۲۱ بهمن, ۱۳۹۵

کارگاه آموزشي-پژوهشي

معاونت پژوهشي دانشکده معارف اسلامي ومديريت برگزار مي کند؛ کارگاه آموزشي-پژوهشي عنوان کاربرد آمار ناپارامتريک در تحقيقات مديريتي وحل مسائل آن (ادامه مباحث تحليل آماري) دوشنبه […]
۲۱ بهمن, ۱۳۹۵

۲۲ بهمن..

۲۱ بهمن, ۱۳۹۵

۲۲ بهمن

۱۶ بهمن, ۱۳۹۵

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۵ تاريخ:۹۵/۱۱/۱۲

طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني دانشجو آقاي محمد‌جواد علي‌مدد (۸۹۳۱۱۲۹) با عنوان «طراحي مؤلفه‌هاي تصوير پردازي از آينده جهت افزايش مطلوبيت تصوير ذهني موجود […]