همکاران دانشکده عبارتند از:
جناب آقای بهمن احمدی، کارشناس دانشکده
جناب آقای اسماعیلیان افشار، کارمند دانشکده
جناب آقای مسعود فانی، کارشناس امور گروه های دانشکده
جناب آقای محمدحسن میرزایی، کارشناس امور آموزشی دانشکده
شماره فاکس و تماس مستقیم دانشکده 88080733-21-0098
شماره داخلی دفتر دانشکده 343-342