۴ شهریور, ۱۳۹۵

مقاله “رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان”

مقاله “رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان” سید علی اکبر افجهء استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) پست الکترونیک: afjahisa aut.ac.ir مهدی […]
۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان

چکیده نظریه‌ها و الگوهای مدیریت و رهبری همچون بقیه رشته‌های دانش، تحت تأثیر پارادایم‌های علمی قرار دارند. دو پارادایم مهم یعنی پارادایم نیوتنی و پارادایم کوانتومیبه‌طور […]