جلسه رياست دانشگاه با گروه مديريت مالی
۱۱ بهمن, ۱۳۹۵
۲۲ بهمن
۲۱ بهمن, ۱۳۹۵
نمایش همه

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۵ تاريخ:۹۵/۱۱/۱۲

  • طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني دانشجو آقاي محمد‌جواد علي‌مدد (۸۹۳۱۱۲۹) با عنوان «طراحي مؤلفه‌هاي تصوير پردازي از آينده جهت افزايش مطلوبيت تصوير ذهني موجود نسبت به مهدويت»  با اصلاح واژگان کلیدی و با اصلاح روش بر اساس تاکید بر نظرسنجی خبرگانی با راهنمایی آقای دکتر گودرزی و مشاوره آقای دکتر جعفری تصویب شد.
  • طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت مالي دانشجو آقاي محمد‌علي آذري (۸۹۳۱۰۰۱) با اصلاح عنوان به «تحليل و مديريت ريسک‌هاي مالي صنعت خودروسازي جمهوری اسلامی ايران با تأکيد بر تجارب خودروسازان جهاني » با اصلاح حوزه تاکید پژوهش و بازنویسی سوالات در سه محور زیر نظر استاد راهنما با راهنمایی آقای دکتر حسن زاده و مشاوره آقای دکتر عین آبادی تصویب شد.