۳۰ مرداد, ۱۳۹۶

راهنماي تدوين طرح پيشنهادي و نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۳۰ مرداد, ۱۳۹۶

راهنماي تدوين طرح پيشنهادي و نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد

تركيب نمرات و محورهاي ارزشيابي متناسب با هر محور نمرات اعضاي هيأت داوران، از نمرة ۱۷ محاسبه و در انتهاي جلسه دفاع بايد به‌صورت علني در […]
۲۹ مرداد, ۱۳۹۶

مدرسه تابستانی مدیریت جهادی

۲۱ مرداد, ۱۳۹۶

مدرسه تابستانی مهارت‌افزایی مدیریت صعنتی