خلاصه مصوبات جلسه شوراي دانشكده، شماره: ۸۰۷ تاريخ: ۹۵/۷/۲۷
۱۵ آبان, ۱۳۹۵
مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۰۸ تاريخ:۱۱/۰۸/۹۵
۱۷ آبان, ۱۳۹۵
نمایش همه

معاونت پژوهشي

جناب آقای دكتر گنجعلي از مورخ ۹۳/۸/۴ به مدت دوسال به عنوان معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامي و مديريت، منصوب شدند.

Clip