مقاله “گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران”

مقاله “پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهمِ جوهره مدیریت جهادی”
۴ شهریور, ۱۳۹۵
مقاله “رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان”
۴ شهریور, ۱۳۹۵
نمایش همه

مقاله “گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران”

مقاله “گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران؛ پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو”

دكتر مجتبی امامی

استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

پست الکترونیک: Smemami@gmail.com

 

دكتر مصباح الهدی باقري کنی

استادیار دانشگاه  امام صادق علیه السلام

پست الکترونیک: mesbab@yahoo.com

 

سجاد لطفی

عضو مرکز رشد دانشگاه  امام صادق علیه السلام

پست الکترونیک:mesbab@yahoo.com

 

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید