۵ بهمن, ۱۳۹۵

جلسه معاون و مديران كل آموزشي با دانشكده معارف اسلامي و مديريت

۴ بهمن, ۱۳۹۵

جلسه رياست دانشگاه با گروه مديريت بازرگانی

جلسه رياست دانشگاه، با گروه مديريت بازرگاني با تأکید رياست محترم دانشگاه مبني بر برگزاري جلسات، با گروه‌ها در جهت هويت بخشي به گروه‌ها، اولين جلسه […]
۴ بهمن, ۱۳۹۵

جلسه رياست دانشگاه، با گروه مديريت صنعتي

جلسه رياست دانشگاه، با گروه مديريت صنعتي در روز ۴/۱۱/۹۵ در اتاق جلسات دانشكده معارف اسلامي و مديريت برگزار شد. در اين جلسه ابتدا جناب آقاي […]
۴ بهمن, ۱۳۹۵

اولين همايش ملي سازمان دفاع دانش بنيان