برگزاري جلسه گروه مطالعات مديريت در اسلام و ايران
۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵
كاربرگ هاي آموزشی دانشكده
۷ اردیبهشت, ۱۳۹۵
نمایش همه

برگزاري جلسه سوم گروه معارف اسلامي و مديريت بازرگاني

باسمه تعالي

در مورخه ۹۵-۰۲-۰۷ حلسه ۹۵۳ كروه معارف اسلامي و مديريت بازرگاني با حضور رياست محترم گروه و اعضاي آن برگزار و موارد ذيل به تصويب رسيد:

 

دريافت صورت جلسه گروه بازرگاني ۹۵۳