کتاب/ اصول مديريت بحران در قرآن کريم
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵
کتاب/ بازار شناسی و تحلیل استراتژیک بازار کشور های اسلامی
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵
نمایش همه

کتاب/ آفاق جهانی تفکر شیعه

عنوان کتاب : آفاق جهانی تفکر شیعه
مولف : دکتر مصطفی ادیب
ناشر : انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام
سال انتشار : ۱۳۹۲
نوبت چاپ : اول
شابک : ۹۷۸۶۰۰۲۱۴۳۴۸۸
رده بندی دیویی : ۴۸/۲۹۷

پیشگفتار و مقدمه

مهدويت و جهاني‌شدن، ‌هر‌ دو از جمله مباحث مهم و دغدغه‌هاي عصر حاضر است. اعتقاد به ظهور منجي و در معناي عام خود،‌ مهدويت‌،‌ يك باور ديني فراگير در بين انسان‌ها بوده است. در اديان مختلف چنين اعتقادي به‌نحو ملموس و بارزي تجلي پيدا كرده است و منجي با تعابيري چون «كلكي» در آيين هندو، ‌«مسيحا» در يهود و مسيحيت‌،‌ «سوشيانت» در زرتشت و در نهايت مهدي ۴ در فرهنگ اسلامي ياد شده است. چنين باورهايي به‌رغم تفاوت‌هاي خاص خود، ‌در تاكيد بر ظهور يك منجي جهت گشودن راهي نو و جديد فراروي انسان در جهت نيل به يك سعادت ابدي، ‌مشترك هستند.[۱]

از اين رو‌، ‌مهدويت و منجي‌گرايي دغدغه تمامي انسان‌ها در دوران‌هاي مختلف تاريخ بوده است. در عصر ما نيز كه مسائل انساني و اجتماعي بيش از پيش فراگير و جهاني گشته، ‌اين مسئله، ‌بسيار حايز اهميت است.

از سويي وضعيت جهاني‌شدن با رشد فناوري ارتباطات همراه بوده كه موجب فشردگي زمان و مكان، ‌هم‌جواري مجازي، ‌كش آمدن مناسبات اجتماعي در طول مكان، كوچك شدن جهان و در نهايت به تعبير مارشال مك لوهان‌، ‌پيدايش «دهكده جهاني»‌ گشته است.

اهميت چنين وضعيتي براي ما از دو منظر مطرح و حايز اهميت است:

  1. آنكه ما خواسته يا ناخواسته تحت تاثير چنين پديده‌اي در قرن ۲۱ قرار داريم و بدين جهت شناخت ابعاد آن جهت تنظيم زندگي خويش ضروري خواهد بود.
  2. وجه دوم و مهمتر اين پديده براي ما‌،‌ نسبت و ارتباط آن با اعتقاد ديرين ما نسبت به مهدويت و ظهور منجي موعود۴ مي‌باشد. در واقع باور ما به شكل‌گيري حكومتي جهاني، توسط حضرت مهدي ۴ ‌چنين پرسشي را مطرح مي‌سازد كه چه ارتباط و نسبتي بين مهدويت و حكومت جهاني حضرت مهدي ۴ ‌با پديده جهاني‌سازي وجود دارد؟ و در واقع سئوال اساسي کتاب همين است.

براي بررسي جهاني‌شدن بايد:

  1. معلوم كرد كه جهاني‌شدن الهي داراي چه مباني،‌ ويژگي‌ها، ‌مولفه‌ها و اقتضائاتي است. و آيا اين جهاني‌سازي كه ناظر به وضعيت موجود است، با جهاني‌شدن الهي، ‌منطبق است يا خير؟

و بديهي است كه بدون فهم و درك مولفه‌ها، ‌اركان ‌و ابعاد مختلف جهاني‌سازي اين مقايسه و انطباق امكان‌پذير نخواهد بود.

  1. گام دوم،‌ شناخت وضع موجود جهان و انطباق آن با ادعاهاي جهاني‌سازي است.

بررسي اين موضوع كه اظهارات طرفداران جهاني‌شدن با واقعيات موجود جهاني چقدر هم‌سويي و هم‌خواني دارد، ‌در گرو گام دوم است.

  1. گام سوم و نهايي، ‌شناخت ظرفيت‌هاي دين مبين اسلام، بخصوص مهدويت و تفكر شيعه براي عام‌گرايي و جهاني‌شدن از يك سو و انطباق آن با وضع موجود عالم و جهاني‌سازي از سوي ديگر است.

با وجودي كه در سنت اسلامي تعبير جهاني‌شدن به كار نرفته است، ‌اما تعابيري چون حكومت جهاني اسلام، ‌حكومت جهاني حضرت مهدي۴ و جهان شمولي مفاهيمي كاملا ملموس مي‌باشند.

[۱]. ن.ک، اديب، مصطفی، ‌جهانی‌شدن و ظرفيت‌های معرفتی دين اسلام.

برای بارگیری فایل کامل مقدمه، پیشگفتار و فهرست مطالب اینجا کلیک کنید