رویدادهای پیشرو

 
عنوان رویداد زمان مکان
سخنرانی علمی - دکتر واعظی نژاد دوشنبه، 1 آبان ساعت 10تا12 سالن شهید مطهری (ره)
کرسی نظریه پردازی - دکتر گودرزی سه شنبه، 2 آبان ساعت 10تا12 سالن شهید مطهری (ره)
 
 
 

ما مشتاق موفقیت یکدیگریم