رویدادهای پیشرو

 
عنوان رویداد زمان مکان
مدرسه تابستانی منابع انسانی 7 تا 26مرداد ماه دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
مدرسه تابستانی حسابداری 11تا 24 شهریور دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
دوره تابستانی شهید صدوقی 28مرداد تا 11شهریور دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
دوره تابستانی مهارت افزایی مدیریت صنعتی 28مرداد تا 2شهریور دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
 
 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم