شناسایی و وزن دهی معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران منابع انسانی در بخش دولتی
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵
کتاب/ پژوهش های تفسیری در سازمان
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵
نمایش همه

کتاب/ ساخت نظريه بي‌تفاوتي سازماني

عنوان کتاب : كاربرد استراتژي پژوهشي نظريه داده‌بنياد در عمل؛ ساخت نظريه بي‌تفاوتي سازماني
مولف : دكتر حسن دانايي‌فرد؛ سيدحسين كاظمي
ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام
سال انتشار : ۱۳۹۰
نوبت چاپ : اول
شابک : ۹۷۸۶۰۰۲۱۴۰۸۴۵
رده بندی دیویی : ۶۵۸/۳۱۴
خرید

پيشگفتار
سازمان‌هاي دولتي، حلقه پيوند مديريت سياسي و جامعه هستند. عملكرد هر كدام از اين سازمان‌ها بر مقبوليت مردمي هر نظام سياسي تأثير خواهد داشت. در سال‌هاي اخير علي‌رغم تحولاتي كه در بخش دولتي رخ داده، ولي همچنان بهر‌‌ه‌وري پايين سازمان‌هاي دولتي دغدغه اصلي خط‌مشي‌گذاران كشور است. نارضايتي شهروندان از عملكرد برخي از سازمان‌هاي دولتي در كنار مشكلات نظارتي دولت، ايجاب مي‌كند كه دلايل عدم تطابق اهداف سازماني و اهداف كاركنان به عنوان مهمترين دليل عملكرد نااثر‌بخش اين سازمان‌ها روشن شود.
بايد پذيرفت كه كاركنان، سرمايه راهبردي سازمانند. بي‌توجهي به خواسته‌هاي ارباب رجوع، مشتري، مصرف‌كنندگان يا شهروندان، ضعف كيفيت خدمات سازمان‌ها، ضعف كنترل ابعاد اخلاقي و معنوي سازمان‌ها، غيبت از كار و يا ترك شغل و سوانح و حوادث در محيط كار، همگي مصاديق رفتار نامناسب سازماني هستند که به نيروي انساني درون سازمان‌هاي دولتي برمي‌گردد. بر بي‌انگيزگي كاركنان در بخش دولتي دلايل متفاوتي مترتب است. يكي از پديده‌هاي خطرناكي كه مايه عدم همسويي كاركنان با سازمان مي‌شود، مأخذ بي‌انگيزگي بي‌تفاوتي كاركنان است. روح بي‌تفاوتي در رفتار كاركنان، انگيزه كار و تلاش را از آنها مي‌گيرد و بالطبع، كاركنان بي‌تفاوت، سازمان بي‌تفاوت را شكل مي‌دهند. سكوت و دلسردي كاركنان نسبت به سرنوشت و برنامه‌هاي سازمان و عدم درك و تفاهم مؤثر بين كاركنان و مديريت، زنگ خطري براي كاهش عملكرد سازماني است كه در سطح كلان‌تر به جامعه آسيب مي‌رساند. تئوريزه كردن پديده بي‌تفاوتي، مديران را در شناخت علل و رفع آن كمك خواهد كرد.
بايد توجه داشت كه براي روبرو شدن با پديده بي‌تفاوتي در سطح سازماني و در مرحله بعد، حركت در مسير حل و موشکافي ابعاد شکل‌دهنده آن ضروري است. از آنجايي كه پژوهش‌گران، خود از كاركنان سازمان‌هاي دولتي مي‌باشند و در طول سال‌هاي طي شده اين پديده بي‌تفاوتي (كه به‌تدريج افزايش مي‌يابد) را در محيط كار احساس كرده‌اند، فهم اين پديده و شناسايي مرزهاي آن با ساير پديده‌هاي سازماني، دغدغه اصلي آنهاست.
كتاب حاضر، سعي دارد با استفاده از استراتژي نظريه داده‌بنياد‌ پديده «بي‌تفاوتي سازماني» را در سازمان‌هاي دولتي تئوريزه كند. مدل نظري حاصل، راهي‌ براي فهم بي‌تفاوتي سازماني پيشنهاد مي‌دهد و به مديران و سياست‌گذاران كمك مي‌كند اين بي‌تفاوتي را در سازمان كاهش داده و روح كار و تلاش را در كاركنان ايجاد كنند. مديران مي‌توانند براي برچيدن بي‌تفاوتي در سازمان‌ها از اين نظريه مدد جويند. اين نظريه به نظريه‌پردازان سازمان كمك مي‌كند تا به فرضيه‌هايي قابل آزمون در پژوهشي جامع‌تر دست يابند.
براين اساس، هدف غايي اين كتاب آن است كه: ۱) نظريه بي‌تفاوتي سازماني را كه نويسندگان تدوين كرده‌اند، به جامعه علمي عرضه كند و ۲) كاربرد نظريه داده‌بنياد را در عمل براي پژوهشگران علوم اجتماعي به طور اعم و مديريت به طور اخص تشريح كند. فصول اول و دوم، نگاه نظري به پديده بي‌تفاوتي و گستره نظري محاط بر آن را تا حدي ترسيم مي‌کند. فصل اول به بيان دانش موجود در مورد بي‌تفاوتي اشاره دارد. فصل دوم به مقايسه دو روش پژوهش كمّي و كيفي مي‌پردازد. در فصل سوم شرح مفصلي از نظريه داده‌بنياد‌ ارائه مي‌شود. فصل چهارم گردآوري داده‌ها در باب موضوع مورد مطالعه را ارائه مي‌دهد. فصل پنجم نظريه جديد بي‌تفاوتي سازماني به صورت ساده براي خوانندگان تشريح خواهد شد و در نهايت، در فصل ششم، ضمن انجام مقايسه‌ بين نظريه بي‌تفاوتي سازماني با ادبيات موضوع، قضاياي استراتژيک نظريه بي‌تفاوتي سازماني ارائه خواهد شد.
بديهي است كه وقتي نظريه‌اي براي نخستين بار مطرح مي‌شود، جامعه علمي در مورد آن اظهار نظر خواهد كرد. نويسندگان و ارائه‌دهندگان اين نظريه مدعي جهان‌شمولي اين نظريه نيستند، ولي ادعا مي‌كنند كه با كمك استراتژي نظريه داده‌بنياد به عنوان يك استراتژي پژوهشي كيفي، پديده بي‌تفاوتي سازماني را در بخش دولتي (سازماني که به عنوان نمونه انتخاب شده است در فصل چهارم معرفي مي‌شود) معنا داده‌اند. بي ترديد نظرات جامعه علمي مورد امتنان خواهد بود. مؤلفان از مديريت محترم انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام که زمينه انتشار اين کتاب را فراهم کرده اند سپاسگزاري مي‌نمايند.