اطلاعيه بورس دولت اندونزی
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶
اولين كرسي ترويجي دانشكده معارف اسلامي و مديريت
۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶
نمایش همه

احكام جانشين مدير گروه‌هاي آموزشي دانشكده معارف اسلامي و مديريت

  • جناب آقاي دكتر قوام جانشين مدير گروه‌ مديريت مالي؛

  • جناب آقاي دكتر عليشيري جانشين مدير گروه‌ مديريت دولتي؛

  • جناب آقاي دكتر گنجعلي جانشين مدير گروه‌ مديريت بازرگاني؛

  • جناب آقاي دكتر بختياريجانشين مدير گروه‌ مديريت صنعتي؛

 

 

  • جناب آقاي دكتر گنجعلي جانشين مدير گروه‌ مديريت بازرگاني؛

002 001

  • جناب آقاي دكتر قوام جانشين مدير گروه‌ مديريت مالي؛

003 001

  • جناب آقاي دكتر عليشيري جانشين مدير گروه‌ مديريت دولتي؛

004 001

  • جناب آقاي دكتر بختياري جانشين مدير گروه‌ مديريت صنعتي؛

001 001