اطلاعيه برگزاري پانزدهمين آزمون عمومي زبان خارجي، شهريور ماه ۱۳۹۵
۱۷ مرداد, ۱۳۹۵
میلاد فرخنده امام رئوف علی بن موسی الرضا مبارک
۲۲ مرداد, ۱۳۹۵
نمایش همه

کاربرگ‌های پایان‌نامه‌ها (کارشناسی ارشد)

کاربرگ‌های پایان‌نامه‌ها (کارشناسی ارشد) به شرح زیر است.

۰-ستورالعمل اخذ و تصويب پايان‌نامه ارشد

 

۰۱- کاربرگ الف – کاربرگ پيشنهاد پايان نامه کارشناسي ارشد

 

۱-کاربرگ شماره ۱ -چکيده طرح پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد

 

۲-کاربرگ شماره ۲ – درخواست بررسي طرح پژوهش پايان نامه کارشناسی ارشد

 

۳-کاربرگ شماره ۳- قرارداد راهنمايي پايان نامه کارشناسي ارشد

 

۴-کاربرگ شماره ۴ – قرارداد مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد

 

۵-۱- کاربرگ شماره ۱-۵ گزارش سه ماهه اول پايان‌نامه ارشد

 

۵-۲- کاربرگ شماره ۱-۵ گزارش سه ماهه دوم پايان‌ نامه ارشد

 

۵-۳- کاربرگ شماره ۱-۵ گزارش سه ماهه سوم پايان‌نامه ارشد

 

۵-۴- کاربرگ شماره ۱-۵ گزارش سه ماهه چهارم پايان نامه ارشد

 

۶- ۸-کاربرگ شماره ۶ درخواست تمديد مهلت دفاع از پايان نامه ارشد

 

۷- کاربرگ شماره ۷ درخواست صدور مجوز برگزاری دفاع کارشناسي ارشد

 

۸- کاربرگ شماره ۸ مجوز برگزاري جلسه دفاعي از پايان نامه کارشناسي ارشد

 

۹- فرم تأييديه اعضاي هيأت داوران

 

۱۰-۱ اطلاعيه جديد جلسه دفاعيه ارشد

 

۱۰-۲ کاربرگ اعلام نمره دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

 

۱۲-کاربرگ تعيين استاد داور و نماينده تحصيلات تکميلي

 

۱۳-کاربرگ تائیدیه دفاع پایان نامه به اداره امور دانشجویان

 

۱۴-کاربرگ اعلام نمره به دفتر نظارت و سنجش آموزش

 

۱۵-کاربرگ انجام امور فارغ التحصيلي کارشناسي ارشد

 

۱۸- کاربرگ شماره ۱۸- اعلام نمره گروه

 

۱۹-ارسال پایان نامه به داور

 

۲۰-اعلام اطلاعات جلسه دفاعیه به دفتر نظارت و سنجش آموزش

 

۲۱-کاربرگ تعيين استاد داور و نماينده تحصيلات تکميلي

 

۲۲-گزارش جلسه دفاع

 

۲۳-گزارش جلسه مجدد دفاع

 

۲۴-ليست پرداخت حق الزحمه اساتيد