راهنمايي، مشاوره و داوري پايان‌نامه‌ها: دکتر سید عباس موسویان

۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی فقهی حقوقی اوراق منفعت در بازارهای مالی

عنوان و نام پديدآور : بررسی فقهی حقوقی اوراق منفعت در بازارهای مالی/ جواد جعفری محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع) سال تحصیل : ، ۱۳۹۱ […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی استفاده از صکوک استصناع در تامین مالی مسکن

عنوان و نام پديدآور : بررسی استفاده از صکوک استصناع در تامین مالی مسکن/ رضا حسینی‌زاده مظلومی محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) سال […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

امکان سنجي فقهي و مالي استفاده از «ابزار مرابحه کالا» و طراحي «اوراق مرابحه کالا» در بازار بين بانکي جمهوري اسلامي ايران

عنوان و نام پديدآور : امکان سنجي فقهي و مالي استفاده از «ابزار مرابحه کالا» و طراحي «اوراق مرابحه کالا» در بازار بين بانکي جمهوري اسلامي […]
۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۳

طراحی ابزارهای مدیریت نقدینگی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی

عنوان و نام پديدآور : طراحی ابزارهای مدیریت نقدینگی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی/ محمد مهدي دژدار محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع) سال […]