مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۰ تاريخ:۹۵/۸/۲۵
۱۰ بهمن, ۱۳۹۵
مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۳ تاريخ:۹۵/۱۰/۱۴
۱۰ بهمن, ۱۳۹۵
نمایش همه

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۲ تاريخ:۹۵/۱۰/۷

مصوبات شورای دانشکده

  • در مورد طرح پژوهشي «ارائه الگوي مدرسه حکمراني از طریق مطالعه تطبیقی مدارس حکمرانی منتخب جهان»که توسط آقاي عبد‌الحسين‌زاده ارائه گردیده، تصویب شد که طرح در شورای گروه مديريت دولتي مطرح شده و پس از انجام اصلاحات مدنظر گروه و تایید توسط گروه، طرح مصوب شورای دانشکده محسوب شود.
  • در مورد طرح پژوهشي « اوراق بهادارسلف: ابعاد فقهی، اقتصادی، مالی و مدیریت ریسک»که توسط آقاي شيرمردي ارائه گردیده، تصویب شد که طرح در شورای گروه مديريت مالي مطرح شده و پس از انجام اصلاحات مدنظر گروه و تایید توسط گروه، طرح مصوب شورای دانشکده محسوب شود.
  • طرح آماده سازی ۳ دوره آموزشی ویدئویی انگلیسی به فارسی توسط آقای دکتر بنی اسد تصویب شد. با توجه به مباحث مطرح شده مقرر شد که از آنجا که در این حوزه تنوع و پیشرفت به سرعت انجام می گیرد، حتما کار در بازه سه ماهه انجام شود.
  • طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت مالي دانشجو آقاي علي دره‌شيري (۸۹۳۱۰۷۵) با عنوان «بررسي و تحليل راهکارهاي گسترش بازار صکوک در ايران با تاکيد بر طرف تقاضا» با تاکید بر اصلاح روش شناسی و جمع آوری داده ها از جانب تقاضا با راهنمایی آقای دکتر فطانت و مشاوره آقای دکتر فاضلیان تصویب شد.

۲) طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت مالي دانشجو آقاي محمدرضا سيمياري (۸۹۳۱۱۰۴) با عنوان «چهارچوب مفهومي تخصيص منابع مالي شخصي بر اساس بیانات مقام معظم رهبری»  با راهنمایی آقای دکتر حسن زاده و مشاوره آقای دکتر رضائیان تصویب شد.