راهنماي تدوين طرح پيشنهادي و نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد
۳۰ مرداد, ۱۳۹۶
آئین‌های معاونت پژوهشی
۳ شهریور, ۱۳۹۶
نمایش همه

راهنماي تدوين طرح پيشنهادي و نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد۱

پايان نامه به عنوان مهمترين فعاليت پژوهشي در طول دوره كارشناسي ارشد محسوب شود كه معمولا يكي از اولين مواجهه‌هاي دانشجو در انجام يك پژوهش جدي است. از اين‌رو كيفيت و نحوه انجام پايان نامه نقش مهمي در شكل‌گيري آينده علمي دانشجو دارد. پايان نامه مجالي است كه دانشجو مي تواند به دغدغه‌هاي علمي خود كه در طول دوران تحصيلي شكل گرفته، به شكلي علمي و زير نظر يك استاد مجرب پاسخ دهد. انتخاب استاد همراه و جذاب بودن موضوع براي دانشجو از جمله عوامل توفيق و استمرار حركت صحيح دانشجو در اين مسير مي باشد.۲

دانشجو مي‌بايست پس از ثبت عنوان و کليدواژه‌هاي پايان‌نامه در سامانه پيشينه پژوهش ايرانداک، فرم طرح اوليه پايان‌نامه خود را که شامل حداقل محورهاي عنوان، بيان مسأله، استاد راهنماي پيشنهادي مي‌باشد در قالب فرم تعيين‌شده توسط هر دانشکده به‌همراه گزارش پيشينه پژوهش، جهت بررسي در گروه به دانشكده تحويل دهد. همچنين در اين گام كارشناس گروه بهمراه دانشجو تکراري نبودن عنوان پايان‌نامه در نرم‌افزارهاي تشابه‌ياب و پايگاه‌هاي اطلاعاتي مربوط را كنترل مي نمايد. بعد از آن طرح اوليه‌ به منظور بررسي و تأييد در شوراي گروه مطرح مي‌شود. چنانچه طرح اوليه در گروه با اصلاحات همراه باشد، اصلاحات توسط دانشجو اعمال شده، به تأييد مدير گروه مي‌رسد و طرح اوليه جهت تصويب نهايي در شوراي دانشکده مطرح مي‌شود.۳

دانشجو موظف‌ است‌ نهايتاً تا پايان نيم‌سال‌ دوم تحصيلي‌ کارشناسي‌ارشد، طرح اوليه پايان‌نامة خود را مطابق با اولويت‌هاي پژوهشي مصوب دانشگاه به تصويب شوراي دانشكده برساند. پس از تصويب طرح اوليه در شوراي دانشکده، دانشجو مي‌بايست نسبت‌به تکميل پيشنهاده (طرح تفصيلي پايان‌نامه)، اقدام کند.۴

دانشجو موظف است پيشنهاده تکميل‌شده بر اساس اصلاحات مد نظر شوراي دانشكده را، پس از اخذ تأييد استاد راهنما جهت تصويب در گروه به كارشناس گروه تحويل دهد. قرار دادن استاد مشاور در تيم راهبري پژوهش به نظر استاد راهنما بستگي دارد و استاد راهنما مي‌تواند استاد مشاوري را با تأييد شوراي گروه و شوراي دانشكده، به‌عنوان همکار خود و عضو هيأت داوران پيشنهاد کند.

تبصره1: چنانچه موضوع پايان‌نامة دانشجو ناظر به موضوعات تلفيقي يا ميان‌رشته‌اي باشد، استاد راهنما مي‌تواند با تأييد شوراي گروه و شوراي دانشکده، يکي از متخصصين مربوط را به‌عنوان استاد مشاور دوم در هدايت پايان‌نامه پيشنهاد کند.

پس از تصويب پيشنهاده در گروه و تأييد نهايي استاد راهنما، دانشجو پيشنهاده را به كارشناس دانشكده (آقاي احمدي) جهت تصويب نهايي در شوراي دانشکده تحويل مي‌دهد.

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹