گزارش عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده
۳ شهریور, ۱۳۹۶
گزارش فعاليت‌ها و اقدامات معاونت آموزشي
۱۱ شهریور, ۱۳۹۶
نمایش همه

دروس رشته معارف اسلامي و مديريت

دروس رشته معارف اسلامي و مديريت به شرح زیر است.

 

دروس عمومي، پايه و معارف اسلامي

حيطه عنوان درس واحد ساعت نوع پيش‌نياز
عمومي (کارشناسي) زبان و ادبيات فارسي(۱) ۲ ۲ نظري
زبان و ادبيات فارسي(۲) ۱ ۲ نظري
تربيت بدني (۱) ۱ ۲ نظري-عملي
تربيت بدني (۲) ۱ ۲ نظري – عملي تربيت بدني (۱)
مهارتهاي تحصيلي ۱ ۲ نظري _ عملي
اخلاق عملي(۱) ۱ ۲ نظري _ عملي
اخلاق عملي(۲) ۱ ۲ نظري _عملي اخلاق عملي(۲)
تدبير زندگي (۱) ۱ ۲ نظري _عملي
تدبير زندگي (۲) ۱ ۲ نظري _عملي تدبير زندگي (۱)
جريان‌شناسي تاريخ معاصر ۲ ۲ نظري
جمع ۱۲ ۲۴
منطق منطق (۱) ۲ ۲ نظري – عملي
منطق (۲) ۲ ۲ نظري – عملي منطق (۱)
جمع ۶ ۴
عقايد انديشة اسلامي (۱) ۲ ۲ نظري
انديشة اسلامي (۲) ۲ ۲ نظري انديشة اسلامي (۱)
انديشة اسلامي (۳) ۲ ۲ نظري انديشة اسلامي (۲)
انديشة اسلامي (۴) ۲ ۲ نظري انديشة اسلامي (۳)
مهدويت و تمدّن جهاني اسلام ۲ ۲ نظري انديشة اسلامي (۳)
علوم انساني-اسلامي ۲ ۲ نظري انديشة اسلامي (۴)
جمع ۱۲ ۱۲
تاريخ و سياست سيره و تاريخ تحليلي معصومين (ع) (۱) ۲ ۲ نظري
سيره و تاريخ تحليلي معصومين (ع) (۲) ۲ ۲ نظري سيره و تاريخ تحليلي معصومين (ع) (۱)
کليات تمدّن اسلامي ۲ ۲ نظري سيره و تاريخ تحليلي معصومين (ع) (۲)
مباني حکومت اسلامي و ولايت فقيه ۲ ۲ نظري
جمع ۸ ۸
قرآن تدبر و تفسير قرآن (۱) ۲ ۲ نظري انديشة اسلامي (۳)
تدبر و تفسير قرآن (۲) ۲ ۲ نظري تدبر و تفسير قرآن (۱)
تدبر و تفسير قرآن (۳) ۲ ۲ نظري تدبر و تفسير قرآن (۲)
تدبر و تفسير قرآن (۴) ۲ ۲ نظري تدبر و تفسير قرآن (۳)
تدبر و تفسير قرآن (۵) ۲ ۲ نظري تدبر و تفسير قرآن (۴)
جمع ۱۰ ۱۰
فقه فقه عمومي (۱) ۲ ۲ نظري قواعد عربي (۳)
فقه عمومي (۲) ۲ ۲ نظري فقه عمومي (۱)
فقه عمومي (۳) ۱ ۲ نظري فقه عمومي (۲)
فقه (۱) ۲ ۲ نظري ” فقه عمومي (۳)” و” اصول فقه (۲)”
فقه (۲) ۲ ۲ نظري فقه (۱)
فقه (۳) ۲ ۲ نظري فقه (۲)
فقه (۴) ۲ ۲ نظري فقه (۳)
فقه (۵) ۲ ۲ نظري فقه (۴)
فقه (۶) ۲ ۲ نظري فقه (۵)
اصول فقه (۱) ۲ ۲ نظري قواعد عربي (۴)
اصول فقه (۲) ۲ ۲ نظري اصول فقه (۱)
اصول فقه (۳) ۱ ۲ نظري اصول فقه (۲)
جمع ۲۲ ۲۴
زبان انگليسي زبان عمومي پيش‌نياز ۰ نظري_عملي
زبان عمومي(۱) ۳ ۴ نظري_عملي
زبان عمومي(۲) ۳ ۴ نظري_عملي زبان عمومي(۱)
زبان عمومي(۳) ۳ ۴ نظري_عملي زبان عمومي(۲)
زبان عمومي(۴) ۳ ۴ نظري_عملي زبان عمومي(۳)
زبان عمومي(۵) ۲ ۳ نظري_عملي زبان عمومي(۴)
زبان عمومي(۶) ۲ ۴ نظري_عملي زبان عمومي(۵)
زبان عمومي(۷) ۲ ۴ نظري_عملي زبان عمومي(۶)
جمع ۱۸ ۲۷
عربي مکالمه عربي (۱) ۲ ۴ عملي
مکالمه عربي (۲) ۲ ۴ عملي مکالمه عربي (۱)
قواعد عربي (۱) ۳ ۴٫۵ نظري
قواعد عربي (۲) ۳ ۴٫۵ نظري قواعد عربي (۱)
قواعد عربي (۳) ۳ ۴٫۵ نظري قواعد عربي (۲)
قواعد عربي (۴) ۳ ۴٫۵ نظري قواعد عربي (۳)
قرائت و ترجمه قرآن کريم(۱) ۱ ۲ نظري_عملي قواعد عربي (۲)
قرائت و ترجمه قرآن کريم(۲) ۱ ۲ نظري_عملي قرائت و ترجمه قرآن کريم(۱)
اعراب و ترجمه قرآن و نهج‌البلاغه ۳ ۴٫۵ نظري_عملي قواعد عربي (۴)
جمع ۲۱ ۲۹٫۵
روايت متون روايي و نهج‌البلاغه (۱) ۲ ۲ نظري اعراب و ترجمه قرآن و نهج‌البلاغه
متون روايي و نهج‌البلاغه (۲) ۲ ۲ نظري متون روايي و نهج‌البلاغه (۱)
جمع ۴ ۴
موضوعات انتخابي موضوعات انتخابي(۱) – روش تحقيق مقدماتي ۱ ۲ نظري
موضوعات انتخابي(۲) ۱ ۲ نظري
موضوعات انتخابي(۳) ۱ ۲ نظري
موضوعات انتخابي(۴) ۱ ۲ نظري
موضوعات انتخابي(۵) ۱ ۲ نظري
جمع ۵ ۱۰
جمع کل ۱۱۵ ۱۴۲٫۵

 

دروس تخصّصي (مشترک بين گرايش‌ها-کارشناسي-الزامي)

رديف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع واحد پيش‌نياز قبلي پيش‌نياز جديد
۱ جامعه‌شناسي سازماني ۲ ۲ نظري
۲ روان‌شناسي کار ۲ ۲ نظري
۳ آمار و کاربرد آن در مديريت ۱ ۱ ۲ نظري
۴ آمار و کاربرد آن در مديريت ۲ ۲ ۲ نظري آمار و کاربرد آن در مديريت ۱
۵ اقتصاد خرد ۳ ۳ نظري
۶ اقتصاد کلان ۳ ۳ نظري اقتصاد خرد اقتصاد خرد
۷ اصول و مباني رايانه ۱ ۲ نظري
۸ مباني و کاربرد کامپيوتر ۲ ۲ نظري
۹ کامپيوتر تکميلي ۱ ۲ نظري
۱۰ مباني سازمان و مديريت(۱) ۱ ۲ نظري
۱۱ مباني سازمان و مديريت(۲) ۲ ۲ نظري مباني سازمان و مديريت(۱) مباني سازمان و مديريت(۱)
۱۲ کاربرد رياضيات در مديريت ۳ ۳ نظري
۱۳ اصول حساب‌داري(۱) ۳ ۳ نظري
۱۴ اصول حساب‌داري(۲) ۳ ۳ نظري اصول حساب‌داري(۱) اصول حساب‌داري(۱)
۱۵ مديريت رفتار سازماني ۳ ۳ نظري ”  مباني سازمان و مديريت(۲)”

” روان‌شناسي کار”

”  مباني سازمان و مديريت(۲)

 

۱۶ مديريت منابع انساني ۲ ۲ نظري مديريت رفتار سازماني مديريت رفتار سازماني
۱۷ تحقيق در عمليات(۱) ۲ ۴ نظري کاربرد رياضيات در مديريت کاربرد رياضيات در مديريت
۱۸ تحقيق در عمليات(۲) ۲ ۴ نظري تحقيق در عمليات(۱) تحقيق در عمليات(۱)
۱۹ حقوق تجارت ۲ ۲ نظري
۲۰ مديريت توليد (غير از گرايش صنعتي) ۳ ۳ نظري تحقيق در عمليات(۲)
۲۱ اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن ۲ ۲ نظري
۲۲ حساب‌داري صنعتي(۱) ۳ ۳ نظري اصول حساب‌داري(۲) اصول حساب‌داري(۲)
۲۳ مديريت مالي(۱) ۲ ۲ نظري اصول حساب‌داري(۲) اصول حساب‌داري(۱)
۲۴ روش تحقيق ۳ ۳ نظري
۲۵ فنون تجزيه و تحليل سيستم‌ها و روش‌ها ۳ ۳ نظري
۲۶ سيستم‌هاي اطّلاعاتي مديريت ۳ ۳ نظري فنون تجزيه و تحليل سيستم‌ها و روش‌ها فنون تجزيه و تحليل سيستم‌ها و روش‌ها
۲۷ مديريت منابع اطّلاعاتي ۳ ۳ نظري سيستم‌هاي اطّلاعاتي مديريت
۲۸ فن‌آوري اطّلاعات ۳ ۳ نظري سيستم‌هاي اطّلاعاتي مديريت
۲۹ متون مديريت به زبان عربي ۱ ۲ نظري
۳۰ زبان تخصّصي مديريت(۱) ۱ ۲ نظري زبان انگليسي(۳) زبان انگليسي(۳)
۳۱ زبان تخصّصي مديريت(۲) ۱ ۲ نظري زبان تخصّصي مديريت(۱)

 

 

دروس تخصصي (بازرگاني-کارشناسي-الزامي)

رديف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع واحد پيش‌نياز قبلي پيش‌نياز جديد
۱ بازاريابي بين‌المللي ۲ ۲ نظري ” بازاريابي و مديريت بازار” و

” بازرگاني بين‌المللي”

” بازاريابي و مديريت بازار” و

” بازرگاني بين‌المللي”

۲ بازاريابي و مديريت بازار ۲ ۲ نظري
۳ بازرگاني بين‌المللي ۲ ۲ نظري اقتصاد کلان اقتصاد کلان
۴ حساب‌رسي ۲ ۲ نظري اصول حساب‌داري(۲) اصول حساب‌داري(۲)
۵ حقوق بازرگاني بين‌المللي ۲ ۲ نظري ” بازرگاني بين‌المللي” و

” حقوق تجارت”

” بازرگاني بين‌المللي” و

” حقوق تجارت”

۶ سياست بازرگاني ۲ ۲ نظري
۷ پول و ارز و بانک‌داري ۲ ۲ نظري اقتصاد کلان اقتصاد کلان
۸ مديريت مالي(۲) ۲ ۲ نظري مديريت مالي(۱) مديريت مالي(۱)
۹ تجارت الکترونيکي ۲ ۲ نظري بازاريابي و مديريت بازار
۱۰ سازمان‌هاي پولي و مالي بين‌‌المللي ۲ ۲ نظري پول و ارز و بانک‌داري پول و ارز و بانک‌داري

 

 

دروس تخصصي (صنعتي-کارشناسي-الزامي)

رديف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع واحد پيش‌نياز قبلي پيش‌نياز جديد
۱ مديريت توليد ۱ ۲ ۲ نظري
۲ مديريت توليد ۲ ۱ ۲ نظري مديريت توليد ۱
۳ حفاظت صنعتي ۲ ۲ نظري
۴ بررسي اقتصادي طرح‌هاي صنعتي ۲ ۲ نظري مديريت توليد مديريت توليد ۲
۵ کنترل پروژه ۲ ۲ نظري مديريت توليد مديريت توليد ۲
۶ کنترل کيفيت آماري ۳ ۳ نظري مديريت توليد مديريت توليد ۲
۷ مديريت کارخانه ۲ ۲ نظري مديريت توليد مديريت توليد ۲
۸ سيستم‌هاي خريد، انبارداري و توزيع ۲ ۲ نظري
۹ طرح‌ريزي، تعميرات و نگهداري ۲ ۲ نظري مديريت کارخانه مديريت توليد ۲
۱۰ کارسنجي و روش‌سنجي ۲ ۲ نظري بررسي اقتصادي طرح‌هاي صنعتي

کنترل کيفيت آماري”

مديريت توليد ۲
۱۱ حساب‌داري صنعتي(۲) ۳ ۳ نظري حساب‌داري صنعتي(۱) حساب‌داري صنعتي(۱)

 

 

دروس تخصصي (مالي-کارشناسي-الزامي)

رديف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع واحد پيش‌نياز قبلي پيش‌نياز جديد
۱ مديريت مالي(۲) ۲ ۲ نظري مديريت مالي(۱) مديريت مالي(۱)
۲ مهندسي مالي (مقدّماتي) ۲ ۲ نظري مديريت مالي(۲) مديريت مالي(۲)
۳ حساب‌رسي ۲ ۲ نظري اصول حساب‌داري(۲) اصول حساب‌داري(۲)
۴ مديريت مالي(۳) ۲ ۲ نظري مديريت مالي(۲) مديريت مالي(۲)
۵ بررسي موارد خاص در مديريت مالي ۲ ۲ نظري مديريت مالي(۲) مديريت مالي(۲)
۶ پول و ارز و بانک‌داري ۲ ۲ نظري اقتصاد کلان اقتصاد کلان
۷ سازمان‌هاي پولي و مالي بين‌المللي ۲ ۲ نظري سازمان‌هاي پولي و مالي سازمان‌هاي پولي و مالي
۸ مديريت سرمايه‌گذاري و ارزيابي اوراق بهادار ۲ ۲ نظري مديريت مالي(۱) مديريت مالي(۱)
۹ مديريت ريسک ۲ ۲ نظري مديريت مالي(۱) مديريت مالي(۱)
۱۰ سازمان‌هاي پولي و مالي ۲ ۲ نظري مديريت مالي(۲) پول، ارز و بانکداري

 

دروس تخصصي (دولتي-کارشناسي-الزامي)

رديف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع واحد پيش‌نياز قبلي پيش‌نياز جديد
۱ طراحي و تغييرسازمان ۲ ۲ نظري مباني سازمان و مديريت(۲) مباني سازمان و مديريت(۲)
۲ مباني علم اداره ۲ ۲ نظري مباني سازمان و مديريت(۲) مباني سازمان و مديريت(۲)
۳ مباني  سياست‌گذاري عمومي ۲ ۲ نظري مباني علم اداره مباني علم اداره
۴ سازوکارهاي نهادي در اداره امور عمومي ۲ ۲ نظري مباني علم اداره مباني علم اداره
۵ اداره امور عمومي تطبيقي و توسعه ۲ ۲ نظري مباني علم اداره مباني علم اداره
۶ اسلام، جوامع اسلامي و جهاني شدن ۲ ۲ نظري مباني  سياست‌گذاري عمومي مباني  سياست‌گذاري عمومي
۷ کارگاه مسائل عمومي و نظام اداري در ايران ۲ ۲ نظري مباني  سياست‌گذاري عمومي مباني  سياست‌گذاري عمومي
۸ اداره امور شهري ۲ ۲ نظري مباني  سياست‌گذاري عمومي مباني  سياست‌گذاري عمومي
۹ اقتصاد سياسي بين‌الملل ۲ ۲ نظري “اقتصاد خرد” و

” اقتصاد کلان”

“اقتصاد خرد” و

” اقتصاد کلان”

۱۰ مديريت استراتژيک بنگاه هاي‌اقتصادي ۲ ۲ نظري مباني علم اداره مباني علم اداره

 

دروس تخصصي (بازرگاني-کارشناسي ارشد-الزامي)

رديف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع واحد پيش‌نياز
۱ رفتار سازماني پيشرفته ۲ ۲ نظري
۲ تئوري‌هاي مديريت پيشرفته ۲ ۲ نظري
۳ تحقيق در عمليات پيشرفته ۲ ۲ نظري
۴ تحليل آماري ۲ ۲ نظري
۵ سيستم‌هاي اطّلاعاتي مديريت پيشرفته ۲ ۲ نظري
۶ مديريت استراتژيک ۲ ۲ نظري
۷ مديريت سرمايه‌گذاري ۲ ۲ نظري
۸ تصميم‌گيري در مسائل مالي ۲ ۲ نظري
۹ مديريت منابع انساني پيشرفته ۲ ۲ نظري
۱۰ پايان‌نامه ۴ نظري
جمع ۲۲ ۱۸

 

 

دروس تخصصي (صنعتي-کارشناسي‌ارشد-الزامي)

رديف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع واحد پيش‌نياز
۱ تحليل آماري ۲ ۲ نظري
۲ رفتار سازماني پيشرفته ۲ ۲ نظري
۳ تئوري‌هاي مديريت پيشرفته ۲ ۲ نظري
۴ تحقيق در عمليات پيشرفته ۲ ۲ نظري
۵ سيستم‌هاي اطّلاعاتي مديريت پيشرفته ۲ ۲ نظري
۶ مديريت توليد پيشرفته ۲ ۲ نظري
۷ بررسي مسائل نيروي انساني در صنعت ۲ ۲ نظري
۸ کاربرد تئوري تصميم‌گيري در مديريت ۲ ۲ نظري
۹ مديريت استراتژيک صنعتي ۲ ۲ نظري
۱۰ پايان‌نامه ۴ نظري
جمع ۲۲ ۱۸

 

 

دروس تخصصي (مالي-کارشناسي‌ارشد-الزامي)

رديف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع واحد پيش‌نياز
۱ تحليل آماري ۲ ۲ نظري
۲ رفتار سازماني پيشرفته ۲ ۲ نظري
۳ تئوري‌هاي مديريت پيشرفته ۲ ۲ نظري
۴ کاربرد فنون پژوهش عملياتي در مديريت مالي ۲ ۲ نظري
۵ سيستم‌هاي اطّلاعاتي مديريت پيشرفته ۲ ۲ نظري
۶ مديريت مالي پيشرفته ۲ ۲ نظري
۷ بازار پول و سرمايه پيشرفته ۲ ۲ نظري
۸ مديريت سرمايه‌گذاري پيشرفته ۲ ۲ نظري
۹ مهندسي مالي پيشرفته ۲ ۲ نظري
۱۰ پايان‌نامه ۴ نظري
جمع ۲۲ ۱۸

 

دروس تخصصي (دولتي-کارشناسي‌ارشد-الزامي)

رديف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع واحد پيش‌نياز
۱ تئوري‌هاي سازمان و مديريت پيشرفته ۲ ۲ نظري
۲ مديريت رفتار سازماني در بخش  دولتي ۲ ۲ نظري
۳ مديريت منابع انساني در بخش عمومي ۲ ۲ نظري
۴ تئوري‌هاي اداره امور عمومي ۲ ۲ نظري
۵ نظريه‌ها و مدل‌هاي سياستگ‌ذاري عمومي ۲ ۲ نظري
۶ مديريت دولتي نوين در عمل ۲ ۲ نظري تئوري‌هاي اداره امور عمومي
۷ تحليل آماري ۲ ۲ نظري
۸ کاربرد تئوري تصميم‌گيري در مديريت ۲ ۲ نظري
۹ رهبري و تحول در سازمان‌هاي دولتي ۲ ۲ نظري
۱۰ پايان‌نامه ۴ نظري
جمع ۲۲ ۱۸

 

 

دروس تخصصي (مشترک بين گرايش‌هاي بازرگاني، صنعتي و مالي -کارشناسي‌ارشد-اختياري)

رديف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع واحد پيش‌نياز
۱ روش‌شناسي ايجاد سيستم‌هاي اطّلاعاتي ۲ ۲ نظري
۲ سيستم‌هاي پشتيباني تصميم‌گيري ۲ ۲ نظري
۳ سيستم‌هاي خبره ۲ ۲ نظري
۴ مدل‌سازي اطّلاعات سازمان ۲ ۲ نظري
۵ هوش مصنوعي و منطق فازي ۲ ۲ نظري
۶ مديريت کيفيت فراگير ۲ ۲ نظري
جمع ۱۲ ۱۲

از مجموع ۱۲ واحد اختياري در مقطع کارشناسي‌ارشد، تعداد ۶ واحد توسّط دانشجو و به تشخيص گروه مي‌بايست انتخاب شود.

 

 

دروس تخصصي (دولتي-کارشناسي‌ارشد-اختياري)

رديف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت نوع واحد پيش‌نياز
گروه درس انتخابي ۱ (حکمراني و توسعه)
۱ الگوها و مباني نظري حکمراني و توسعه ۲ ۲ نظري
۲ آينده‌پژوهي و استراتژي توسعه ۲ ۲ نظري
۳ اسلام و توسعه ۲ ۲ نظري
گروه درس انتخابي ۲ (سياستگذاري و اداره امور عمومي)
۴ حوزه‌هاي سياست‌گذاري و اداره امور عمومي ۲ ۲ نظري
۵ ارزيابي برنامه‌ها و سياست‌هاي عمومي ۲ ۲ نظري
۶ اسلام و اداره امور عمومي ۲ ۲ نظري
جمع ۱۲ ۱۲    

دانشجو موظّف است از ميان دو جدول دروس انتخابي يکي از اين جداول را (به تعداد ۶ واحد) انتخاب نمايد.