خلاصه و مصوبات جلسه شماره: ۸۰۲ تاريخ: ۲/۶/۹۵
۹ شهریور, ۱۳۹۵
اطلاعیه (دفاع دکتری): ارائه مقالات علمی پژوهشی جهت برگزاری جلسه دفاع
۱۴ شهریور, ۱۳۹۵
نمایش همه

مقاله: بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری

مقاله: بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری

 

چکیده
مفهوم قرارداد روان شناختی جهت تبیین دقیق تر رابطه ی سازمان با کارکنان متبوعشان بکار گرفته می شود. اینن مفهوم عبارت است از مجموعه باورهایی در خصوص اینکه کارکنان و سازمان چه چیزی به یکدیگر ارائه نموده و چه چیزی از یکدیگر دریافت می نمایند. رضایت از این قراردادها می تواند بر روی نگرش ها و رفتارهای سرمایه های انسانی سازمان ها اثرات مثبتی داشته و سازمان ها را در مسیر نیل به اهداف خود توانمند سازد.هدف پژوهش حاضر، پیمایش اثرات رضایت از قراردادهای روان شناختی بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و آرامش روانی اعضای هیأت علمی بوده است،از این رو برای بررسی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. در این پژوهش نمونه ای ۵۰۳ نفری از میان اعضای هیأت علمی جامعه مورد مطالعه جمع آوری شده است.
نتایج نشان می دهد که رضایت از قراردادهای روان شناختی تأثیر مثبت بر ابعاد نگرشی و رفتاری مورد مطالعهه داشته و به مقدار معناداری میزان تغییرات در آن ها را پیش بینی می نماید.

کلیدواژگان
قرارداد روان شناختی؛ رضایت شغلی؛ تعهد سازمانی؛ رفتار شهروندی سازمانی؛ عجین شدن شغلی و اعضایی هیئت علمی

عنوان مقاله [English]
Investigating impact ofpsychological contract fulfillment on attitudinal and behavioral dimensions off academic staff in Ferdowsi University of Mashad

چکیده [English]
The psychological contract is individual beliefs, regarding terms of an exchange agreement between thee individual and his/her organization. These contracts explain real relation between people and their organizations. Fulfillment of psychological contract has positive effect on attitude and behavior of organizational human capitals.
The aim of this research is investigating impact of psychological contract on their job satisfaction,, organizational commitment, organizational citizenship behavior and mental health in academic staff in Ferdowsi University of Mashad. For this, data gathered from 305 academics. Results show that psychological contract fulfillment has positive effect on job satisfaction, organizational commitment, organizational citizenship behavior and mental health

کلیدواژگان [English]
Psychological Contract, Job satisfaction, organizational commitment, organizational citizenship behavior,, mental health, academic staff