد گلستان جوزاني، “طراحي مدل استراتژيك ورود صنايع خودرو”، مشاوره.

۲۲        طاهره فيضي، “طراحي و تبيين مدل سرمايه اجتماعي دانشگاه”، مشاوره.

۲۳        علي اكبر عزيز پور شوبي، “ارائه الگوي موثر رهبري در دانشگاه هاي ايران”، مشاوره.

۲۴        عظيم الله زارعي، “طراحي مدلي جهت شناسايي، مستندسازي و تحليل ارتباطات بين سازماني در بخش دولت”، راهنمايي.

۲۵        مهدي رياحي خرم، “طراحي مدل  KAP با استفاده از FAHP “، راهنمايي.

۲۶        محمد ايماني برندق، “ارائه مدل توصيفي رابطه بين كيفيت”، مشاوره.

۲۷        سيدحيدر ميرفخرالديني، “تحليل داده ها در شش سيگما با رويكرد …”، راهنمايي.

۲۸        فرهاد وفائي، “طراحي يك مدل رياضي براي اندازه گيري …”، راهنمايي.

۲۹        غلامرضا توكلي، “طراحي يك مدل غربالگري رياضي…”، راهنمايي.

۳۰        سعيد فتحي، “طراحي عوامل مؤثر بر اندازه گيري.فناوري اطلاعات-رويكرد فرا تحليل”، مشاوره.

۳۱        غلامرضا عسگري، “طراحي مدل آوزاه شركت با رويكرد شبكه هاي عصبي”، مشاوره.

۳۲        علي نجات بخش اصفهاني، “طراحي و تبيين الگوي مفهومي فرآيندي”، مشاوره.

۳۳        فرهاد دهدار، “طراحي مدل مفهومي حسابداري”، مشاوره.

۳۴        محمد علي مرادي، “ارزيابي سودمندي اطلاعات حسابداري با استفاده از شاخص توفيق پيشگويي و ارايه الگوهايي براي شبيه سازي رفتار تصميم گيرنده”، مشاوره.

۳۵        سيدمحمد مقيمي، “طراحي و تبيين مدل كار آفريني سازماني براي سازمانهاي غير دولتي(NGOS) “، مشاوره.

۳۶        مصباح الهدي باقري، “طراحي مدل آميخته بازاريابي اينترنتي با رويكرد فازي”، راهنمايي.

۳۷        علي رجب زاده، “طراحي مدل پيش بيني شبكه هوشمند در صنعت نفت(تقاضاي نفت)”، راهنمايي.

۳۸        علي منصوري، “طراحي و تبيين الگوي تخصيص منابع در سيستم بانكداري رويكرد فازي-عصبي (Neruro-Fuzzy) مورد بانك ملت”، راهنمايي.

۳۹        سعيد صفري، “طراحي مدل رياضي ارزيابي عملكرد با تأكيد بر شاخص هاي مديريت كيفيت در دستگاههاي دولتي-رويكرد تحليل پوششي داده ها”، راهنمايي.

۴۰        عبدالرسول قاسمي، “برنامه ريزي توليد محصولات زراعي آبي شمال استان فارس در شرايط عدم قطعيت: رويكرد فازي”، مشاوره.

۴۱        رامتين جولايي، “مديريت الگو ي كشت محصولات زراعي شهرستانهاي مركزي استان فارس در مدل چند منطقه اي”، مشاوره.

۴۲        حميد خدادادكاشي، “تعيين اثر بخشي فعاليتهاي رزشي فوق برنامه ي دانشگاههاي تهران و ارائه راهبردهاي مناسب”، مشاوره.

۴۳        حميدرضا حسن زاده كريم، “طراحي مدل برتري تجاري  (B.E.M) براي سازمانهاي خدماتي ايران”، مشاوره.

۴۴        محمد فطانت فرد حقيقي، “طراحي مدل رياضي جريان شبكه در مديريت زنجيره تأمين( در صنعت خودرو ايران)”، مشاوره.

۴۵        علي مهري پرگو، “طراحي مدل مزيت رقابتي براي صنعت خودرو كشور”، مشاوره.

۴۶        باقر شمس زاده، “سازگاري حسابداري مديريت با فناوري توليد در ايران”، مشاوره.

۴۷        ياسان ا… پوراشرف، “طراحي مدل مسير رضايت مندي مشتري بانكهاي تجاري”، مشاوره.

۴۸        رضا احمدي كهنعلي، “طراحي مدل مديريت كيفيت در زنجيره تامين”، راهنمايي.

۴۹        كريم بيات، “طراحي مدل رياضي سنجش فرآيند محوري در بانك هاي تجاري – دولتي ايران”، راهنمايي.

۵۰        محمود حمدان، “طراحي مدل مناسب براي مديريت سازمانها لبنان (مديريت بيمارستان ها)”، مشاوره.

۵۱        عليرضا پويا،”طراحي مدل استراتژي توليد:رويكرد كمي”، راهنمايي.

۵۲        درويش زهرا عليپور، “طراحي مدل مديريت منابع انساني منصفانه با رويكرد شبكه هاي عصبي”، راهنمايي.

۵۳        زهرا ديانتي ديلمي، “ارائه الگوي كيفيت اطلاعات مالي با توجه به عوامل سازماني شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، مشاوره.

۵۴        حسن سراجي، “طراحي و تبيين پيش بيني محافظه كاري حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، مشاوره.

۵۵        علي تيزرو، “طراحي مدل زنجيره ي تامين چابك”، راهنمايي.

۵۶        پري چالاكي، “ارائه مدلي براي رابطه بين ويژگي هاي حاكميت شركتي ، مديريت سود و محتواي اطلاعاتي سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، مشاوره.

۵۷        ميثم شيرخدايي، “طراحي مدل تعالي بازاريابي”، مشاوره.

۵۸        فرزاد ستاري اردبيلي، “بهينه سازي پرتفوليو با رويكرد تصادفي فازي”، راهنمايي.

۵۹        مصطفي هادوي ن‍ژاد”كاوش پديده رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بين فردي درسازمان: خلق و آزمون نظريه اي  داده بنياد”، مشاوره.

۶۰        آمنه خديور، “طراحي مدل نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد با رويكرد سيستم پشتيبان هوشمند (مورد: بانكهاي دولتي)، راهنمايي

۶۱        محمد رضا رستمي، “طراحي مدلي براي اندازه گيري كارايي سرمايه گذاري سازماني در تكنولو‍‍ژي اطلاعات با استفاده از رويكرد فازي تحليل پوششي داده ها”، راهنمايي.

۶۲        مهران رضواني، ” طراحي الگوي بازاريابي كارآفرينانه بين المللي در بنگاههاي صنعتي ايران با رويكرد تركيبي”، مشاوره.

۶۳        مريم ابراهيمي، “طراحي مدل برنامه ريزي استراتژيك فناوري با رويكرد هوشمند تركيبي”، مشاوره.

۶۴        مسلم محمدلو، “طراحي مدل كيفيت خدمات در زنجيره تامين”، راهنمايي.

۶۵        مسعود ربيعه، “طراحي مدل رياضي استوار زنجيره تامين”، راهنمايي.

۶۶        داوود غلامرضايي، “طراحي مدل تحليل سياستهاي آموزش عالي با رويكرد پويايي سيستم ها”، راهنمايي.

۶۷        وحيد ياوري، “طراحي مدل مفهومي مديريت عملكرد سازماني (سازمان اوقاف و امور خيريه)”، مشاوره.

۶۸        فريبرز اميري، “طراحي و تبيين مدل ايجاد خلاقيت و نوآوري با رويكرد چند سطحي”، مشاوره.

۶۹        حمدا… سجاسي قيداري، “ارائه الگوي توسعه كارآفريني اكوتوريسم در مناطق روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي توريستي ايران)”، مشاوره.

۷۰        عبدالرضا جلاليان، “ارائه الگوي مديريت دارائي و بدهي بانك هاي تجاري با استفاده از برنامه ريزي تصادفي”، مشاوره.

۷۱        سهيلا خدامي، “طراحي مدل فعاليت رقابتي با رويكرد چابكي استراتژيك: بررسي تاثير شايستگي IT، هوشياري كارآفرينانه و زيركي بازار”، مشاوره.

۷۲        طيبه عباسي، “تبيين عناصر موثر بر تغيير خط مشي”، مشاوره.

۷۳        ناهيد پاپيان، “طراحي مدل مديريت دانش در رسانه ملي” مشاوره.

۷۴        طيبه اميرخاني، “طراحي مدل پياده سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد در ايران با رويكرد پويايي سيستم”، راهنمايي.

۷۵        احمد عيسي خاني، “طراحي مدل جامع تعلق خاطر كاركنان با استفاده از رويكرد تركيبي”، مشاوره.

۷۶        مهدي جيران، ” بررسي و تبيين الگوي عوامل موثر بر رابطه بين تنيدگي و رفتار شهروند سازماني”، مشاوره.

۷۷        اردشير شيري، ” توسعه الگوي شايستگي هاي محوري براي انتصاب مديريان عملياتي در بخش دولتي”، مشاوره.

۷۸        امير خيرگو، “طراحي مدلي براي تبيين انتقال خط مشي هاي تح.ل در نظام اداري به مديريت دولتي ايران: پژوهش اكتشافي تركيبي” مشاوره.

۷۹        ابوذر زنگويي نژاد، “طراحي سيستم مديريت ريسك دانش محور براي پروژه هاي سرمايه گذاري انرژي” راهنمايي.

۸۰        رويا اسدي فر، “طراحي مدل تجزيه و تحليل خط مشي عمومي ايران” مشاوره.

۸۱        جبار باباشاهي، “طراحي مدل ارتقا رفاه ملي: تبيين نقش سرمايه انساني در بخش دولتي” مشاوره.

مشاوره /راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد:

۱          اسداله كردنائيج، “طراحي مدل رياضي اندازه سازمان در اداره آموزش و پرورش استان تهران”، راهنمايي.

۲          آيتعلي منصوري، “برآورد ميزان تقاضاي نيروي انساني متخصص از طريق سريهاي زماني و “، راهنمايي.

۳          حبيب ا… ميرغفوري، “طراحي مدل رياضي براي برنامه ريزي توليد در صنعت كاشي”، راهنمايي.

۴          محمود محمدي، “طراحي مدل تصميم گيري چند معياره  (MCDM) براي تعيين تركيب بهينه”، راهنمايي.

۵          خسرو عربي، “بررسي اثر نوع صنعت بر عملكرد پس از واگذاري شركتهاي توليدي داخلي”، راهنمايي.

۶          مجتبي مسكيني قمصري، “طراحي مدل رياضي برنامه ريزي آرماني براي بهينه سازي فعاليتهاي توليدي شركت “، راهنمايي.

۷          محمد بدخشان، “طراحي مدل رياضي برنامه ريزي آرماني براي بهينه نمودن تركيبات توليد در شركت كاوه”، راهنمايي.

۸          رجب زاده قطرمي، “ارزيابي تركيبي روشهاي پيش بيني و ارائه مدل بهينه براي پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق “، راهنمايي.

۹          رضا شيخ، “كاربرد منطق فازي در تحليل شبكه و مقايسه آن با روش كلاسيك در پروژه در “، راهنمايي.

۱۰        علي سلمان طاهري، “طراحي مدل صف- شبيه سازي- انطباق و بكارگيري آن در سازمان صدا و سيما”، راهنمايي.

۱۱        احمد تلنگي، “طراحي مدل برنامه ريزي فازي براي انتخاب پرتفولوي بينه “، راهنمايي.

۱۲        مرادعلي چاغروندي، “بررسي طرح ارزشيابي شايستگي كاركنان شركت مخابرات ايران”، راهنمايي.

۱۳        فرخ تلوحسيني، “طراحي مدل تصميم گيري فرآيند تحليل سلسله مراتبي  (AHP) به منظور تعيين مؤثرين واحد”، راهنمايي.

۱۴        مصباح الهدي باقري، “بررسي عوامل موثر بر تأخير زمان بهره برداري طرحهاي صنعتي”، راهنمايي.

۱۵        عليرضا پنجي، “طراحي مدل رياضي تعديل نيروي انساني براي برنامه هاي نگهداري و پيشگيري”، راهنمايي.

۱۶        اردشير چنگيزي، “اثرات نظام تشويق وتنبيه بر رضايت شغلي كارمندان دانشگاه تربيت مدرس″،راهنمايي.

۱۷        مهدي كوچناني، “طراحي مدل رياضي براي متمركز نمودن سيستم توليد سيماي جمهوري اسلامي ايران”، راهنمايي.

۱۸        مهران حسيني فرازمند، “طراحي مدل رياضي بهره برداري از سد مخزني كرخه”، راهنمايي.

۱۹        سيدعلي علوي، “طراحي ساختار سازماني بهينه سازمان ترافيك تهران”، راهنمايي.

۲۰        محمدرضا هاشميان، “بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي اعضاي رسمي سپاه”، مشاوره.

۲۱        علي محمدي، “تبيين عوامل مؤثر در توسعه صادرات محصولات كشاورزي”، مشاوره.

۲۲        حجت فرجي خورشيدي، “طراحي مدل رياضي تجزيه دتتزيگ- ولف براي تعيين تعداد مطلوب دانشجويان”، مشاوره.

۲۳        فرشته اميني ابيانه، “بررسي نقش مديريت مشاركتي در ارتقاء بهره وري نيروي انساني در شركت “، مشاوره.

۲۴        حسن دارستاني، “برآورد ميزان برق مصرفي مناطق ۱۶گانه با استفاده از زنجيرههاي ماركوف”، مشاوره.

۲۵        عليرضا گچبرزاده، “طراحي سيستم اطلاعاتي ساختار محصول شركت ايران خودرو”، مشاوره.

۲۶        مهدي فاتح راد، “طراحي مدل جامع جهت احداث يك مركز آموزش عالي و ارائه يك مطالعه “، مشاوره.

۲۷        رضا شايق، “طراحي مدل رياضي برنامه ريزي توليد پالايشگاه تهران”، مشاوره.

۲۸        بهمن حاجي پور، “طراحي مدل رياضي برنامه ريزي آرماني براي مسائل حمل و نقل مركب”، مشاوره.

۲۹        فريده عبائي، “تبيين الگوي مديريت رفتار سازماني و تأثير آن بر عملكرد كاركنان وزارت نيرو”، مشاوره.

۳۰        سعيد صحت، “بررسي پرتفوي شركت سرمايه گذاري بانك صادرات ايران”، مشاوره.

۳۱        تقي نوري، “بررسي بهره وري نيروي كار در شركت پارس سوئيچ”، مشاوره.

۳۲        مسعود صادقي، “بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر رضايت شغلي”، مشاوره.

۳۳        جواد رضائي زال، “بررسي مشكلات بازاريابي مركبات در بازارهاي خارجي”، مشاوره.

۳۴        كريم بيات، “تعيين ساختار نظام مديريت در واحد آموزش اداره كل آموزش فني”، مشاوره.

۳۵        احمدرضا صمصامي، “كاربرد مدل تصميم گيري چند معياره براي تحليل سود با استفاده از طراحي آزمايشات”، مشاوره.

۳۶        سعيد مدرس نيا، “الگويي براي تحليل مميز در حالت فازي با استفاده از طر احي آزمايشات”، مشاوره.

۳۷        مجيد فرزامي راد، “مدلسازي فرآيند تور مسافرتي بعنوان كالاي مصرفي بوسيلة منطق فازي”، مشاوره.

۳۸        علي اخوان قنادي، “طراحي ساختار سازماني شركت آب و فاضلاب كاشان”، مشاوره.

۳۹        محمدرضا فتح آبادي، “عوامل مؤثر دربازاريابي اقلام منتخب صادراتي خشكبار”، مشاوره.

۴۰        محمدحسن ناصري، “حسابرسي مالياتي و عوامل مؤثر بر دقت تشخيص حسابرسان سازمان مالياتي”، مشاوره.

۴۱        زهرا پايدار، “بررسي رابطه بين سبك مديريت آموزش با رضايت شغلي و ثبات و ماندگاري”، مشاوره.

۴۲        مهدي كسرائي پور، “بررسي و مقايسه آثار برقراري و لغو پيمان ارزي بر ميزان صادرات غير نفتي”، مشاوره.

۴۳        نادر يكتا، “بررسي علل نوسان شديد بازدهي و قيمت سهام در بورس شغلي و ثبات و ماندگاري”، مشاوره.

۴۴        ناصر محمدخانلو، “ارزيابي اثربخشي ابزارهاي تحليل فني در تحليل بازدهي اوراق بهادار”، مشاوره.

۴۵        حسين چرخ انداز، “بررسي موانع و مشكلات عمده گشايش به موقع اعتبارات اسنادي وارداتي”، مشاوره.

۴۶        كمال ميانداري، “بررسي متغيرهاي اثرگذار بر سبك رهبري مديران ادارات كل استان زنجان”، مشاوره.

۴۷        محمدرضا فرهادي، “بررسي عوامل مؤثر فرهنگي بر اثربخشي رؤساي ادارات و سازمانهاي”، مشاوره.

۴۸        سيد مهدي حسيني، “استفاده از تكنيك هاي علم مديريت در ارائه اطلاعات حسابداري مديريت”، مشاوره.

۴۹        طاهر ايزدي، “بررسي همبستگي نظام انتخاب و انتصاب مديران و كار آمدي كاركنان در استانداري فارس و فرمانداريهاي تابعه”، مشاوره.

۵۰        رضا حيدري، “كاربرد شبكه حداقل هزينه جريان چند محوله اي درشركت پخش پگاه”، مشاوره.

۵۱        بهروز محمدي كهنه، “بررسي علل مقاومت كاركنان در مقابل اصلاح و بهينه سازي سيستم ها”، مشاوره.

۵۲        محمد ايوبي اردكان، “بررسي موانع جذب تبليغات تلويزيوني شركتهاي توليدي مستقر در تهران “، مشاوره.

۵۳        علي مهري، “بررسي و تعيين عوامل مؤثر برافزايش فروش و طراحي الگوي مناسب”، مشاوره.

۵۴        عباس آرگون، “بررسي فرهنگ سازماني تاثير آن بر شيوه تصميم گيري مديران درسازمان”، مشاوره.

۵۵        رحمت ا… قلي پور، “بررسي نقش مؤلفه هاي ارزش بر كاهش فشار عصبي مديران و كاركنان”، مشاوره.

۵۶        رضا آصفي، “رابطه تصميم گيري مشاركتي با رضايت شغلي كاركنان شركت راه آهن”، مشاوره.

۵۷        خدابخش، “طراحي الگو و سنجش بهره وري در صنعت حمل و نقل جاده اي “، راهنمايي.

۵۸        مرتضي اشرفي، “بررسي ظرفيت كشتارگاه صنعتي دام در اراك و تعيين ظرفيت كشتارگاه”، راهنمايي.

۵۹        جيران محمدي، “طراحي الگوي برنامه ريزي نيروي انساني در وزارت بهداشت و درمان”، راهنمايي.

۶۰        غلامعباس احساني، “تاثير ارزشيابي عملكرد كاركنان بر اثر بخشي عملكرد نيروي انساني”، مشاوره.

۶۱        سيد حيدر ميرفخرالدين، “طراحي مدل برنامه ريزي آرماني كسري”، راهنمايي.

۶۲        محمد نجفي، “سنجش كارايي شعب بانك سپه- رويكرد DEA  “، راهنمايي.

۶۳        امير افسر، “مدلسازي پيش بيني قيمت سهام- رويكرد شبكه عصبي فازي”، راهنمايي.

۶۴        منصور لعلي دستجردي، “رتبه بندي خروجي هاي توليدي و ارائه سيستم”، راهنمايي.

۶۵        فريبا موسوي زادگان، “تعيين قيمت تمام شده بهينه آب و فاضلاب”، راهنمايي.

۶۶        كبري رستميان، “طراحي سيستم خبره چند ؟ با رويكرد  MHDM “، راهنمايي.

۶۷        امير حسين عبدالعلي پور، “ارزيابي سازمان هاي بازرگاني استان “، راهنمايي.

۶۸        مجتبي كاوه، “اندازه گيري فازي وفاداري مشتريان”، راهنمايي.

۶۹        بيژن نهاوندي، “برنامه ريزي محصول با استفاده از بسط عملكرد”، راهنمايي.

۷۰        رضا فرهي بيلوئي، “طراحي مدل رياضي برنامه ريزي توليد”، راهنمايي.

۷۱        مريم دانشور، “طراحي و تبيين مدل ارزيابي عملكرد”، راهنمايي.

۷۲        مهدي تيزفهم، “شناسائي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر رضايت مشتري”، راهنمايي.

۷۳        سهيلا جاويدان، “ارزيابي عملكرد حوزه معاونت آموزشي دانشگاه”، راهنمايي.

۷۴        شيرين شاهرخ، “طراحي مدل برنامه ريزي مواد و محصول”، راهنمايي.

۷۵        محمد برازنده جدي، “شناسايي و اولويت بندي شاخصها”، راهنمايي.

۷۶        ليلا مشكاني فراهاني، “ارائه الگوي مكان يابي نمايندگي ها”، مشاوره.

۷۷        عليرضا نجارصراف، “ارائه الگوي بهينه جهت بودجه ريزي عملياتي”، راهنمايي.

۷۸        مهدي داوطلب، “طراحي مدل رياضي تأمين و توزيع″، راهنمايي.

۷۹        رضا عباسي، “طراحي مدل پويايي سنجش كارآيي”، راهنمايي.

۸۰        مهران رهبري، “طراحي مدل رياضي برنامه ريزي توليد”، مشاوره.

۸۱        سيروس كريمي، “پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبت هاي حسابداري با رويكرد شبكه هاي عصبي”، راهنمايي.

۸۲        حميده اسكندري، “بررسي ميزان موفقيت سيستم ارزشيابي كاركنان وزارت نيرو”، مشاوره.

۸۳        منظر ارمند پيشه، “اولويت بندي عوامل مؤثر بر عملكرد مديران مدارس شهرستان”، راهنمايي.

۸۴        حامد دهقانان، “تدوين فرآيند ارزيابي جامع عملكرد شبكه خبر سيما بر اساس مدل سنجش ارزش عمومي”، راهنمايي.

۸۵        روح ا… رازيني، “طراحي مدل انتخاب نيروي انساني با استفاده از فنون  MADM “، راهنمايي.

۸۶        حامد صداقت گويان، “طراحي مدل رياضي استراتژي تامين”، راهنمايي.

۸۷        آرش آقاجاني، “تدوين متدولوژي غربالگري فازي در سنجش مشخصه هاي مديران بر مبناي نهج البلاغه”، راهنمايي.

۸۸        حسين عظيمي، “تعيين عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري در شركتهاي صنعتي استان زنجان با رويكرد  MADM “، راهنمايي.

۸۹        علي عبداللهي، “ارزبابي مدل تصميم گيري چندشاخصه براي اندازه گيري بهرهوري منابع انساني”، راهنمايي.

۹۰        مجيد آقايي، “طراحي مدل رياضي تركيب بهينه خريدهاي خارجي”، راهنمايي.

۹۱        محمد رضا صفر نواده، “پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغيرهاي خاص”، راهنمايي.

۹۲        محمد علي ابراهيميان، “تعيين استراتژي بهينه با استفاده از مدلهاي چند معياره(MCDM ) “، راهنمايي.

۹۳        روح ا… رضوي، “بورس اوراق بهادار و تحقق بند ج اصل ۴۴ قانون اساسي: چالش ها و موانع″، مشاوره.

۹۴        يعقوب رشنوادي، “طراحي مدل رياضي تدوين استراتژي با رويكرد فازي”، مشاوره.

۹۵        موسي احمدي، “بررسي منحني عمر محصولات ايران خودرو و تبيين استراتژيهاي بازاريابي”، مشاوره.

۹۶        پويا جوانبخت، “طراحي مدل رياضي شبكه بازرسي مهندسي ايران (IEI) “، راهنمايي.

۹۷        عليرضا فتحي پور، “طراحي مدل تصميم گيري چند معياره(MCDM)  جهت تعيين عوامل مؤثر بر انتخاب نوع هواپيماهاي مسافربري، در شركت هواپيمايي آسمان”، راهنمايي.

۹۸        بابك ظهري، “طراحي مدل رياضي برنامه ريزي توليد در صنعت كاشي(كاشي نيلو)”، راهنمايي.

۹۹        يوسف موسي پور، “بررسي و ارزيابي نتايج حاصل از اجراي مهندسي مجدد فرايندهاي كاري  (BPR) در اداره حسابداري حقوق و مزاياي معاونت مالي شركت ايران خودرو”، راهنمايي.

۱۰۰      عليرضا تركاشوند، “مقايسه عملكرد گروههاي آموزشي دانشكده علوم انسانس دانشگاه تربيت مدرس از ابعاد آموزشي و پژوهشي با استفاده از مدلDEF “، راهنمايي.

۱۰۱      محمدمحسن ميرباقر آجرپز، “كاربرد الگوريتم ژنتيك در موازنه خط مونتاژ( مورد مطالعه زرين خودرو)”، راهنمايي.

۱۰۲      كامران قرباني آقبلاق، “طراحي مدل رياضي براي ارزيابي و رتبه بندي دانشكده هاي مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با رويكرد تحليل دادههاي فراگير”، راهنمايي.

۱۰۳      عليرضا حيدري، “طراحي مدل تصميم گيري چند شاخصه MADM  براي اندازه گيري بهره وري نيروي انساني در شركت ساپكو”، راهنمايي.

۱۰۴      اسفنديار محمدي، “بررسي موانع بودجه بندي در استان ايلام و ارائه راهكار مناسب”، راهنمايي.

۱۰۵      محمدعلي مخلصي، “ارائه الگوئي براي اولويت بندي سرمايه گذاري در تحقيقات صنايع دفاعي”، راهنمايي.

۱۰۶      علي ابريشمي، “طراحي مدل تصميم گيري چند شاخصه (MADM)  جهت تعيين و تبيين عوامل انتخاب پيمانكار براي حفاري تونل”، راهنمايي.

۱۰۷      عابدين عرب صادق آبادي، “تعيين شاخصهاي بهره وري در بخش بهره برداري واحدهاي بخار شركت مديريت توليد برق زرگان با رويكرد MADM “، راهنمايي.

۱۰۸      جلال الدين اولادي، “بررسي تطبيقي عملكرد واحدهاي سيكل تركيبي با واحدهاي بخار در حوزه برق منطقه اي تهران”، راهنمايي.

۱۰۹      علي صادقي، “طراحي مدل تخصيص بهينه منابع سرمايه گذاري طرحهاي عمراني در شركت آب و فاضلاب استان مركزي”، راهنمايي.

۱۱۰      علي اكبر قربان خان، “طراحي مدل رياضي روشهاي پيش بيني تركيبي براي مصرف آب مشتركين مسكوني در شركت آب و فاضلاب شميرانات”، راهنمايي.

۱۱۱      سيدباقر بابائي چگيني، “طراحي مدل رياضي برآورد عرضه و تقاضاي انرژي الكتريكي در شركت توزيع نيروي برق قزوين به منظور بهينه سازي مصرف”، راهنمايي.

۱۱۲      افشين صمصامي، “تدوين فرايند اجرايي عارضه يابي سازماني”، راهنمايي.

۱۱۳      مهدي فدائي اشكيكي، “بررسي ميزان آشنايي تئوريك مديران با فنون MS و استفاده عملي از آنها در صنايع توليد(۵۰ نفر كاركن و بيشتر): تهران”، راهنمايي.

۱۱۴      مسلم علي محمد لو، “طراحي مدل رياضي مديريت موجودي در زنجيره تأمين”، راهنمايي.

۱۱۵      داود غلامرضايي، “طراحي مدل تحليل پوششي داده هاي فازي براي رتبه بندي استانهاي كشور”، راهنمايي.

۱۱۶      نادر عندليب اردكاني، “طراحي مدل رياضي برنامه ريزي توليد در صنعت سيمان (فارس)”، راهنمايي.

۱۱۷      محمد ملك، “تجزيه و تحليل علل انحراف از برنامه پنج سال اول برنامه ريزي استراتژيك شركت آذرآب از ديدگاه مديران، رؤسا و كارشناسان”، راهنمايي.

۱۱۸      منصور محمدي، “طراحي يك مدل MADA  به منظور اولويت بندي پيشنهادهاي تأمين كنندگان مواد، قطعات و تجهيزات در مناقصات داخلي صنايع آذرآب”، راهنمايي.

۱۱۹      احمد عيسي خاني، “طراحي مدل رياضي ارزيابي كارايي گروههاي آموزشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس با استفاده از تحليل پوششي دادها(DEA) “، راهنمايي.

۱۲۰      بهرام مختاري، “نقش تئوري ترجيحي بر نحوه تأمين مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، راهنمايي.

۱۲۱      فرشيد محمدنژاد، “طراحي سيستم پشتيباني تصميم با رويكرد فازي در تعيين تركيب بهينه قطعات شركت البرز قطعه”، راهنمايي.

۱۲۲      محسن نعيمي، “اولويت بندي تأثير فاكتورهاي غير كلامي در مخاطبان تبليغات تلويزيني(مقايسه تطبيقي بين AHP و SWA)”، مشاوره.

۱۲۳      ميثم لطيفي، “شناسايي و وزن دهي معيارهاي انتخاب و انتصاب مديران منابع انساني در بخش دولتي”، مشاوره.

۱۲۴      محمد ثريانژاد، “بررسي ارتباط خطي(مدلهاي خطي) و ارتباط غير خطي(مدلهاي خطي) نسبتهاي مالي با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، مشاوره.

۱۲۵      محمدرضا آسيون، “بررسي رابطه سبك هاي تصميم گيري مديران شعب بانك ملت با عملكرد شعب(سرپرستي منطقه يك)”، مشاوره.

۱۲۶      علي بنيادي نائيني، “طراحي مدل رياضي اندازه گيري عملكرد حوزه ستادي وزارت صنايع معادن”، راهنمايي.

۱۲۷      محمد خانگلدي، “طراحي مدل تركيب بهينه ورودي دانشجويان دانشگاه امام صادق عليه السلام”، راهنمايي.

۱۲۸      عباس رضايي پندري ، “مدلسازي رياضي ارزيابي و انتخاب پرتفوليو سهام در بورس تهران”، مشاوره.

۱۲۹      نويد جعفري نژاد، “طراحي مدل رياضي مديريت زنجيره ي عرضه”، راهنمايي.

۱۳۰      احمد رضا كريمي اشني، “امكان سنجي اجراي برنامه ي مالكيت سهام كاركنان  (ESOP) در بانكداري مشول اصل ۴۴ قانون اساسي ج.ا. ايران”، راهنمايي.

۱۳۱      نيما علي بابايي، “طراحي مدل رياضي كاهش بار و جابجايي ميزان توليد نيروگاهها در شرايط اضطراري شبكه انتقال برق”، راهنمايي.

۱۳۲      فاطمه قيطاسي، “طراحي مدل رياضي تخصيص اعتبارات بنگاههاي كوچك و زود بازده در وزارت كار و امور اجتماعي”، راهنمايي.

۱۳۳      شهرام خواجه نصيري، “طراحي مدل رياضي در انتخاب روش انتقال تكنولوژي”، راهنمايي.

۱۳۴      محمدوحيد سبط، “طراحي مدل انتخاب داوطلبان آزمون هاي ورودي با رويكرد داده كاوي”، راهنمايي.

۱۳۵      فرشيد جواهرمنش، “جانمايي دپوهاي تعميراتي واگن هاي مسافري با استفاده از مدل جانمايي- تخصيص”، راهنمايي.

۱۳۶      مريم احقاقي، “طراحي مدل رياضي اولويت بندي محورهاي پژوهشي در صنعت گردشگري با رويكرد  MADM “، مشاوره.

۱۳۷      مهسا سعدي نام، “طراحي مدل سري زماني براي پيش بيني فروش شركت نفت پارس″، راهنمايي.

۱۳۸      حامد فلاح تفتي، “استفاده از تكنيك برنامه ريزي آرماني فازي براي برنامه ريزي توليد در شركت فرآورده هاي نسوز پارس″، مشاوره.

۱۳۹      مهشيدالسادات محمدي جهرمي، “طراحي مدل رياضي تركيب پرتفوي رشته هاي بيمه اي در سركت بيمه پارسيان”، راهنمايي.

۱۴۰      سمانه سقالرزاده، “طراحي مدل شبيه سازي در محيط عدم اطمينان با استفاده از اعداد فازي”، راهنمايي.

۱۴۰      ابوذر غلامعلي زاده، “طراحي مدل رياضي بودجه ريزي اعتبارات عمراني وزارت راه و ترابري”، مشاوره.

۱۴۲      داوود عندليب اردكاني، “طراحي مدل رياضي كسري برنامه ريزي توليد در شركت مبل خاورميانه (چوفا) با رويكرد فازي”، راهنمايي.

۱۴۳      احسان عسكريان دماوندي، “بررسي امكان تحليل جذابيت برون سپاري فرآيندهاي مديريت منابع انساني با رويكرد (MADM) “، راهنمايي.

۱۴۴      مريم شريعتي راد، “طراحي مدل رياضي گسترش عملكرد كيفيت (QFD)  با رويكرد فازي ) مورد مطالعه شركت سيمان لارستان) “، راهنمايي.

۱۴۵      عليرضا طاهري، “ارزيابي و كقايسه كارآيي روشهاي متاميورسينك و متد كلاسيك در حل مسائل غول پيكر”، راهنمايي.

۱۴۶      حامد عباسي، “طراحي مدل رياضي انعطاف پذيري سيستم توليدي ( مطالعه موردي: شركت ساپكو)”، راهنمايي.

۱۴۷      محبوبه كريمي، “طراحي مدل ارزيابي عملكرد كارت امتيازي متوازن با رويكرد پويايي سيستم”، راهنمايي.

۱۴۸      فرديس صمصامي، “طراحي مدل رياضي براي بخش بندي بازار دارو با رويكرد شبكه هاي عصبي (مورد كاوي بازار دارو در ايران )”، مشاوره.

۱۴۹      اسماعيل شاه طهماسبي، “اندازه گيري كارايي كشور ايران در مقايسه با كشور هاي منتخب بر اساس صادرات غير نفتي(DEA) “، مشاوره.

۱۵۰      محمد صفري كهره، “تجزيه و تحليل ارزش دراز مدت مشتري  (CLV) به منظور بخش بندي و مديريت سودآوري مشتريان مورد مطالعه: بانك ملي ايران”، مشاوره.

۱۵۱      سميه قرباني اورنجي، “مقايسه ارزش¬ها و شايستگي هاي مديران دولتي و خصوصي بر مبناي پيمايش  MVP در ايران”، مشاوره.

۱۵۲      مهسا پيشدار؛ “اندازه گيري چابكي سازمان و تعيين متدولوژي چابكي”، راهنمايي.

۱۵۳      مهدي قصاب پور دهخوارقاني، “اولويت بندي عوامل موثر بر اجراي ERP با رويكرد فازي”، راهنمايي.

۱۵۴      سميه خلوصي، “طراحي مدل رياضي تخصيص منابع مالي به پروژه هاي ايميدرو”، راهنمايي.

۱۵۵      حسام الدين پدرام، “مقايسه عملكرد بانك با رويكرد تحليل پوششي داده هاي فازي”، راهنمايي.

۱۵۶      فرزانه خسرواني، “طراحي مدل رياضي برنامه ريزي سفارش مبتني بر رويكرد كارت امتيازي متوازن”، راهنمايي.

۱۵۷      محمد زارعي محمود آبادي، “طراحي مدل رياضي ارزيابي شركت هاي كاشي و سراميك استان يزد: رويكرد تركيبي DEA و BSC”، راهنمايي.

۱۵۸      احمدرضا رئوفيان، “بهينه سازي گسترش عملكرد كيفيت با استفاده از برنامه ريزي فيزيكي خطي (مطالعه موردي: شركت مجتمع صنعتي اسفراين)”، راهنمايي.

۱۵۹      علي احساني، “مدل رياضي مسير يابي حمل و نقل مواد خطرناك در جاده هاي كشور (مطالعه موردي: ماده MTBE)”، راهنمايي.

۱۶۰      زينب رضايي، ” ارزيابي خوشه صنعتي مبلمان يافت‌آباد-تهران”، راهنمايي.

۱۶۱      نكيسا تقا، “مديريت ريسك در پروژه هاي نفت و گاز مورد:پروژه فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبي ناحيه C”، راهنمايي.

۱۶۲      ميلاد هادي زاده، “طراحي مدل رياضي مكان يابي دستگاههاي خودپرداز (ATM) مورد: منطقه ۶ تهران”، راهنمايي.

۱۶۳      مجتبي رسولي، “امكان سنجي پياده سازي بودجه ريزي بر مبناي نتايج (مورد: دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري)”، راهنمايي.

۱۶۳      پويا الفتي، “طراحي مدل استخدام داوطلبان آزمون هاي ورودي شركت پايانه هاي نفتي ايران با رويكرد داده كاوي”، راهنمايي.

۱۶۴      حميده غريبي يامچي، “برنامه ريزي نيروي انساني با رويكرد قطعي و فازي”، راهنمايي.

۱۶۵      حامد تاجميررياحي، “بررسي كارآيي شركتهاي كارگزاري بر اساس عملكرد حرفه اي مبتني بر معيارهاي اسلامي (رويكرد DEA)”، راهنمايي.

۱۶۶      علي ابراهيمي، “سنجش كارآيي و رتبه بندي ادارات آموزش و پرورش با رويكرد تحليل پوششي داده ها (مورد مطالعه: استان تهران)”، راهنمايي.

۱۶۷      عليرضا قرباني، “مقايسه كارآيي بانكداري اسلامي و بانكداري متعارف با رويكرد مرز تصادفي (مورد مطالعه جمهوري اسلامي ايران و مالزي)”، راهنمايي.

۱۶۷      محمدحسن ذوالانواري، “اندازه گيري كارآيي بانك ها با استفاده از تحليل پوششي داده ها بر مبناي شاخص هاي كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي: شعب بانك پاسارگارد)”، راهنمايي.

۱۶۸      خديجه مصطفايي، “طراحي مدل بودجه ريزي عملياتي با رويكرد تلفيقي انگاره نگاري شناختي و سلسله مراتبي (مورد مطالعه: مركز آمار ايران)”، راهنمايي.

۱۶۹      فرشيد اسماعيلي كاخكي، “طراحي مدل پويايي هاي سيستم نابرابري اجتماعي در ايران”، راهنمايي.

۱۷۰      سهيلا رودي، “طراحي مدل زنجيره تامين (شركت پزشكي صبا طب فرام)”، راهنمايي.

۱۷۱      راحيل شربتي، “طراحي مدل ارزيابي عملكرد شعب بانك با استفاده از رويكرد MADM فازي (مورد: بانك توسعه صادرات)”، راهنمايي.

۱۷۲      رامين سپهري،‌”طراحي مدل رياضي پرداخت كارانه كاركنان سازمان- رويكرد ارزيابي عملكرد ۳۶۰ درجه (مورد مطالعه: سازمان ملي بهره وري)”، راهنمايي.

۱۷۳      عليرضا رودباري، “طراحي مدل برنامه ريزي توليد سلسله مراتبي (HPP) در زنجيره تامين (صنعت خودرو)”، راهنمايي.

۱۷۴      عارفه احمدي ندوشن، “طراحي مدل رياضي بهينه سازي استوار زنجيره لجستيك (مورد مطالعه: كارخانه پلاستيران)”، راهنمايي.

۱۷۵      سيد فاضل موسوي، “طراحي مدل زنجيره تامين با رويكرد استوار (مورد: شركت ساپكو)”، راهنمايي.

۱۷۶      علي قاهري، “طراحي مدل رياضي زنجيره تامين با رويكرد تئوري بازي (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند)”، راهنمايي.

۱۷۷      مهدي تركمني، “طراحي مدل رياضي مكان يابي مساجد (مورد مطالعه: مساجد منطقه ۲ شهرداري تهران)”، راهنمايي.

۱۷۸      مهرناز گنجي، ” طراحي مدل انتخاب تجهيزات كنترل آلودگي هوا با رويكرد فازي”، راهنمايي.

۱۷۹      وحيده دلير، ” طراحي مدل رياضي مكانيابي سوخت و بنزين”، راهنمايي.

۱۸۰      اردشير ميرزا حسن خان، ” طراحي مدل احتمالي مديريت عملكرد: صنعت تورگرداني”، راهنمايي.

۱۸۱      صاق داج خوش، ” طراحي مدل اخلاق كسب و كار با رويكرد تحليل شبكه اي فازي”، راهنمايي.

۱۸۲      زهرا كلانتري بنادكي ، ” رتبه بندي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي با رويكرد تحليل پوششي داده هاي استوار”، راهنمايي.

۱۸۳      محمد رضا اميني، ” طراحي مدل بودجه ريزي عملياتي با رويكرد استوار- فازي”، راهنمايي.

۱۸۴      حميد رضا خسروانيان، ” طراحي مدل زنجيره تامين و توزيع در صنعت پخش با رويكرد شبكه اي”، راهنمايي.

۱۸۵      محسن خير آباد، ” طراحي مدل زنجيره تامين سبز″، راهنمايي.

مسؤوليت هاي اجرايي:

۱          رئيس مركز آمار ايران، ادامه دارد.

۲          نماينده مجلس شوراي اسلامي دوره ي هفتم، ۴ سال.

۳          رئيس دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، ۲ سال.

۴          رئيس مركز مطالعات مديريت و بهره وري ايران، ۶ سال.

۵          معاون آموزشي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، ۲ سال.

۶          معاون اداري و مالي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، ۲ سال.

۷          مدير گروه مديريت دانشگاه تربيت مدرس، ادامه دارد.

۸          مدير گروه مديريت صنعتي دانشگاه امام صادق، ادامه دارد.

۹          سردبير مجله پژوهش هاي مديريت در ايران، دانشگاه تربيت مدرس، ادامه دارد.

۱۰        سردبير فصلنامه مديريت عمومي ايران دانشگاه سيستان و بلوچستان، ادامه دارد.

۱۱        دبير علمي كنگره بين المللي بودجه ريزي عملياتي، از سال ۱۳۸۵ ادامه دارد.

۱۲        عضو كميسيون علمي-راهبردي تحقق چشم انداز ج. ا. ايران مجمع تشخيص مصلحت نظام، ۳ سال.

۱۳        عضو گروه برنامه ريزي و مديريت نيروي انساني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۲ سال.

۱۴        عضو ناظر در هيأت عالي واگذاري سهام، مجلس شوراي اسلامي، ۴ سال.

۱۵        عضو هيأت امناي دانشگاه تربيت مدرس، ادامه دارد.

۱۶        عضو هيأت امناي دانشگاه ايلام، ۲ سال.

۱۷        عضو هيأت نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي، رياست جمهوري، ادامه دارد.

۱۸        عضو هيأت امناء موسسات پژوهشي منطقه ۲ وزارت علوم، تحقيات و فناوري، ادامه دارد.

۱۹        عضو هيأت مميزه دانشگاه تربيت مدرس، ۳ سال.

۲۰        عضو هيأت مميزه دانشگاه آزاد اسلامي ۱۳۹۰ ادامه دارد.

۲۱        عضو هيأت مميزه دانشگاه پيام نور، ۲ سال.

۲۲        عضو شوراي برنامه ريزي راهبردي در آموزش عالي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري، ۲ سال.

۲۳        عضو شوراي تحول اداري وزارت امور قتصاد ي و دارايي، ۳ سال.

۲۴        عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي مديريت صنعتي دانشگاه علامه طباطبايي، ادامه دارد.

۲۵        عضو هيأت تحريريه مجله مدرس علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، ادامه دارد.

۲۶        عضو هيأت تحريريه پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران، ادامه دارد.

۲۷        عضو هيأت تحريريه پژوهشهاي مديريت در ايران، دانشگاه تربيت مدرس، ادامه دارد.

۲۸        عضو هيأت تحريريه فصلنامه فرهنگ مديريت، دانشگاه تهران، ۸۲-۸۵٫

۲۹        عضو هيأت تحريريه فصلنامه مديريت صنعتي، دانشگاه تهران، ادامه دارد.

۳۰        عضو شوراي تخصصي گروه حسابداري، دانشگاه تربيت مدرس، ادامه دارد.

۳۱        عضو شوراي تخصصي گروه مديريت فن آوري اطلاعات، دانشگاه تربيت مدرس، ادامه دارد.

۳۲        عضو شوراي تخصصي گروه مديريت، دانشگاه تربيت مدرس، ادامه دارد.

۳۳        عضو شوراي حمايتي جوانان وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، ۲ سال.

۳۴        عضو كمتيه پژوهشي انتشارات سمت، ۶ سال.

۳۵        عضو كميته برنامه ريزي گروه مديريت، وزارت علوم، تحقيات و فناوري، ادامه دارد.

۳۶        عضو كميته تخصصي علوم انساني شانزدهمين و هفدهمين دوره جشنواره خوارزمي.

۳۷        عضو كميته علمي پنجمين و ششمين كنفرانس مجموعه هاي فازي و كاربردهاي آن وزارت علوم، تحقيات و فناوري.

۳۸        عضو كميته علمي كنفرانسEROPA، دو دوره.

۳۹        عضو كميته علمي گروه مديريت جشنواره بين المللي فارابي، وزارت علوم تحقيقات و فن آوري.

۴۰        عضو كميته كار آفريني دانشگاه تربيت مدرس، ادامه دارد.

۴۱        عضو هيأت موسس انجمن مهندسي بهره وري صنعت برق ايران در وزارت نيرو.

۴۲        عضو ستاد نهمين جشنواره شهيد رجايي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سه دوره.

۴۳        عضو هيأت داوري مقالات Expert Systems With Applications، ادامه دارد.

۴۴        عضو هيأت داوري مقالات Journal of the Operationsal Research Society، ادامه دارد.

۴۵        عضو هيأت داوري مقالات Singapore Management Review، ادامه دارد.

۴۶        عضو هيأت داوري مقالات Journal of Supply Chain Management، ادامه دارد.

۴۷        عضو هيأت داوري مقالات علمي پژوهشي پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه شيراز، ادامه دارد.

۴۸        عضو هيأت داوري مقالات علمي پژوهشي فصلنامه اقتصاد مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان، ادامه دارد.

۴۹        عضو هيأت داوري مقالات علمي پژوهشي فصلنامه بين المللي علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، ادامه دارد.

۵۰        عضو هيأت داوري مقالات علمي پژوهشي فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، ادامه دارد.

۵۱        عضو هيأت داوري مقالات علمي پژوهشي فصلنامه پژ‍وهشنامه بازرگاني موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ادامه دارد.

۵۲        عضو هيأت داوري مقالات علمي پژوهشي فصلنامه دانش مديريت دانشگاه تهران، ادامه دارد.

۵۳        عضو هيأت داوري مقالات علمي پژوهشي فصلنامه دانشكده فني دانشگاه تهران، ادامه دارد.

۵۴        عضو هيأت داوري مقالات علمي پژوهشي فصلنامه دانشور دانشگاه شاهد، ادامه دارد.

۵۵        عضو هيأت داوري مقالات علمي پژوهشي فصلنامه شريف دانشگاه صنعتي شريف، ادامه دارد.

۵۶        عضو هيأت داوري مقالات علمي پژوهشي فصلنامه علوم اداري دانشگاه فردوسي مشهد، ادامه دارد.

۵۷        عضو هيأت داوري مقالات علمي پژوهشي فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي وزارت نفت، ادامه دارد.

۵۸        عضو هيأت داوري مقالات علمي تخصصي كنفرانس بين المللي مديريت، ادامه دارد.

۵۹        رئيس هيأت مديره انجمن علوم مديريت ايران، ۱۳۹۲ ادامه دارد.

۶۰        رئيس هيأت مديره انجمن مديريت صنعتي ايران، ۱۳۹۲ ادامه دارد.

۶۱        عضو گروه علمي علوم اقتصادي، مديريت و حسابداري، جشنواره بين‌المللي فارابي، ۱۳۹۲ ادامه دارد.

۶۲        سردبيري مجله Asian Journal of Management Science and Application’s (AJMSA).

نشان ها و جوايز علمي:

۱          استاد نمونه، دانشگاه تربيت مدرس، سال‌هاي ١٣٧٩، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱٫

۲          رتبه اول مقاله علمي در حوزه مديريت ، جشنواره ملي شهيد رجا ئي، ١٣٧٩

۳          پژوهشگر برگزيده اولين كنگره نهج البلاغه، كشوري، ١٣٨٠

۴          پژوهشگر برگزيده دومين كنگره نهج البلاغه، كشوري، ١٣٨٢

۵          استاد راهنماي برگزيده كشور، كشوري، ١٣٨٣

۶          پژوهشگر برتر ، دانشگاه تربيت مدرس ،۱۳۸۴٫

۷          ديپلم افتخار، آكادمي ملي نخبگان، ۱۳۸۶٫

۸          دريافت نشان ملی درجه ۲ پژوهش، كشوري، ۱۳۹۱٫

۹          كسب رتبه دوم دانشمندان پرتأليف ايران در حوزه علوم انساني بر اساس پايگاه استنادي علوم جهان اسلام،۱۳۹۲

۱۰        كسب رتبه مؤلف برگزيده، اولين نمايشگاه آثار علمي همكاران و بازنشستگان، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، ۱۳۹۲٫

۱۱        پژوهشگر برتر گروه علوم انساني چهاردهمين جشنواره ملي پژوهشگران و فناوران برتر، وزارت علوم تحقيقات و فناوري-ستاد ملي هفته پژوهش و فناوري، ۱۳۹۲