۱۰ بهمن, ۱۳۹۵

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۳ تاريخ:۹۵/۱۰/۱۴

مصوبات شورای دانشکده طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت مالي دانشجو آقاي حسين غلامي (۸۹۳۱۱۳۵) با عنوان «طراحي اوراق وکالت جهت تأمين مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده […]
۱۰ بهمن, ۱۳۹۵

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۲ تاريخ:۹۵/۱۰/۷

مصوبات شورای دانشکده در مورد طرح پژوهشي «ارائه الگوي مدرسه حکمراني از طریق مطالعه تطبیقی مدارس حکمرانی منتخب جهان»که توسط آقاي عبد‌الحسين‌زاده ارائه گردیده، تصویب شد […]
۱۰ بهمن, ۱۳۹۵

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۱۰ تاريخ:۹۵/۸/۲۵

مصوبات شورای دانشکده طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني دانشجو آقاي مهدي باقري قورتاني (۸۹۳۱۰۱۶) با عنوان «طراحي الگوي مديريت استعدادهاي دانشجويي در دانشگاه امام […]
۱۰ بهمن, ۱۳۹۵

مصوبات شورای دانشکده شماره ۸۰۹ تاريخ:۹۵/۸/۱۸

مصوبات شورای دانشکده طرح پيشنهادي پايان‌نامه کارشناسي ارشد مديريت مالي دانشجو آقاي سعيد محمدي اقدم (۸۹۳۱۱۶۰) با عنوان «سنجش ريسک سيستمي ناشي از شوک‌هاي ارزي در […]